OTM Martti Niemisen vero-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja

OECD Commentaries under the Vienna Rules (OECD:n malliverosopimuksen kommentaari Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen 31-32 artiklojen näkökulmasta)

tarkastetaan  8.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Bertil Wiman (Uppsalan yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Penttilä.

OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin merkitys verosopimusten tulkinnassa Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen 31-32 artiklojen näkökulmasta


Valtioiden sisäisen verolainsäädännön perusteella rajat ylittävästä (liike)toiminnasta saatua tuloa verotettaisiin usein sekä verovelvollisen kotivaltiossa että toiminnan kohdevaltiossa. Tällaisen kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi valtiot yleensä sopivat verotusvallan jakamisesta välillään kahdenvälisillä valtiosopimuksilla eli niin sanotuilla verosopimuksilla. Verosopimusten tehokas soveltaminen edellyttää niiden yhtenäistä tulkintaa molemmissa sopimusvaltioissa.

Käytännössä keskeinen tulkintalähde verosopimusten tulkinnassa on jo pitkään ollut taloudellisen yhteistyön järjestön OECD:n julkaisema malliverosopimus ja sen kommentaari. Samalla on kuitenkin ollut epäselvää, mihin OECD:n mallisopimuksen kommentaarin lausumien vahva tulkinta-asema perustuu. OECD:n kommentaarin merkitys verosopimusten tulkinnassa on yksi tärkeimmistä kansainvälisen vero-oikeuden avoimista kysymyksistä.

Tutkimuksessa OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin merkitystä tarkastellaan erityisesti Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen valtiosopimusten tulkintaa koskevien 31-32 artiklojen näkökulmasta. Tarkastelu osoittaa, että OECD:n mallisopimuksen kommentaari ei sisällä oikeudellisesti sitovia tulkintaohjeita ja näin ne kuuluvat 32 artiklan alaisiin täydentäviin tulkintakeinoihin.

Muista täydentävistä tulkintakeinoista OECD:n kommentaarin lausumien tulkinta-arvoa voidaan pitää olosuhteista riippuen verrannollisena joko valtiosopimuksen valmistelutöihin tai oikeuskirjallisuudessa esitettyihin tulkintasuosituksiin. Kommentaarin tapauskohtainen painoarvo riippuu siitä, voidaanko sopimusvaltioiden tarkoituksena katsoa olleen OECD:n mallisopimuksen normisisällön kopioiminen kahdenväliseen verosopimukseensa.  Myös kysymys siitä, millä säännöllisesti päivitettävän OECD:n kommentaarin versioista on tulkinnassa erityinen painoarvo, tulee ratkaista tapauskohtaisesti osapuolten yhteinen tarkoitus huomioon ottaen.

                                               ******

Martti Nieminen on suorittanut oikeutieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Niemisen väitöskirja on omakustanne, Tampere 2014. ISBN 978-952-93-4272-3.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: martti.nieminen@uta.fi, +35840 8272147

Lisätietoja: Martti Nieminen, martti.nieminen@uta.fi