M.Sc. Joel Mteben vuorovaikutteisen teknologian median alaan kuuluva väitöskirja

Acceptance and Use of eLearning Technologies in Higher Education in East Africa (Sähköisten oppimisteknologioiden hyväksyntä ja soveltaminen Itä-Afrikan korkeakoulutuksessa)

tarkastetaan 31.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ruth de Villiers (Etelä-Afrikan yliopisto). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

Sähköisten oppimisteknologioiden hyväksyntä ja soveltaminen Itä-Afrikan korkeakoulutuksessa


Sähköisten oppimisratkaisujen merkitystä Itä-Afrikan opetusjärjestelmän haasteissa ei voi korostaa liikaa. Oikeanlainen ratkaisujen soveltaminen antaa mahdollisuuden vähentää kustannuksia sekä nostaa opetuksen ja oppimisen laatua. Vaikka sähköisiä ratkaisuja on toteutettu onnistuneesti useissa kehittyneissä maissa, niiden hyväksyntä ja käyttö on vähäistä suurimmassa osassa Itä-Afrikan korkeakoulutusta.

Tämän väitöskirjatutkimuksen päämääränä oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköisten oppimisratkaisujen hyväksyntään ja soveltamiseen Itä-Afrikan korkeakoulutuksessa. Väitöskirja koostuu viidestä lehtiartikkelista ja ne kokoavasta yhteenvedosta. Ensimmäiset kaksi tapaustutkimusta perustuivat UTAUT-mallin soveltamiseen oppilaiden ja opettajien käyttäjähyväksynnän tutkimuksessa keskittyen mobiilioppimiseen ja avoimiin oppimisalustoihin. Tulokset osoittavat, että kaikilla neljällä tutkitulla tekijällä -- tehokkuus, työpanoksen määrä, sosiaalinen vaikuttavuus ja oppimisen fasilitointi -- oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus oppilaiden käyttäjähyväksyntään. Opettajilla puolestaan vain työpanoksen määrä vaikutti tilastollisesti merkitsevästi järjestelmien käyttöönotossa tärkeään hyväksyntään.

Jatkotutkimus paljasti, että sähköisten oppimisteknologioiden soveltamisessa keskeisiä ongelmia ovat tietokoneiden ja Internet-yhteyksien saatavuus, hidas Internet-yhteys, toimintatapojen puute ja osaamisen puute oppimisympäristöjen materiaalien tuottamisessa ja käytössä.

Kolmas tapaustutkimus perustui TCO-menetelmän soveltamiseen ja keskittyi sähköisten oppimisjärjestelmien kustannuksiin. Tutkimuksessa vertailtiin omien järjestelmien ja pilvipalveluiden käyttööä Itä-Afrikassa. Tulosten perusteella korkeakoulu voisi säästää enemmän kuin  USD 40 000 kolmessa vuodessa, jos se käyttäisi pilvipalveluja.

Viimeinen tapaustutkimus keskittyi sähköisen oppimisjärjestelmän menestykseen ja siinä sovellettiin D&M-mallia. Tutkimukseen osallistui 201 oppilasta, jotka käyttivät Moodle-järjestelmää Dar es Salaamin yliopistossa  Tansaniassa. Tulokset ovat avuksi, kun Itä-Afrikan korkeakouluissa tavoitellaan laajempaa sähköisten oppimisjärjestelmien käyttöönottoa. Tulokset antavat myös kehittäjille tietoa käyttäjäryhmälle sopivien ja hyväksyttävien ratkaisujen toteuttamiseen.                                               ******

Joel Mtebe on suorittanut M.Sc. -tutkinnon University of Southern Queensland -yliopistossa Australiassa.

Mteben väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology series; 18, Tampereen yliopisto, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9614-1, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1481, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9628-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Joel Mtebe, puh. +358 466 464 366, jmtebe@gmail.com