KL Jorma Nykäsen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta (The educational reforms of vocational adult education and training centres examined in the values perspective)

tarkastetaan 7.5.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Hämeenlinnassa, Korkeakoulunkatu 6 (Auditorio).

Vastaväittäjänä on professori Kyösti Kurtakko (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tapio Varis.

***

Jorma Nykänen on syntynyt Muoniossa ja hän on suorittanut kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on jäänyt Rovaniemen aikuiskoulutuskeskuksen rehtorin toimesta eläkkeellä vuonna 2001 ja toiminut Oulunseudun ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana ja luennoitsijana vuodesta 2002 lähtien.

Nykäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa HAMK & AKTKK -julkaisuja 1/2010, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna 2010. ISBN 978-951-784-511-3, ISSN 1458-6886. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 967, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8100-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai HAMK julkaisutoiminta PL 230, Visamäentie 35 A 13101 Hämeenlinna puh. (03) 6461/julkaisutilaukset

Lisätietoja: Jorma Nykänen, puh. 0400 647 951, nykanenjorma@pp.inet.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen aihepiirinä on suomalainen ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmä. Tarkemmin eriteltynä; tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat ammatillisen aikuskoulutuksen toiminta-aikakauudet, ammatillisen aikuiskoulutuksen arvot ja niiden muutokset. Lisäksi haluttiin saada tietoa, miten arvot ovat vaikuttaneet koulutuksen suunniteluun ja toteutuksiin yhteiskunnan, ylläpitäjän ja yksilöiden tasoilla. Tavoitteena oli myös saada tietoa koulutuksen eri aikakausien arvoperustoista, mahdollisista arvoristiriidoista ja niiden seurauksista sekä miten ne ovat vaikuttaneet aikuiskoulutuksen reformeihin.

Aihepiirien moniuloitteisuudesta ja tiedonsaannin vaativuudesta johtuen, tutkimuksessa on päädytty monimetodiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn. Esimerkiksi strategioiden ja toteutusten tiedonhankintaa täydennettiin käyttämällä hyväksi kollaasitekiniikkaa. Tutkimuksen tuloksina saatuja arvojen sisäisiä ja ulkoisia aihepiirejä ja niistä muodostuneita arvoperustoja analysoidaan hyödyntämällä Ahlmanin ja Niiniluodon latimaa suomalaisten arvojen luokitusta ja sen johdannaisia.

Tutkimuksen tulokksena voidaan todeta, että koulutusreformien toteutusvaihtoehtoja tulee punnita ertukäteen, jotta vältyttäisiin turhilta kustannuksilta ja jopa henkisten ja taloudellisten voimavarojen tuhlauksilta.
Tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:
(i) Yhden arvon ylikorostunut asema reformissa johtaa huonoon lopputulokseen.
(ii) Taloudellisten arvojen ensisijaisuus ei voi olla ainoa ammatillisen aikuiskoulutuksen reformin perusta.
(iii) On muistettava, että oppilaitokset tekevät tuloksensa pääasiassa ihmisten työllä. Opetustyössä tarvitaan myös luovuutta, innovaatioita ja iloa työstä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
(iv) Merikittäviä ja äkkinäisiä vallan siirtoja pitää välttää, koska kypsymätön vallankäyttö ilman vastuuta johtaa mielivaltaisuuksiin ja huonoon tulokseen.
(v) Kehityksen historiallisen merkityksen ymmärtäminen on välttämätöntä: tietoisuus aikuiskoulutuksen kurssitoiminnan juurista auttaa ymmärtämään myös ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuutta.

Tutkimuksen keskeiset tulokset vahvistavat sen, että yhteiskunnan arvot ja niiden muutokset ovat selvässä syy ja seuraussuhteessa aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformeihin.

 

käyntiä 28.4.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto