HM Tuomo Halmeenmäen kunnallispolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Kunta-alan eläkepoistuman haasteet ja ratkaisumallit (Retirement attrition in local government: challenges and solutions)

tarkastetaan 12.3.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaija Majoinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

***

Tuomo Halmeenmäki on suorittanut hallintotieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Halmeenmäki työskentelee tilastopäällikkönä Kuntien eläkevakuutuksessa.

Halmeenmäen väitöskirja ilmestyy Kuntien eläkevakuutuksen raportteja sarjassa, Kuntien eläkevakuutus, Helsinki 2010. ISBN 978-952-5317-88-6, ISSN 1456-6265. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 939, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-7999-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Kuntien eläkevakuutus, PL 425, 00101 Helsinki, puh. 020 614 2334, www.keva.fi.

Lisätietoja: Tuomo Halmeenmäki, puh. 020 614 2602, tuomo.halmeenmaki@keva.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Suuri eläkepoistuma vaatii kunnilta uusia ratkaisumalleja

Kunta-alan eläkepoistuma kasvaa lähivuosina jyrkästi ja on suurimmillaan 2013-2017. Vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Seuraavan parinkymmenen vuoden aikana joistakin yksiköistä tai työyhteisöistä saattaa jopa koko henkilöstö eläköityä.

Työvoimavajeen korvaamisessa tärkeimpiä keinoja ovat rekrytointi, työhyvinvoinnin kehittäminen, yhteistyö yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja kuntien välillä, toimintojen ulkoistaminen sekä teknologian kehittäminen. Väestön ikärakenteen vuoksi nuoria työntekijöitä ei välttämättä riitä kaikkiin kuntiin täyttämään eläkkeelle siirtyvien paikkoja. Vaihtoehtoisesti kunnat voivat rekrytoida myös jo eläkkeellä olevia tai maahanmuuttajia. Työvoimakilpailussa kunnat voivat menestyä työhyvinvointia kehittämällä. Sen avulla voidaan myös pidentää työuria ja parantaa tuottavuutta.

Kuntien rakenteita muuttamalla pyritään kuntatyön tuottavuuden kasvuun. Vähenevällä henkilöstömäärällä pystytään tuottamaan samat palvelut kuin ennenkin, tai ainakin tärkeimmät palvelut yhtä laadukkaasti kuin aikaisemmin. Rakenteellisissa muutoksissa yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja kuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu.

Ulkoistaminen ja yksityistäminen saattavat olla tehokkaita tapoja, kun haetaan todellista tuottavuuden kasvua. Toisaalta myös yksiköiden ja tehtävien yhdistämiset, tehtävien karsiminen sekä työnjaon ja tehtäväkuvien muutokset tehostavat kuntatyön tuottavuutta. Pitkällä aikavälillä teknologian kehittäminen voi tehostaa hyvinvointipalveluja ja siten parantaa kuntatyön tuottavuutta merkittävästi. Uudet palvelumuodot saattavat tulla mahdollisiksi, ja nykyiset parantua henkilöstön vähenemisestä huolimatta.

 

käyntiä 26.2.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto