YTM Lina Van Aerschotin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus, sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palvelujen käyttöön (Care of older people and inequality: how socio-economic background is related to receiving care and using services)

tarkastetaan 10.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Anneli Anttonen.

Vanhusten eriarvoisuus kasvaa:
riittävä apu edellyttää omaisten panosta ja yksityisten palvelujen hankkimista


Omaisten ja läheisten antama apu on huomattava osa vanhusten hoivan järjestämistä. Omaisten panos on oleellista myös palvelujen järjestämisessä. Pienituloiset vanhukset jäävät parempituloisia useammin ilman riittävää apua. Varakkaammat vanhukset puolestaan käyttävät useammin yksityisiä palveluja korvatakseen palveluvajeen. Heikoimmassa asemassa ovat hoivaa tarvitsevat vanhukset, joilla on pienet tulot, alhainen koulutus eikä omaisten apua.

Vanhusten tarvitseman avun ja palvelujen järjestäminen on muuttunut viime vuosina. Kunnallista kotihoitoa on kohdennettu entistä huonokuntoisemmille vanhuksille, ja sen saamisen kriteerejä on tiukennettu. Vanhuksia ohjataan ensisijaisesti hankkimaan palveluja yksityiseltä sektorilta kotitalousvähennystä hyödyntäen sekä huolehtimaan asioistaan itse ja omaistensa avulla. Samaan aikaan tuloerot ovat kasvaneet, ja vanhojen ihmisten pienituloisuus on yleistä. Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa on selvitetty mistä vanhukset saavat tarvitsemansa avun ja palvelut sekä miten tulo- ja koulutustason kaltaiset taustatekijät vaikuttavat avun saamiseen ja palvelujen käyttöön. Tutkimus perustuu Tampereella ja Jyväskylässä kerättyyn kyselyaineistoon ja Tampereella tehtyihin haastatteluihin. Kyselyyn  osallistui noin 1400  yli 75-vuotiaista kotona asuvaa vanhusta. Haastatteluissa avun järjestämisestä ja palvelujen käytöstä kertoi 16 vanhusta ja heidän omaistaan.

Tutkimuksen mukaan Tampereella ja Jyväskylässä yli 75-vuotiaat kotona asuvat vanhukset saavat selvästi eniten apua omaisiltaan ja läheisiltään. Omaisten antama apu on paljon yleisempää kuin kunnallisen avun saaminen tai yksityisten palvelujen käyttö.  Tästä huolimatta vanhukset kuitenkin haluaisivat apua mieluiten julkisista palveluista, jos avuntarpeet tulevaisuudessa lisääntyvät.
 
Noin joka seitsemäs tamperelais- ja jyväskyläläisvanhus kokee, ettei saa riittävästi apua. Tavallisesti syynä ovat korkeat palvelumaksut ja avun hankkimisen työläys. Ilman riittävää apua jääneet vanhukset ovat usein pienituloisia ja heillä on alhainen koulutus. Useimmiten he ovat naisia. Yksityisiä palveluja ostavat yleensä parempituloiset vanhukset, ja eniten käytetty yksityinen palvelu on siivous. Parempituloiset ja paremmin koulutetut vanhukset myös kokevat palvelujen hankkimisen helpommaksi kun taas pienituloiset ja heikommin koulutetut tarvitsevat siinä apua.

Vanhukset, jotka saavat apua omaisiltaan, saavat sitä muita todennäköisemmin myös palveluista. Tutkimuksen mukaan omaisilla on merkittävä rooli avun ja palvelujen hankkimisessa, joten rahan lisäksi myös sosiaaliset suhteet auttavat riittävän hoivan järjestämisessä.

Tutkimustulokset kertovat siitä, että palvelujärjestelmässä on aukkoja, jotka koskevat nimenomaan pienituloisia ja heikommin koulutettuja ihmisiä. Julkinen palvelujärjestelmä ei nykyisellään pysty tarjoamaan riittävää apua ja hoivaa kaikille vanhuksille. Apu ja hoiva riittävät vain, jos vanhukset voivat lisätä niiden määrää tai laatua ostamalla palveluja.

                                               ******

Lina Van Aerschot on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Van Aerschotin  väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1971, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9567-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1458, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9568-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Lina Van Aerschot, puh.050-532 3879, lina.van.aerschot@uta.fi