PsL Minna Wäljaksen neurokirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Biopsychosocial Outcome After Mild Traumatic Brain Injury
(Biopsykososiaaliset muutokset lievän aivovamman jälkeen)

tarkastetaan 29.8.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Erja Poutiainen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Juha Öhman.

Biopsykososiaaliset muutokset lievän aivovamman jälkeen

Lievä traumaattinen aivovamma on monimutkainen patofysiologinen prosessi, joka vaikuttaa aivoihin. Kyseessä on laajakirjoinen vamma, jonka seuraukset voivat vaihdella lievästä aivojen aineenvaihdunnan muutoksesta pysyviin rakenteellisiin aivovaurioihin. Kokonaistilanteen arviointia vaikeuttaa se, että potilaiden kokemilla oireilla sekä neuropsykologisilla tutkimuslöydöksillä on heikko korrelaatio perinteisten kuvantamislöydösten (magneettikuvaus, MRI; tietokonekerroskuvaus, CT) kanssa. Monet lievän aivovamman saaneet potilaat kokevat oireita vaikka aivokuvantamisen perusteella ei voida todeta poikkeavuuksia aivoissa. Laajasta tutkimustyöstä huolimatta pitkäkestoista oireilua lievän aivovamman jälkeen ei vielä ymmärretä hyvin. On edelleen kiistanalaista miksi joillekin potilaille kehittyy hankala oirekirjo lievänäkin pidetyn aivovamman jälkeen.

Väitöskirjan tavoitteena oli arvioida lievän aivovamman jälkeiseen oirekuvaan liittyviä biopsykososiaalisia tekijöitä. Potilaan kokeman oireiston ja aivojen rakenteellisten vaurioiden välistä yhteyttä tutkittiin käyttämällä diffuusiotensorikuvausta. Diffuusiotensorikuvaus on magneettikuvauksen uudehko sovellus jolla voidaan tutkia hermorataverkon sisäistä rakennetta ja eheyttä.  Toipumista mitattiin lisäksi tarkalla neuropsykologisella tutkimuksella, potilaan kokemilla oireilla ja työhön paluun nopeudella.
Tutkimuksen perusteella suurin osa lievän aivovamman saaneista potilaista toipui täysin. Valtaosa potilaista palasi töihin kahden kuukauden kuluessa vammasta. Klassiset vammamuuttujat (tajuttomuuden kesto, Glascow Coma Scale pistemäärä sekä posttraumaattisen muistiaukon pituus) eivät ennustaneet sairasloman pituutta. Sen sijaan sairasloman pituutta ennustivat voimakkaasti ikä, liitännäisvammat, kallonsisäinen poikkeavuus CT kuvauksessa ja subjektiivinen väsyvyyden arvio. Lievän aivovamman saaneet potilaat raportoivat enemmän aivovamman jälkeisiä oireita kuin terveet verrokit, mutta eivät kuitenkaan suoriutuneet verrokkeja heikommin kognitiivisissa testeissä.

Tulosten mukaan psykologiset tekijät ovat keskeisiä lievän aivovamman jälkeisessä oireilussa. Vammaa edeltävat psyykkiset ongelmat sekä vamman jälkeinen depressio olivat vahvasti yhteydessä itsekoettuihin oireisiin. Psyykkisten tekijöiden huomioon ottaminen ja arviointi olisi suositeltava sisällyttää jo vamman akuuttivaiheen arviointiin, jotta hoito voidaan kohdistaa ja toteuttaa oikein.

Diffuusiotensorikuvauksella todettiin lievän aivovamman saaneilla potilailla merkitsevästi enemmän laaja-alaisia muutoksia valkeassa aivoaineessa kontrolliryhmään verrattuna. Muutokset valkeassa aivoaineessa eivät kuitenkaan olleet yhteydessä toimintakykyyn: potilailla, joilla todettiin laaja-alaisia valkean aivoaineen muutoksia lievän aivovamman seurauksena, ei todettu enemmän oireita, kognitiivisia häiriöitä tai työhönpaluun hidastumista terveisiin kontrollihenkilöihin verrattuna. Väitöskirjan tulokset eivät tue oletusta, jonka mukaan vaikeampi rakenteellinen vaurio lievissä aivovammoissa aiheuttaisi vaikeammat oireet kuin lievempi vaurio.

                                               ******

Minna Wäljas on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut pyskologian lisensiaatin sekä neuropsykologian erikoispsykologin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtavana psykologina vuodesta 2009 lähtien.

Wäljaksen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1955, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9518-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1440, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9519-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Minna Wäljas, minna.waljas@gmail.com