KM Virve Kallioniemi-Chambersin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa (Cultural models of time in educational projects at the university)

tarkastetaan 12.2.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Leena Koski (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Anja Heikkinen.

***

Virve Kallioniemi-Chambers on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. KM Virve Kallioniemi-Chambers on toiminut yliopistossa opetustehtävissä ja useissa EU:n rahoittamissa projekteissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksella suunnittelu- ja hallintotehtävissä EU:n 7. puiteohjelman tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan transnationaaleja verkostoja.

Kallioniemi-Chambersin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1496, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-7975-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 932, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-7976-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Virve Kallioniemi-Chambers, puh. 040 190 1463, virve.kallioniemi-chambers@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksen kohteena on pedagoginen yhteistoiminta, jota yliopisto tekee lisääntyvässä määrin erilaisten organisaatioiden ja toimijaosapuolten kanssa. Pedagogisen yhteistoiminnan kulttuurista ulottuvuutta käsitteellistetään tässä tutkimuksessa ajan näkökulmasta. Tutkimuksen innoittajana on yliopistotyön vetovoimatekijänä esitetty niin sanottu ajattoman ajan lupaus. Tutkimus kysyy, millainen on yliopiston pedagogisen projektitoiminnan aikakulttuuri.

Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohteena on kaksi yliopiston ammattikasvatuksellista yhteistyöprojektia, joissa yhteistyön muina osapuolina olivat ammatillinen opettajakorkeakoulu, kaksi muunlaista työorganisaatiota ja eurooppalaisia yliopistoja. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytetään projektien erilaisia jälkiä (opiskelijoiden haastatteluja ja oppimistehtäviä sekä opiskelijoiden ja suunnittelijoiden virtuaalisia keskusteluja), joita tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurisina näytteinä.

Tutkimuksen tulokset kertovat siitä, miten erilaisia ja keskenään kilpailevia ajan järjestyksiä projektitoiminnassa ilmenee. Aineistosta tulkitut kulttuuriset ajan mallit sisältävät toisaalta levollisuutta ja hitautta, toisaalta kiirettä ja tehokkuutta. Ollakseen tavoitteiltaan ja vaikutuksiltaan pedagogista yhteistoiminnan tulee sisältää levollisuuden kulttuuria. Levollisuuden kulttuuri kiinnittyy kasvu- ja oppimisprosesseihin, jotka ovat usein hiljaisia ja syklisiä, joita tehokkuuden ja hyödyn vaatimukset vaimentavat. Nopean ja hitaan ajan arvottaminen erilaisissa toimintaympäristöissä luo yhteistoimintaan jännitteitä. Kiire ajan ilmaisuna näyttää yhteistoiminnassa dominoivan muunlaisia ajan järjestyksiä. Kiire koskettaa kaikkien projektiosapuolten toimintaa, mutta ennen kaikkea nopeus ja tehokkuus kiinnittyy aineistossa yliopiston kanssa yhteistyötä tekeviin muihin työelämän organisaatioihin. Tutkimuksen valossa levollisuuden kulttuuri osoittautuu merkittäväksi yliopiston pedagogisen tehtävän mahdollistajaksi.

Tutkimus osoittaa tarpeen kiinnittää huomioita aikakulttuurisiin jännitteisiin pedagogisena resursseina. Erilaisiin toimintaympäristöihin kiinnittyvien prosessien ajallisen luonteen tunnistaminen ja reflektointi, toisin sanoen niiden keston, rytmin ja aikataulutusten ymmärtäminen, luo perustaa erilaisten toimintaympäristöjen toiminnan tavoitteiden ja logiikan ymmärtämiselle. Tutkimus nostaa esiin kysymyksiä koko yliopiston aikakulttuurin kasvatuksellisesta merkityksestä. Millaisessa aikakulttuurissa yliopistossa opiskellaan ja millaista aikuisuutta yliopiston toimijat yhdessä opiskelijoiden kanssa haluavat rakentaa? Onko aikuisuuden mittana koetun kiireen määrä?

 

käyntiä 25.1.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto