YTM Inari Aaltojärven sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Making Domestic Technology Meaningful: From purification to emotions (Merkityksekäs kodinteknologia: Etäännyttämisestä tunteisiin)

tarkastetaan 17.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Alasuutari.

Merkityksekäs kodinteknologia: Etäännyttämisestä tunteisiin

Teknologia pelottaa ja suututtaa monia. Suomalaisissa kodeissa pääsääntöisesti naiset pesevät edelleen perheen pyykit ja miehet hifistelevät. Koteihin suunniteltua älyteknologiaa ei koeta edelleenkään toimivaksi. Tampereen yliopistossa tehdyssä Inari Aaltojärven sosiologian väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan ihmisten käsityksiä kodinteknologioista.

Teknologia arveluttavana osana kotia ja arkea

Väitöskirjatutkimus käsittelee ihmisten käsityksiä kodinteknologioista. Tutkimuksessa todetaan, että teknologiat koetaan arveluttavina, mutta arjen kokemuksien myötä kodin laitteet tulevat osaksi parisuhteita, perheitä ja yhteisöjä. Tekniset laitteet myös herättävät ja välittävät tunteita, joiden kirjo on laaja välinpitämättömyydestä raivoon ja mielihyvään.

Tutkimus tuo esiin, miten ihmisten negatiivinen suhtautuminen teknologiaan on osaltaan medioiden ruokkimaa.
– Mediassa käsitellyt uhkakuvat ovat syöpyneet ihmisten mieliin ja ne sekoittuvat arkisiin käyttökokemuksiin, toteaa tuleva tohtori Inari Aaltojärvi ja jatkaa:
– Arkisessa yhteydessä negatiivinen suhtautuminen näkyy esimerkiksi teknologian epäesteettisyydessä kotiympäristössä. Ihmiset myös kokevat, että heidät pakotetaan teknisiin muutoksiin. Näin kävi esimerkiksi silloin, kun analoginen televisioverkosto vaihtui digitaaliseen.

Parisuhde kodin laitteiden keskiössä


Kodin tekniset laitteet ovat parisuhteiden keskiössä. Tutkimuksessa esitellään esimerkkipariskuntien kautta, miten laitteiden hankkiminen, sijoittelu ja käyttö vaikuttavat pariskuntien elämään erilaisten roolien kautta. Parhaimmillaan teknisten laitteiden välittämä arkielämä lähentää pariskuntia, mutta usein teknologiat asettuvat osaksi riitoja. Tässä mielessä kodit ovat esimerkki lahjataloudesta, joka toimii vastavuoroisuusperiaatteella. Mikäli vastavuoroisuus ei toteudu, aiheutuu parisuhteeseen jännitteitä.

Kodeissa vaikuttavat edelleen perinteiset teknologiaroolit, joissa nainen vastaa esimerkiksi pyykkikoneen käytöstä ja siivoamisesta, kun taas miehet ovat enemmän kiinnostuneita ruuanlaittoon liittyvistä laitteista ja viihdeteknologioista.

Älykkään kodin mahdollisuus?

Kahdenkymmenen pariskuntahaastattelun avulla tuotettu tieto on tärkeää teknologian suunnittelun kannalta, koska tähän mennessä suunnittelu on suurelta osin keskittynyt tekniseen kehitykseen eikä siihen, mitä ihmiset teknologialta toivovat. Tutkimuksessa todetaan, että tämän hetkisiä teknologiakokemuksia voitaisiin hyväksi käyttää älykkään teknologian suunnittelussa. Esimerkiksi joka paikan tietotekniikan käsite (ubiquitous computing) ei sovi yhteen ihmisten teknologiakäsitysten ja kodin erityisluonteen kanssa.
Laitteiden esteettinen ulkonäkö osana muuta kotia tulisi huomioida paremmin kodinkoneiden ja -laitteiden suunnittelussa.

                                               ******

Inari Aaltojärvi on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Aaltojärven väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1968, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9554-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1454, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9555-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Inari Aaltojärvi, Puh. 044 331 7004, iaaltojarvi@gmail.com