KTL Timo Hyvösen yrityksen taloustieteen (laskentatoimen) alaan kuuluva väitöskirja

Exploring Management Accounting Change in ERP Context - Four Perspectives (Johdon laskentatoimen muuttuminen ERP -järjestelmän käyttöönotossa)

tarkastetaan 19.3.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Markus Granlund (Turun Kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Salme Näsi.

***

Timo Hyvönen on syntynyt Nokialla ja hän on suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Tampereen yliopistossa laskentatoimen lehtorina vuodesta 2000 lähtien.

Hyvösen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1506, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8023-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 944, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8024-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Timo Hyvönen, puh. 050 586 0612, timo.hyvonen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjassa tutkitaan modernin tietotekniikan roolia yrityksen taloudellisessa ohjauksessa, sekä sitä, kuinka yrityksen talousjohto aktiivisella toiminnallaan kykenee paitsi ohjailemaan taloudellisia resursseja, myös kontrolloimaan päätöksentekoa sekä määrittelemään uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyviä merkityksiä. Erityisesti tämän tutkimuksen tarkoitus on jäsentää johdon laskentatoimen mahdollista muuttumista otettaessa käyttöön yrityksen kaikki toiminnot integroiva ERP –järjestelmä.

Tässä tutkimuksessa kysymystä lähestytään neljästä eri näkökulmasta: (i) johdon laskentatoimi teknologiana, (ii) johdon laskentatoimi tietämyksenä, (iii) johdon laskentatoimi ohjausrakenteena ja (iv) johdon laskentatoimi ammattina. Toisin kuin aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa, tässä painopiste on uuden järjestelmän käyttöönottovaiheessa, ei sen myöhemmissä vaikutuksissa johdon laskentatoimeen. Rakenteellisesti väitöskirja koostuu johdantoluvusta, sekä neljästä aikaisemmin julkaistusta artikkelista.

Metodologisesti tutkimus etenee yleisestä kohti yksityiskohtaisempaa tapaustutkimusta. Ensimmäisessä artikkelissa käytetty survey-menetelmä osoittaa sen, että tutkittava ilmiö on mielenkiintoinen, mutta tutkimuksellisesti haastava. Kolme muuta artikkelia on toteutettu dynaamisempana reaaliaikaisena tapaustutkimuksena yhdessä yrityksessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten suuri rooli yksittäisellä aktiivisella toimijalla voi olla uuden tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa. Koko yrityksen kattavan integroidun järjestelmän avulla voidaan siirtää paikallista kustannuslaskentatietämystä nopeasti ja tehokkaasti. Samalla aktiiviset määrätietoiset toimijat voivat piiloutua tietojärjestelmien ja laskentastandardien taakse pyrkiessään aikaansaamaan haluamiaan muutoksia. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumasarjasta, jossa projektista vastaava henkilö joutuu rakentamaan erilaisia sosiaalisia verkostoja sekä aina uudelleen ja uudelleen myymään projektin eri osapuolille erilaisten kielikuvien avulla. Lopuksi tutkimus osoittaa sen, kuinka uudet laskenta- ja tietotekniikat hallitseva henkilö voi hyödyntää niitä omassa urakehityksessään.

 

käyntiä 24.2.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto