M.Phil. Muhammad Azizuddinin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Administrative Reform and Capacity Building: The case of primary education in Bangladesh (Hallinnolliset reformit ja kapasiteetin rakentaminen: peruskoulutuksen uudistaminen Bangladeshissa)

tarkastetaan 25.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Aminu Mamman (Manchesterin yliopisto, UK). Kustoksena toimii professori emeritus Juha Vartola.

Hallinnolliset reformit ja kapasiteetin rakentaminen

Hallinnon kyky tuottaa tehokkaasti palveluita on olennainen kysymys kaikille valtioille ja hallituksille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää Bangladeshin julkisen hallinnon reformien vaikutuksia Upazila-tason  paikallishallinnon kykyyn tuottaa vuosituhattavoitteiden mukaisia peruskoulutuspalveluita urbaanien alueiden ulkopuolella (sub-national areas). Tutkimuksessa kuvataan hallinnon uudistamisen sosioekonomisen ja poliittishallinnollisen ympäristön vaikutusta sen politiikkatavoitteiden ja käytännön tulosten välisiin eroihin.  Tutkimuksen avulla kartoitetaan mahdollisuuksia kehittää julkisten, erityisesti peruskoulutuksen palveluiden laatua ja palveluiden tarjoajien osaamista.

Tutkimuksessa käytetään laadullista aineistojen triangulaatioon perustuvaa lähestymistapaa. Paikallistason hallintaa lähestytään dokumenttiaineistojen, tapaustutkimuksien ja haastatteluiden avulla. Haastateltavina oli yhteensä 40 kansalaisten edustajaa, akateemisia ja muita asiantuntijoita, hallintoihmisiä sekä opettajia. Hallinnon muutoksien vaikutuksia peruskoulutuksen tuottamiseen arvioidaan vuosituhat- tavoitteiden viitekehyksessä, so. analysoiden onko maassa kyetty saavuttamaan asetetut tavoitteet peruskoulutuksen osalta.  
Bangladeshissa Upazila-tason paikallishallinnon toimijat ovat olleet edelläkävijöitä institutionaalisen kapasiteetin vahvistamisessa. Paikallishallinolla voidaan nähdä olevan valmiuksia peruspalveluiden kuten perusopetuksen kehittämiseen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että paikallishallinnon kyky tuottaa peruspalveluita on rajallinen. Hallinnonmuutoksen tavoitteet eivät ole olleet kokonaisvaltaisia ja käytännöllisiä, vaan pirstaleisia ja abstrakteja. Ne ovat olleet epärealistisia, eivätkä ne ole huomioineet vallitsevia sosiaalistaloudellisia ja poliittishallinnollisia reunaehtoja. Tutkimuksen mukaan uudistukset eivät ole vastanneet paikallista hallinnan filosofiaa. Näistä syistä myöskään tavoitteita ei ole saavutettu, tai edes kyetty mittaamaan tehokkaasti.  

Koska hallinnon uudistamispyrkimykset ovat perustuneet keskushallinnon omille toimintaperiaatteille, ne eivät läheskään riittävästi ota huomioon paikallisia arvoja, etiikkaa ja kulttuuria. Paikallisten elinten valtuudet ja resurssit tuottaa julkisia palveluita ovat rajallisia, vaikka paikallinen hallinta Bangladeshissa on virallisesti hajautettua. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että itsehallinto on todellisuudessa ollut varsin heikkoa – kuten usein köyhissä kehittyvissä maissa - ja että hallinnollisten uudistuspyrkimysten tavoite parantaa instituutioiden kykyä tuottaa palveluita on vain osittain onnistunut.

                                               ******

Muhammad Azizuddin on suorittanut MPhil -tutkinnon London Metropolitan yliopistossa. Hän on toiminut tohtoriopiskelijana Tampereen yliopistossa vuodesta 2013 lähtien.

Azizuddinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1950, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9500-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1435, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9501-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Muhammad Azizuddin, Puh. 358 46 8820 776, Muhammad.Azizuddin@uta .fi