Proviisori Tuija Hömmön farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

Mitogen-activated Protein Kinase Phosphatases in Inflammation and as Anti-inflammatory Drug Targets (Mitogeeniaktivoituvat proteiinikinaasifosfataasit tulehduksessa ja anti-inflammatorisena lääkevaikutuskohteena)

tarkastetaan 29.8.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ullamari Pesonen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Moilanen.

MKP-proteiiniperhe - uusi mekanismi ja lääkevaikutuskohde tulehdussairauksissa

Tulehdus on suojareaktio elimistön terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja sairauksia vastaan. Se on usein välttämätön paranemisessa ja sairauden aiheuttamien elinvaurioiden korjaamisessa. Pitkittyessään ja kohdistuessaan epäasianmukaisesti elimistön omia kudoksia vastaan tulehdusreaktio voi aiheuttaa pitkäaikaissairauksia, jotka voivat johtaa pysyvien elinvaurioiden syntyyn, toimintakyvyn alenemiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen. Tällaisia kroonisia tulehdussairauksia ovat muun muassa astma, keuhkoahtaumatauti ja nivelreuma. Solunsisäiset signaalireitistöt säätelevät tulehdussolujen toimintaa ja tulehdusreaktion kulkua.

Väitöskirjatutkimuksessaan proviisori Tuija Hömmö tutki MKP-proteiinien vaikutusta signaalireitistöjen toimintaan ja tulehdusreaktion kulkuun. Tutkimuksessa havaittiin, että fosfataasit MKP-1 ja MKP-5 ovat tärkeitä solujen aktiivisuutta ja tulehdusvastetta sääteleviä tekijöitä. Astman ja nivelreuman lääkehoidossa käytetään glukokortikoideja, ja niiden terapeuttinen vaikutus välittyy osin MKP-1 proteiinin kautta. Fosfodiesteraasi 4:n estäjät ovat uusi tulehdusta vaimentava lääkeaineryhmä, ja näitä lääkkeitä käytetään muun muassa keuhkoahtaumataudin hoidossa. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että MKP-1 osaltaan välitti fosfodiesteraasi 4 estäjän rolipraamin tulehdusta rauhoittavaa vaikutusta, mikä on uusi tämän lääkeaineryhmän vaikutusmekanismi. Tutkimuksen havainnot osoittavat, että MKP-proteiinit ovat tulehdusreaktion yhteydessä aktivoituvia elimistön omia tulehdusvastetta sääteleviä tekijöitä ja ne välittävät tulehdusta rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia. Tutkimustulokset vahvistavat MKP-proteiinien merkitystä keskeisenä tulehduksen etenemistä hillitsevänä mekanismina sekä tärkeänä uutena lääkevaikutus- ja lääkekehityskohteena.

Väitöskirja on tehty osana Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikön farmakologian tutkimusryhmän laajempaa uusien tulehduslääkkeiden tutkimus- ja kehitysprojektia, jota johtaa professori Eeva Moilanen.

                                               ******

Tuija Hömmö on suorittanut proviisorin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa.

Hömmön väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1959, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9530-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1444, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9531-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.