YTM Marke Hirvosen kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja

The Role of European Policy on Illicit Drugs in the Construction of the Public Domain (Euroopan unionin huumepolitiikan rooli julkisen tilan rakentumisessa)

tarkastetaan 11.6.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksessa salissa B 3116 (os. Kanslerinrinne 1) Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Richard G. Whitman (University of Bath). Kustoksena toimii professori emeritus Jyrki Käkönen.

***

Marke Hirvonen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Hirvosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1513, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8046-1, ISSN 1455-1616.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marke Hirvonen, marke.hirvonen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimus Euroopan unionin huumausainepolitiikasta tarkastelee uusia turvallisuusuhkia ja turvallisuuspolitiikkaa sekä niiden roolia EU:n poliittisessa yhdentymisprosessissa. Sisäisen turvallisuuden viitekehyksestä, johon huumepolitiikka pääsääntöisesti kuuluu, on tullut yhä merkittävämpi osa-alue EU:n pyrkimyksessä rakentaa poliittinen yhteisö, joka olisi merkityksellinen jäsenvaltioille, EU-kansalaisille ja muulle maailmalle.

Tutkimuksen teoreettisena perustana on konstruktiivinen lähestymistapa sekä EU:hun että turvallisuuspolitiikkaan, mikä mm. havainnollistaa sitä, miten huumeongelma voidaan määritellä eri tavoin eri konteksteissa, mahdollistaen useita eri tapoja vastata määritettyyn ongelmaan. Turvallisuusajattelua on näin laajennettu aloille, joille se ei aikaisemmin kuulunut.

Tutkimus osoittaa, että huumeongelman määritteleminen turvallisuusuhkaksi paitsi kiinnittää huomiota laittomien huumeiden käyttöön ja saatavuuteen, myös kertoo poliittisen yhteisön ja sen jäsenten välisistä suhteista, arvoista ja normeista sekä niiden muutoksista. Huumepolitiikan poliittinen merkitys korostuukin EU:n rakenteessa. Huumeongelman nostaminen turvallisuuskysymykseksi on vahvistanut ja tiivistänyt yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden välillä, ja ulkopolitiikassa EU:n vaikutus on lisääntynyt toimijana sisäisen turvallisuuden instituutioiden vahvistamisessa kehittyvissä maissa, lähellä ja kaukana. Samalla tutkimus kuitenkin myös osoittaa, että valvontaa lisäävä turvallisuusajattelu ei ole saavuttanut toivottua kannatusta EU-kansalaisten keskuudessa, joiden yhä liberaalimmat arvot ovat saaneet EU:n ottamaan huumepolitiikassa käyttöön käytännönläheisempiä keinoja ja ottamaan kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan politiikan tekoon.

 

käyntiä 3.6.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto