HM Seija Henttisen finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen alaan kuuluva väitöskirja

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut, vastaako tarkoitustaan - vastaako tarpeita (Relief worker services for agricultural entrepreneurs: Does supply equal demand?)

tarkastetaan 5.2.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Vuokko Niiranen (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Ahonen.

***

Seija Henttinen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän työskentelee Suomen Akatemian sisäisenä tarkastajana.

Henttisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1497, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-7977-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 933, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-7978-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Seija Henttinen, puh. 040 844 6436, seija.henttinen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Maatalousyrittäjien työ- ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Lisäksi maatalouspolitiikan muutos ja elinkeinorakenteiden kehitys vaikuttavat maatalouteen ja maatalousammattien kuormittavuuteen. Maatalousyrittäjien työ on riskialtista ja maatalous onkin yksi vaarallisimmista toimialoista. Suomeen on luotu maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan parantaa tilojen kehittämisedellytyksiä ja ylläpitää edistää maatalousyrittäjien työ- ja toimintakykyä.

Maatalouslomitus on eräs sosiaalipolitiikan laji, joka on maatalouspolitiikan tavoitteiden tukija ja tavoitteiden toteuttamisen täydentäjä. Väitöskirja käsittelee maatalouslomitusjärjestelmän kykyä saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Maatalouslomituksen tehokkuus ja toimivuus riippuvat muun muassa eri politiikkasektoreiden ja hallinnon tasojen yhteensovittamisesta ja toimivuudesta. Tutkimuksessa huomion kohteena on ennen kaikkea lomituspalvelun päätöksentekoon, hallintoon sekä tehokkuuteen liittyvät kysymykset. Tutkimuksessa käsitellään miten poliittisia päätöksiä on syntynyt, mitkä yhteiskunnalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet tehtyjen päätösten taustalla, mihin päätöksillä on haluttu vastata ja minkälaisia seurauksia tehdyillä päätöksillä on ajateltu olevan ja millaisia seurauksia niillä on todellisuudessa ollut. Tutkimuksessa käsitellään myös maatalouslomituksen esimuotoja ja esivaiheita sekä maatalouden tulopolitiikkaa, kontekstia, sekä rakenteellista ja historiallista taustaa.

Tutkimuksen empiiriset tutkimusaineistot kerättiin postikyselyllä, joka tehtiin kolmen kunnan maatalousyrittäjille, lisäksi haastateltiin poliittisia päättäjiä ja palvelun toimeenpanijoita. Tuloksia käytettiin muun muassa arvioitaessa lomituksen mahdollisuuksia ja tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksessa nostettiin esiin myös oikeustapauksia, jotka osaltaan osoittavat, että lomituspalvelut ovat pitkästä olemassaoloajastaan huolimatta vielä joillekin hallinnonaloille tuntematon, ja jokainen hallinnonala tarkastelee ratkaisujaan vain omasta näkökulmastaan paneutumatta asioihin laajemmin.

Tutkimuksessa esitetään myös nykyhetkellä avautuvien vaihtoehtoisten kehityspolkujen skenaariotarkastelu maatalouslomituksen tulevaisuudesta, sekä luodaan katsaus Suomen maaseudun tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös niitä mahdollisuuksia joita maatalouslomitus voi antaa kunkin alueen elinkeinorakenteelle ja yritystoiminnalle.

 

käyntiä 18.1.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto