YTM Hanna Rautajoen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa
(Dear citizens of ours! The strategies of managing participation and societization in television discussions)

tarkastetaan 30.8.2014 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pirkko Nuolijärvi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Johanna Ruusuvuori.

Televisiokeskustelut rakentavat yhteenkuuluvuutta poliittiseen järjestelmään

Suorat monenkeskiset televisiokeskustelut ovat ohjelmatyyppi, jossa ajankohtaista yhteiskunnallis-poliittista aihetta käsitellään erilaisista näkökulmista koostuvan keskustelun keinoin. Kun Yhdysvalloissa tehtiin terrori-iskujen sarja ja WTC-tornit sortuivat 11. syyskuuta 2001, tapahtuman syitä, syyllisiä ja seuraamuksia puitiin monilla eri areenoilla. Myös kaikki ohjelmistoon tuolloin kuuluneet monenkeskiset keskusteluohjelmat ottivat aiheen käsiteltäväkseen. Hanna Rautajoen väitöskirjassa keskeiseksi kysymykseksi ei nouse se, mitä uutisaiheesta sanotaan, vaan se, millä tavoin sanominen on järjestetty ja mitä puhujat tekevät sanoessaan mitä sanovat.

Tutkimuksessa osoitetaan ensinnäkin, kuinka erilaisia strategioita journalistit voivat käyttää julkisen keskustelutilan muodostamiseen ja hallinnoimiseen täsmälleen samoista puheenaiheista. Toiseksi, tutkimuksessa kiinnitetään huomiota niihin prosesseihin, joiden avulla yhteiskuntana oleminen saadaan aikaan tässä ja nyt muotoutuvassa vuorovaikutustoiminnassa. Molemmissa näissä on kyse osallistumisen parametrien määrittelystä. Toimittajat hallinnoivat osallistujien asetelmaa kehollisen kamerapuhuttelun, johdantojen, kysymysmuotoilujen ja yhteenvetojen avulla. Aiheen taustoittaminen akuutiksi, keskeneräiseksi, ristiriitaiseksi ja yhteisesti merkittäväksi aktivoi poliittisen toiminnan tarpeen. Se pysäyttää pohtimaan avoimia ongelmakohtia ja kutsuu etsimään niihin ratkaisuja. Keskustelijoiden roolittamiseen käytetään erilaisia tietämisen, vastuun ja vastaamisvelvoitteen yhdistelmiä. Journalistit itse profiloituvat keskusteluiden tuloksena tärkeäksi institutionaaliseksi toimijaksi demokraattisten prosessien keskiössä.

Odotuksenmukaisten televisioyleisöjen puhuttelu ja määrittely on erityisen merkittävä osa televisiokeskustelun osallistumisroolien muotoutumista. Yleisöä puhutellaan ohjelmissa julkiseen mielipiteen muodostamiseen osallistuvina kansalaisina, joskin hyvän kansalaisuuden ihanteet vaihtelevat ohjelmasta toiseen. Toimittajien, keskustelijoiden ja yleisön välille syntyy televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa suhteita, jotka muodostavat poliittisen toimintakentän. Televisiokeskustelut uusintavat julkisen palvelun median vahvaa roolia massademokratian keskeisenä tukipilarina, tuottavat sidoksellisuutta eroja ja erimielisyyttä sisältävään yhteiskuntaan sekä tarjoavat eletyn kokemuksen demokraattiseen järjestelmään kuulumisesta ja poliittisesta osallisuudesta. Jos demokratialle haluaa antaa arvoa poliittisen hallinnan muotona, televisiokeskustelut puoltavat paikkaansa yhteiskuntajärjestelmän legitimiteettiä vahvistavana vuorovaikutuskanavana.


                                               ******

Hanna Rautajoki on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana ja opettajana Tampereen yliopistossa vuodesta 2006 lähtien.

Rautajoen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1960, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9532-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1445, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9533-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Hanna Rautajoki, Puh. 050-347 9507, hanna.rautajoki@uta.fi