PsM Marjo Flyktin psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Prenatal representations predicting parent-child relationship in transition to parenthood: Risk and family dynamic considerations (Raskausajan mielikuvat varhaisen vanhempi-lapsi- suhteen ennustajina: Riskitekijöiden ja perhedynamiikan merkitys)

tarkastetaan 27.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Cathy McMahon (MacQuarie University, Australia). Kustoksena toimii professori Raija-Leena Punamäki.

Raskausajan mielikuvat vanhemman ja lapsen välisen suhteen ennustajina riskiperheissä


Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin isien ja äitien raskausaikaiset mielikuvat vauvasta, omasta ja puolison vanhemmuudesta sekä lapsuusajan suhteista omiin vanhempiin ennustivat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta vauvan synnyttyä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin raskausajan mielikuvien pysyvyyttä vauvan syntymän jälkeiselle ajalle: tapahtuiko odotuksissa pettymystä, mitkä tekijät selittivät pettymystä, ja kuinka odotuksissa pettyminen vaikutti vanhemmuuteen. Tutkimme eroja isien ja äitien välillä sekä erityispiirteitä mielikuvissa silloin, kun vanhemmaksi tuloon liittyi lääketieteellisiä (lapsettomuushoidoilla alkanut raskaus) tai psykososiaalisia riskitekijöitä (vanhemman masennus tai päihderiippuvuus).

Väitöskirjatutkimus koostui kolmesta erillisestä pitkittäistutkimusaineistosta, joissa vanhemmaksi tuloa seurattiin raskausaikana sekä varhaisessa (2-4kk) ja myöhemmässä vauvaiässä (noin 12kk).

Ensimmäisessä tutkimusaineistossa mukana oli 745 pariskuntaa, joista puolet oli tullut raskaaksi lapsettomuushoidoilla ja puolet ilman hoitoja.

Toisessa tutkimusaineistossa mukana oli 59 äitiä, joilta tutkittiin masennusoireita sekä heidän vauvansa.

Kolmas aineisto koostui 51 päihderiippuvaisesta äidistä vauvoineen, jotka osallistuivat kahteen erilaiseen päihdeinterventioon sekä 50 äidistä, jotka eivät käyttäneet päihteitä.

Tulokset osoittivat, että vanhemman negatiiviset, idealisoidut tai epäjohdonmukaiset raskausajan mielikuvat ennustivat ensimmäisen ikävuoden vanhempi-lapsi- suhteen ongelmia. Samanlainen haitallinen vaikutus oli pettymyksellä raskausaikaisissa odotuksissa. Ongelmat raskausajan mielikuvissa vaikuttivat vanhemman ja lapsen suhteeseen erityisen haitallisesti silloin, kun vanhemmuuteen liittyi muita suuria riskitekijöitä, erityisesti äidin päihderiippuvuus. Sen sijaan lapsettomuushoitotausta ei lisännyt riskiä. Äideillä korostui myös mielenterveysongelmien ja isillä parisuhdeongelmien haitallinen vaikutus mielikuvien ja varhaisen vanhemmuuden kehitykseen. Väitöskirjassa pohditaan näitä tuloksia myös raskauden ja vauva-ajan hoitomallien kehittämisen näkökulmasta.


                                               ******

Marjo Flykt on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Flyktin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1951, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9502-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1436, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9503-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Marjo Flykt, marjo.flykt@uta.fi