Tasa-arvolaki

Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvon tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistämisvelvoite koskee kaikkia julkisia ja yksityisiä työnantajia. Työnantajan tulee voimavarojensa mukaan ja olosuhteet huomioiden:

• toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuu sekä naisia että miehiä

• edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen

• edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa

• kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille

• helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomioita erityisesti työjärjestelyihin

• toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä

Laki edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekemistä työnantajilta, jotka työllistävät yli 30 henkeä. Suunnitelma voi olla itsenäinen tai se voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa ja sen tulee sisältää:

• selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin

• palkkakartoitus

• toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

• arvio aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista
Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)