TtM Tuulikki Vehkon terveydenhuoltotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Examining time trends in medical practices using register-based data – A study on changing coronary heart disease care among persons with diabetes (Hoitokäytäntöjen ajallisten muutosten tutkiminen rekisteriaineistossa – Tutkimus muuttuvista sepelvaltimotaudin hoitokäytännöistä diabeetikoilla)

tarkastetaan 3.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mats Brommels (Karolinska Institutet). Kustoksena toimii professori Pekka Rissanen.

Hoitokäytäntöjen ajallisten muutosten tutkiminen rekisteriaineistossa
– Tutkimus muuttuvista sepelvaltimotaudin hoitokäytännöistä diabeetikoilla

Diabetesta sairastavien sepelvaltimotautipotilaiden hoitokäytännöt ovat muuttuneet. Erityisesti uudempien verenpainelääkkeiden käyttö on lisääntynyt ja sepelvaltimoiden kajoava hoito (pallolaajennus tai ohitusleikkaus) tapahtuu yhä useammin ensimmäisellä sairaalajaksolla. Kuitenkin diabeetikoilla oli sydäntoimenpiteen läpikäyneistä potilaista muita enemmän päivystyshoitojaksoja sydänoireiden vuoksi toimenpiteeseen johtavalla hoitopolulla.

Tulokset käyvät ilmi TtM Tuulikki Vehkon Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä valmistuneesta väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin hoitokäytäntöjen ajallisia muutoksia rekisteriaineistossa. Suomalaisessa potilasaineistossa tarkasteltiin sepelvaltimotaudin hoitokäytäntöjen muutoksia niin lääkkeiden kuin kirurgisten toimenpiteiden osalta diabeetikoilla. Tutkimus kuuluu terveydenhuoltotutkimuksen alaan.

Tutkimusajanjaksolla sepelvaltimotaudin hoitokäytännöt muuttuivat ja suositusten mukaiset hoitokäytännöt lisääntyivät. Tutkimuksessa käytetty epäkokeellinen, todellisia potilasaineistoja hyödyntävä, rekisteripohjainen tutkimusmenetelmä osoittautui käyttökelpoiseksi, kun tarkasteltiin hoitokäytäntöjen muutosta ja hoitotoimenpiteiden jakautumista eri ryhmissä. Tieto hoitokäytäntöjen kehityssuunnista ja hoitokäytäntöjen muutokseen liittyvistä tekijöistä voi auttaa kehittämään käytäntöjä.

Muutoksia sepelvaltimotaudin lääkkeiden käytössä

Sepelvaltimotauti on diabeteksen tärkein komplikaatio ja sen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota diabeetikoilla. Sepelvaltimotaudin hoitokäytäntöjen muutosta koskevat tiedot on kerätty terveydenhuollon hallinnollisista rekistereistä 1990-luvun puolivälistä 2000 luvun alkuvuosiin. Erityisesti uudempien verenpainelääkkeiden käyttö (ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat) lisääntyi diabeetikoilla 1997–2002, mikä on hoitosuositusten mukainen kehitys. Beetta-salpaajien käyttö pysyi korkealla tasolla.

Sosioekonomisia eroja veren rasva-arvoja alentavassa lääkityksessä havaittiin sepelvaltimotautipotilailla ennen vuotta 2000, mutta erot katosivat vuonna 2000 toteutetun lääkekorvausjärjestelmän muutoksen jälkeen. Tuolloin veren rasva-arvoja alentavan lääkityksen, käytännössä statiinien, erityiskorvausoikeus (75 % lääkkeen hinnasta) laajennettiin koskemaan myös sepelvaltimotautipotilaita. Uusien diabetespotilaiden keskuudessa statiinien käyttö lisääntyi vuosina 2000–2006, mutta alimmassa tuloviidenneksessä käytettiin lääkettä muita vähemmän.

Sepelvaltimoiden pallolaajennusten määrä lisääntyi
Diabeetikoiden keskuudessa sepelvaltimoiden ohitusleikkaus on säilynyt yleisemmin käytettynä hoitomuotona, samaan aikaan kun sepelvaltimoiden pallolaajennusten määrä lisääntyi huomattavasti ja ohitusleikkausten määrä väheni Suomessa 1995–2002. Tällä ajanjaksolla hoitotoimenpiteissä oli portaittaisia sosioekonomisia eroja: mitä ylempi tuloryhmä sitä suurempi leikkaustodennäköisyys.

Kun tarkasteltiin sepelvaltimoiden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen läpikäyneitä potilaita vuosina 1998–2007, oli diabeetikoilla muita potilaita enemmän päivystyshoitojaksoja sydänoireiden vuoksi toimenpiteeseen johtaneella hoitopolulla.

                                               ******

Tuulikki Vehko on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Vehkon väitöskirja ilmestyy THL:n sarjassa Research; 131, THL, Helsinki 2014. ISBN 978-952-302-237-9, ISSN 1798-0054. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä THL:n sarjassa Research 131, THL, Helsinki 2014. ISBN 978-952-302-238-6, ISSN 1798-0062 sekä myös sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1457, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9566-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
julkaisut@thl.fi Julkaisu on verkossa 23.9 alkaen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-238-6