Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: tohtoriopintoihin hakeutuminen:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Hakeminen tohtoriopintoihin

Hakeminen tohtoriopintoihin viestintätieteiden tiedekuntaan

Huomaathan, että tämän sivut ohjeet koskevat tohtoriopintojen opinto-oikeutta. Mahdollisia avoinna olevia tohtoriopiskelijan palkkapaikkoja haetaan erillisellä haulla. Palkkapaikat julistetaan haettaviksi Töihin Tampereen yliopistoon -sivulla.

Syksyllä 2017 viestintätieteiden tiedekunnassa on haettavissa 10 tohtoriopiskelijan palkkapaikkaa. Palkallista paikkaa hakevalla täytyy jo ennestään olla opinto-oikeus tiedekunnassa tai hakea sitä yhtä aikaa palkkapaikan kanssa. Haku on auki 2.-31.10.

Hakuajat vuonna 2017

Tohtoriopintohakemuksia käsitellään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, haku on huhtikuussa ja lokakuussa.

Syyslukukauden keskitetty haku keväällä 2018 alkaviin tohtoriopintoihin järjestetään 2.- 31.10. 2017.

Haku tapahtuu sähköisesti ja hakulomakkeen ja liitteiden tulee olla tallennettuna järjestelmään haun sulkeutuessa klo 15.45. Linkki hakulomakkeeseen löytyy sivulta hakuaikoina.

Hae viestintätieteiden tohtoriopiskelijaksi.

Haun tulokset ilmoitetaan 15.12.2017 mennessä.

Vuoden 2017 sisäänottokiintiöt

Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoituviin viiteen tohtoriohjelmaan otetaan vuoden 2017 keskitettyjen hakujen perusteella yhteensä noin 36 uutta opiskelijaa. Sisäänottokiintiöt tohtoriohjelmittain:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma 0-8 opiskelijaa
Kielten tohtoriohjelma 0-6 opiskelijaa
Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma 0-6 opiskelijaa
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma 0-10 opiskelijaa
Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma 0-6 opiskelijaa

Hakeminen

Haku viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan järjestetään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. Hakua koskevat tarkat määräajat vahvistetaan vuosittain. Poikkeustapauksissa jatko-opintohakemuksia voidaan erityisin perustein käsitellä hakuaikojen ulkopuolella.

Ennen opinto-oikeuden hakemista hakijan tulee ottaa yhteyttä pääaineeksi suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan tutkimussuunnitelman sekä alustavan opinto- ja ohjaussuunnitelman laatimista varten.

Tohtoriopinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa on mainittava tutkinnon pääaine.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat hakuasiakirjat

Muualla kuin Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa korkeakoulututkintonsa suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseensa:

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista
 • todistusjäljennökset muista mahdollisista korkeakouluopinnoista

Hakemusliitteiden tulee olla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tai virallisesti käännetty jollekin näistä kielistä.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa lisäksi kopio pro gradu -tutkielmaa vastaavasta kirjallisesta työstä ja selvitys pohjatutkintoihin sisältyvistä opintosuorituksista. Ulkomaalaisen hakijan on annettava luotettava selvitys kielitaidostaan. Lisätietoja saa viestintätieteiden tiedekunnan englanninkielisiltä sivuilta.

Hakemuksessa tulee myös näkyä, millä opinnoilla tohtoriopintojen aloittamiseen tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet osoitetaan silloin, kun hakijalla ei esimerkiksi ole ylempää korkeakoulututkintoa hakemassaan pääaineessa.

Tiedekunnassa lisensiaatin tutkinnon suorittaneella on suoraan opinto-oikeus vastaavaan tohtorin tutkintoon. Muussa koulutusyksikössä tai muulla koulutusalalla lisensiaatin tutkinnon suorittaneille sekä niille, joilla ei ole lisensiaatin tutkintoa, tiedekunta voi myöntää tohtorin tutkintoa varten opiskeluoikeuden edellä mainitun hakulomakkeen ja sen liitteiden perusteella.

Lisätietoja hakuprosessista saa opintosihteeri Elisa Laatikaiselta. Opintojen sisällöstä antavat lisätietoja pääaineen professorit.

Valintaperusteet

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tiedekunta voi hyväksyä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon hakijan

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Opintojen rinnastamisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta antaa lausuntonsa pääaineen professori tai hänen määräämänsä opettaja.

Jatkotutkinto-opiskelijaksi valinnan tavoitteena on saada lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita tohtoriopiskelijoita. Hakijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • tutkimussuunnitelman sekä opinto- ja ohjaussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja suunnitelman toteuttamisen realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan ja haettuun pääaineeseen
 • asiantuntevan ja riittävän ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito, myös aiemman opinnäytetyön arvosana voidaan ottaa huomioon
 • hakijan lupaavuus ja motivaatio.

Valinnan apuna voidaan käyttää haastattelua, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja kyvykkyyttä. Arviot yksittäisestä jatkotutkinto-opiskelijasta eivät ole julkisia.

Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatkotutkinto-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee jatkossa yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hyväksymisprosessi

Hakuajan päätyttyä hakemukset toimitetaan lausunnoille tohtoriohjelmiin. Tohtoriohjelmat käsittelevät hakemukset ja tekevät pohjaehdotukset hyväksyttävistä hakijoista ja hakijoiden tutkimustyön ohjaajista tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunnalle. Tohtorikoulutustoimikunta tekee valintaesityksen tiedekunnan dekaanille. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

Valinnan tulos ilmoitetaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Syksyn 2017 keskitetyn valinnan tulos ilmoitetaan 15.12.2017 mennessä. Kevään 2018 keskitetyn valinnan tulosten julkaisemisesta ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos kirjallisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 9.1.2018 klo 15.00. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden tohtoriopiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan aktuaarinkansliassa. Ennen ilmoittautumista uuden tohtoriopiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Tohtoriopiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Yhteystiedot

Tohtoriopinto-oikeuden hakuprosessiin liittyviä lisätietoja antaa opintosihteeri Elisa Laatikainen.

Tohtoriohjelmien vastuuhenkilöt auttavat löytämään sopivan ohjaajan ja vastaavat kysymyksiin tutkimussuunnitelmista.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma: yliopistonlehtori Sanna Talja

Kielten tohtoriohjelma: professori Minna Nevala

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma: professori Mari Hatavara

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma: professori Mikko Lehtonen

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma: professori Veikko Surakka

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: elisa.laatikainen@uta.fi
Muutettu: 2.10.2017 10.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti