TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 24.9.2010 ASTI

VÄITÖSKIRJAT

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöslomake/ tiedotus

Acta-sarjojen julkaisuohjeet

Acta-sarjojen hakemuslomake

Väitöstiedotteet (arkisto ja videot)

IN ENGLISH

DISSERTATIONS

Publishing a doctoral dissertation

Dissertation form

Instructions for publishing in the Acta series

Application for the Acta series

Tästä eteenpäin väitösilmoitukset ilmestyvät uusien väitössivujen kautta.

 • 24.9.2010 Tekn.lis, Huk Juhani Määttä : Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen
 • 17.9.2010 THM, KL Erja Katajamäki: Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta
 • 10.9.2010 FM Kati Waltering: Androgen receptor signaling pathway in prostate cancer (Androgeenireseptorin signalointireitti eturauhassyövässä)
 • 9.9.2010 FM Antti Keskinen: Quine's Critique of Modal Logic and his Conception of Objects (Quinen modaalilogiikkakritiikki ja hänen objektikäsityksensä)
 • 3.9.2010 FL Mikko Turunen: Haarautuvat merkitykset. Puukuvasto Lassi Nummen lyriikassa
 • 28.8.2010 FM Laura Saarenmaa: Intiimin äänet. Julkisuuskulttuurin muutos suomalaisissa ajanvietelehdissä 1961-1975
 • 20.8.2010 Proviisori Tiina Leppänen: Protein kinase C in the Regulation of Inflammatory Genes iNOS and TTP (Proteiinikinaasi C tulehdusgeenien iNOS ja TTP säätelyssä)
 • 17.8.2010 YTM Jan Hanska: Reagan's Mythical America - Towards a Narrative Theory of Prophetic Politics (Reaganin myyttinen Amerikka - Kohti profeetallisen politiikan narratiivista teoriaa)
 • 6.8.2010 M.Sc.Kobra Falah Hassani: Changes in Sexual Behavior and Hormonal Contraceptives Use Among Finnish Adolescents (Muutokset suomalaisten murroikäisten nuorten seksuaalisessa käyttäytymisessä ja hormonaalisen ehkäisyn käytössä)
 • 2.7.2010 FM Janita Thusberg: Molecular effects of missense mutations - Bioinformatics analysis of genetic defects (Missense-mutaatioiden molekyylitason vaikutukset - geneettisten sairauksien bioinformatiikka-analyysi)
 • 30.6.2010 MA Tiia Tamm: Professional Identity and Self-concept of Estonian Social Workers (Virolaisten sosiaalityöntekijöiden ammatillinen identiteetti ja minäkuva)
 • 23.6.2010 FM Anni Kleino: The Imd pathway-mediated immune response in Drosophila (Imd-signalointivälitteinen immuunivaste banaanikärpäsessä)
 • 19.6.2010 MPH Valerie L. Flax: Caregiver behaviors and attitudes in the home use of lipid-based nutrient supplements for treating underweight children in Malawi
 • 18.6.2010 FM Essi Myrsky: Vascular Biology in Coeliac Disease - Role of Disease-Specific Autoantibodies(Verisuonten biologiaa keliakiassa - keliakian autovasta-aineiden vaikutuksista)
 • 18.6.2010 FM, YTM Maarit Laaksonen: Population Attributable Fraction (PAF) in epidemiologic follow-up studies (Väestösyyosuus epidemiologisissa seurantatutkimuksissa)
 • 16.6.2010 M.Soc.Sc. Shahedul Halim Kazi: Making Ends Meet -Entrepreneurship in a Bangladeshi Village
 • 11.6.2010 YTM Marke Hirvonen: The Role of European Policy on Illicit Drugs in the Construction of the Public Domain (Euroopan unionin huumepolitiikan rooli julkisen tilan rakentumisessa)
 • 11.6.2010 TtM Anne Taulu: Pienryhmämuotoinen ravitsemus- ja liikuntainterventio lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä - Kvasikokeellinen interventiotutkimus
 • 11.6.2010 YTM Tapio Häyhtiö: Demokratiaa vai toimintaa? Näkökulmia kansalaislähtöisen verkkopolitiikan teoriaan ja käytäntöön
 • 11.6.2010 FM Juha Määttä: Structural and Functional Characterization of Engineered Avidin Proteins (Muokattujen avidiini proteiinien rakenteen ja toiminnan karakterisointi)
 • 11.6.2010 FL Auli Kulkki-Nieminen: Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä
 • 10.6.2010 FM Irja Pietilä: Intercultural Adaptation as a Dialogical Learning Process. Motivational factors among the short-term and long-term migrants (Kultuurienvälinen sopeutuminen dialogisena oppimisprosessina. Motivaation merkitys lyhyen ja pitkän aikaa maassa olleilla)
 • 7.6.2010 LL Jussi Hernesniemi: The Role of Interleukin 18 Gene Polymorphism in the Development of Atherosclerosis (Interleukiini 18 geenin polymorfian vaikutus valtimokovettumataudin kehittymisessä)
 • 4.6.2010 FM Anna Lahkola: Mobile phone use and risk of brain tumours (Matkapuhelinten käyttö ja aivokasvainten vaara)
 • 28.5.2010 MuM Eija Kauppinen: Opettajien tunnenarratiivit ja niiden rakenneanalyysi - Musiikin ja matematiikan aineenopettajien opettajuus ja elämänkulku
 • 28.5.2010 YTM Virpi Oksman: The mobile phone - A medium in itself (Matkapuhelin - Media itsessään)
 • 28.5.2010 Dr. med. dent. Roland Männchen: The Palatal Orthodontic Implant - Healing Process, Clinical Application, Biomechanics, Success, Risk Factors, Indications and Limits (Suulaen implantti - paraneminen, kliininen soveltaminen, biomekaniikka, onnistuminen, riskitekijät, indikaatiot ja rajoitukset)
 • 28.5.2010 LL Outi Koskinen: Small-Bowel Mucosal Transglutaminase-2-specific Autoantibody Deposits in Coeliac Disease (Ohutsuolen limakalvon transglutaminaasi-2-spesifiset autovasta-ainekertymät keliakiassa)
 • 28.5.2010 YTM Hannu Pääkkönen: Perheiden aika ja ajankäyttö. Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä
 • 28.5.2010 FM Riku Roihankorpi: From A Darkness to A Blind Spot: Encounters between Theatre, Modern Continental Ethics of Responsibility and the Concept of Evil (Pimeydestä Sokeaan Pisteeseen: Kohtaamisia Teatterin, Modernin Mannermaisen Vastuun Etiikan ja Pahan käsitteen välillä)
 • 22.5.2010 YTM Satu Ranta-Tyrkkö: At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre (Teatterin ja sosiaalityön leikkauspisteessä Intian Orissassa - Natya Chetana)
 • 22.5.2010 LL Leena Tuomisto: Asthma Programme in Finland — Management of Asthma as Reflected by Referral Letters (Astmaohjelman arviointitutkimus - Mitä lähetteet kertovat aikuisen astmapotilaan hoidosta?)
 • 22.5.2010 FM Kristiina Rajala: Development of human stem cell culture conditions for clinical cell therapy (Ihmisen kantasolujen viljelyolosuhteiden kehittäminen kliinisiin soluterapioihin)
 • 21.5.2010 DDS Ahmed Jan: Effects of Hyperbaric Oxygen on Healing of Bone, Bone Grafts and Bone Graft Substitutes in Calvarial Defects
 • 14.5.2010 LL Jyrki Virkkunen: Risk factors, survival and impact of invasive treatment in symptomatic chronic lower limb ischemia(Kroonisen alaraajaiskemian kajoavien hoitojen riskitekijät, tulokset ja vaikutus)
 • 7.5.2010 KL Jorma Nykänen: Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta
 • 23.4.2010 LL Reetta Huttunen: Factors associated with susceptibility to and outcome of bacteraemia with reference to Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, B-haemolytic streptococcus and Escherichia coli bacteraemias (Bakteremian riskiin ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät Staphylococcus aureuksen, Streptococcus pneumoniaen, B-hemolyyttisen streptokokin ja Esherichia colin aiheuttamissa bakteremioissa)
 • 17.4.2010 HM Jani Rajaniemi: Organisaatiorakenne ja innovatiivisuus - Tutkimus organisaatiorakenteista johtuvista innovatiivisuuden esteistä
 • 17.4.2010 FL Taru Tapioharju: Tyttö kaupungissa. Uuden naisen diskurssi Mika Waltarin 1920- ja 1930-luvun Helsinki-romaaneissa
 • 17.4.2010 YTM Olli Kariniemi: Järjestölehden yleisötutkimus yhteisön kehittämisen välineenä
 • 10.4.2010 MSc Patrícia Cristina do Nascimento Souto: The Knowing Work Practice As Situational Creation of Meaning: A Study to Facilitate the Communication of Knowledge
 • 9.4.2010 KTM Katariina Mäenpää: User perceptions of internet banking (Käyttäjien näkemykset verkkopankkipalveluista)
 • 9.4.2010 KM Pirjo Kolari: Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa
 • 26.3.2010 FM Riikka Äänismaa: Human embryonic stem cell-derived neural and neuronal cells in vitro and in vivo: treatment of experimental cerebral ischemia (Ihmisen alkioperäisistä kantasoluista johdettujen hermosolujen erilaistaminen ja käyttö kokeellisen iskeemisen aivoinfarktin hoidossa)
 • 26.3.2010 LL Tiina Ahti: Risk Factors of Varicose Veins (Suonikohjutaudin riskitekijät)
 • 19.3.2010 LL Marika Crohns: ANTIOXIDANTS, CYTOKINES AND MARKERS OF OXIDATIVE STRESS IN LUNG CANCER: associations with adverse events, response and survival (ANTIOKSIDANTIT, SYTOKIINIT JA OKSIDATIIVISEN KUORMITUKSEN MERKKIAINEET KEUHKOSYÖVÄSSÄ: yhteys sivuvaikutuksiin, hoitovasteeseen ja elossaoloon)
 • 19.3.2010 KL Jyri Lindén: Kutsumuksesta palkkatyöhön? Perusasteen opettajan työn muuttunut luonne ja logiikka
 • 19.3.2010 KTL Timo Hyvönen: Exploring Management Accounting Change in ERP Context - Four Perspectives (Johdon laskentatoimen muuttuminen ERP -järjestelmän käyttöönotossa)
 • 18.3.2010 THL Jorma Jokela: The use of novel information technology in military medicine and mass casualty situation training (Uuden informaatioteknologian käyttö sotilaslääketieteessä ja monipotilastilanteiden koulutuksessa)
 • 12.3.2010 HM Tuomo Halmeenmäki: Kunta-alan eläkepoistuman haasteet ja ratkaisumallit
 • 12.3.2010 MH Juhani Kivelä: Valtiokonsernin talousohjauksen tila - tuki vai taakka?
 • 5.3.2010 LL Kari Tikkinen: Epidemiology of Nocturia (Yövirtsaamisen epidemiologia)
 • 5.3.2010 YTM Ossi Salin: Työntekijän sosiaalisen identiteetin valinnat
 • 24.2.2010 PsM Alice Keski-Valkama: The Use of Seclusion and Mechanical Restraint in Psychiatry - A Persistent Challenge over Time (Huone-eristyksen ja lepositeiden käyttö psykiatrian jatkuvana haasteena)
 • 20.2.2010 M.A. Karin Kukkonen: Storytelling Beyond Postmodernism: Fables and the Fairy Tale (Tarinankerrontaa postmodernismin jälkeen: Fables ja Sadut)
 • 12.2.2010 KM Virve Kallioniemi-Chambers: Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa
 • 8.2.2010 FM Sofia Khan: Mutational effects on protein structures: Knowledge gained from databases, predictions and protein models (Mutaatioista johtuvien proteiinin rakenteellisten muutosten ymmärtäminen tietokantatiedon, ennusteiden ja proteiinimallien avulla)
 • 5.2.2010 FM Kati Pulkkinen: HIV-1 Nef protein and the Nef-associating kinase PAK2 in cell signaling (HIV-1 Nef-proteiini ja Nef-assosioituva kinaasi PAK2 solusignaloinnissa)
 • 5.2.2010 HM Seija Henttinen: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut, vastaako tarkoitustaan - vastaako tarpeita
 • 5.2.2010 YTM Katja Kuusisto: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa
 • 4.2.2010 YTM Markku Koski: "Hohto on mennyt herrana olemisesta" - televisio ja poliitikko
 • 30.1.2010 YTM Sauli Ruuskanen: Kuolema iltapäivällä. Postmoderni subjekti ja reaalinen iltapäiväjournalismissa
 • 29.1.2010 HM Eero Laesterä: Finanssiriskit Suomen kunnissa
 • 28.1.2010 KL Leena Mäkelä: Verkkokurssi opetuksen ja oppimisen kompleksisena toimintatilana
 • 22.1.2010 LL Sini Lohi: Prevalence and Prognosis of Coeliac Disease, A special focus on undetected condition (Keliakian esiintyvyys ja ennuste, painotus tunnistamattomassa taudissa)
 • 22.1.2010 FM Petteri Kettunen: Large-scale Global IT Transformation: An Insider's Account (Laajamittainen globaali IT muutos: Sisäpiirin jäsenen kuvaus)
 • 8.1.2010 LL Tuula Vierikko: Computed tomography screening for lung diseases among asbestos-exposed workers (Asbestille altistuneiden työntekijöiden keuhkosairauksien seulonta tietokonetomografialla)

 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus Tampereen yliopisto


  käyntiä 30.12.2003 alkaen


  Hae ilmainen Adobe Acrobat Reader-ohjelma sähköisten väitöskirjojen lukemista varten


  Get the free Adobe Acrobat Reader-program for reading the electronic thesis