Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: plural-tutkimuskeskus: konferenssit ja seminaarit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
NORNA 2015

NORNA:s 46:e symposium: Namn och identitet
21-23 oktober 2015 på Tammerfors universitet

Manuskriptanvisningar för bidrag till NORNA-rapport nr 95

 

Nu är det dags att färdigställa manuskripten för Norna-rapport nummer 95, från symposiet i Tammerfors, Finland. Vi välkomnar artikelmanus på maximalt 25 sidor, inklusive bilder. Volymen kommer att ges ut i både tryckt och öppet tillänglig, elektronisk form.

Alla inlämnade bidrag till NORNA-rapport nr 95 kommer fackgranskas av två anonyma, utomredaktionella sakkunniga. Sänd därför in ditt bidrag i två versioner, av vilka det ena är anonymiserat. Efter att du har fått redaktionens och fackgranskarnas kommentarer förutsätts du omarbeta ditt bidrag så att det beaktar kommentarerna, alternativt diskutera kommentarerna med redaktionen.

Redaktionen har rätt att refusera bidrag som inte fyller de krav som ställs i manuskriptanvisningarna.

Du kan skriva ditt bidrag på danska, norska, engelska eller svenska. Skriver du på ett språk som inte är ditt modersmål bör du låta språkgranska texten innan du sänder in den till redaktionen. Redaktionen kan besluta att godkänna bidrag också på andra språk.

Förse ditt bidrag med en kort sammanfattning på engelska eller tyska (maximalt 180 ord). Skriver du ditt bidrag på engelska bör du också förse det med en sammanfattning på danska, norska eller svenska. Sammanfattningarna publiceras i rapporten och på NORNA:s hemsida (www.norna.org).

Du ska förse ditt bidrag med ca 5 nyckelord, dels på det språk som bidraget är skrivet (danska, norska, engelska eller svenska), dels på det språk som sammanfattningen är skriven (engelska eller tyska, eller danska norska eller svenska om du skriver på engelska).

Manuskriptet ska du sända i elektronisk form till redaktionen,  som bifogade filer i något av formaten: .doc, .docx eller .rtf. Vid behov kan du komplettera med en .pdf-fil eller en utskrift på papper, i synnerhet om bidraget innehåller specialtecken.

Vi vill ha in manuskripten för referentgranskning senast den 29 februari 2016 på adress norna.2015@uta.fi

Se till att du i enlighet med den finska upphovsrättslagen (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404) och principerna för vetenskaplig etik har rätt att använda alla citat, bilder, översättningar eller annat material som ingår i din artikel. Vid behov ska du själv be om lov att få publicera upphovsrättsskyddat material, både i tryckt form och elektroniskt. Bildmaterial som ingår i artikeln ska ha antingen .jpeg- eller .tif-format och placeras på sin rätta plats i manuskriptet. Publikationen trycks i svartvitt.

 

 

Formalia

Brödtexten skrivs med typsnitt Times New roman, storlek 12. Använd radmellanrum 1. Nytt stycke markeras med 0,5 cm indrag i vänstermarginal – inget mellanrum mellan styckena. Efter rubrik, exempel, tabell och figurer ska det inte vara indragen vänstermarginal. Infoga inte sidnummer i dokumentet.

Huvudtiteln för artikeln formateras enligt Times New Roman, storlek 24, fet stil och eventuell underrubrik enligt Times New Roman storlek 18, fet stil. Efter titel och undertitel följer författarens namn i typsnitt Times New Roman storlek 16, kursiv stil. Mellanrubriker i artikeln formateras enligt Times New Roman storlek 13,5, fet stil och numreras löpande: 1, 2, 3... Underrubriker till dessa har typsnitt Times New Roman storlek 11, fetstil och numreras löpande: 1.1, 1.2, 1.3...

Eventuella exempel eller utdrag ur material och tabeller numreras löpande i separata serier (exempel för sig, tabeller för sig...) i artikeln och förses med rubrik ovanför. Använd konsekvent samma tabellformat för samtliga tabeller i artikeln.

Figurer, grafer, diagram och illustrationer förses med bildtext under bilden. Exempel och utdrag kan markeras med särskilt typsnitt (t.ex. Courier New) enligt behov. I exempel kan fet stil användas för att markera det som fokuseras i diskussionen, i övrigt används fet stil inte. Kursiv används då nya termer introduceras och för titlar på böcker och tidskrifter. Kursiv kan också användas för att markera namn eller andra ord och ordelement som diskuteras. Observera att illustrationer, figurer och diagram ska ha tillräckligt god kvalitet för tryckning.


Använd så få fotnoter som möjligt. Numrera dem löpande genom hela texten. Fotnotstexten placeras i den tryckta publikationen nedtill på sidan.

Om du vill använda specialtecken, t.ex. vissa bokstäver och diakritiska tecken som inte finns i ordbehandlingsprogrammet, bör du diskutera fonten med redaktionen.

Förklara andra än allmänt kända förkortningar. Är det antal förkortningar du använder stort kan du bifoga en särskild förkortningslista.

Litteratur- och källhänvisningar

Harvard-systemet används för hänvisningar, med författarnamn, publiceringsår och sida samt särskild litteraturförteckning. Hänvisningar till långa webbadresser kan med fördel placeras i fotnot. Bok- och tidskriftstitlar kursiveras inte. Förlag och förlagsort ska anges för böcker men normalt inte för tidskrifter. Romerska siffror i bok- och tidskriftsartiklar ersätts med arabiska. I källförteckningen som rubriceras Källor ordnas källorna enligt författarens efternamn, Upphovsinstitutionens namn eller materialets rubrik i alfabetisk ordning (se exempel nedan). Typsnitt för rubriken är Times New Roman storlek 11, fet stil, medan posterna i förteckningen utformas i Times New Roman, storlek 10, radmellanrum 1, hängande vänstermarginal med 0,5 cm indrag (se exempel nedan).

 

Exempel på hänvisningar

... Vidare slutleden -lä, som påträffats också på Åland och i Nyland (Nordström 1921 s. 96; Huldén 1993 s. 21) och som enligt Leibring (2000 s. 145) kanske kunde härledas från svenskans verb lida ’tåla, tycka om’. Det rätt sällsynta Spånga har sannolikt betecknat en ko med vita fläckar (Leibring 2000 s. 192 och där citerad litteratur).

... Namn skapade till fantasilekar saknas hos de flerspråkiga barnen, något som annars är vanligt när barn är namngivare (se Huldén 1976 och Tikka 2009 s. 73 ff.).

Exempel på uppgifter i litteraturförteckningen

Monografi

Leibring, Katharina, 2000: Sommargås och Stjärnberg. Studier i svenska nötkreatursnamn. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 69.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Seppälä, Janne, 2013: Kulkine.net – tutkimus epävirallisista kulkineennimistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kielten laitos. Tillgänglig via: www.kulkine.net.

Redigerat verk

Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Red. av Staffan Nyström, Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. 2012. (NORNA-rapporter 88.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Artikel i redigerade verk

Huldén, Lars, 1976: Barnens ortnamn. I: Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25–27 april 1975, red. av Vibeke Dahlberg. (NORNA-rapporter 10.) S. 98–106. Helsingfors: Folkkultursarkivet.

Uppsats

Litonius, Sophie, 2010: Vänner, kolleger och gynnare. Namngivningen av de finska fästningsverken under Augustin Ehrensvärds tid. Opublicerad magisteravhandling. Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet.

Artikel i tidskrift

Haslum, Vidar, 2011: Noen bedre enn Kvarstein og Kvalbein? I: Nytt om namn 53. S. 38–43.

Artikel i elektronisk tidskrift

Tent, Jan, 2015: Approaches to Research in Toponymy. I: Names 63:2. S. 65–74.
http://www.maneyonline.com/doi/pdfplus/10.1179/0027773814Z.000000000103

Artikel i dagstidning

 

Den sidsta stedsforsker. 2014. Klassekampen 8.7.2014.

Den sidsta stedsforsker. 2014. Klassekampen 8.7.2014. http://www.klassekampen.no/article/20140708/ARTICLE/140709971 (hämtad 11.11.2014).

Grünbaum, Catharina, 2009: Nu skrivs partinamnen som namn – med stor bokstav. Dagens Nyheter 1.2.2009.

Elektroniskt tillgängligt dokument

En ny lag om personnamn. SOU 2013:35. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/217935 (hämtad 25.9.2013).

Webbsida

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, [årtal anges om bekant]: Vad är NORNA? http://www.norna.org/?q=content/vad-är-norna (hämtad 11.11.2014).

Svenska kennelklubben, 2006: http://www.hundsport.se/redaktionellt/artiklar_mapp/
hundstatistik.html

Svenska namn: http://www.svenskanamn.alltforforaldrar.se/namnsdag (hämtad 20.10.2015)

Osignerad artikel i uppslagsverk

Svenska akademins ordbok [SAOB], 1916: Binamn.

Svenska akademins ordbok [SAOB], 1916: Binamn. Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se /saob/

Signerad artikel i uppslagsverk

Andersson, Thorsten: Namnforskning. I: Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/namnforskning (hämtad 1.7.2015).

Blogginlägg, diskussionsforum, e-postlista, twitter

Anders, 2014: Göteborgs nya gator ska bli jämställda. [Blogg] 31 januari. http://spraktidningen.se/blogg/goteborgs-nya-gator-ska-bli-jamstallda (hämtad 1.7.2015).

Blomqvist, Marianne, 2014: Svenska dagen förr och nu - Gustav Adolf gör plats för Svea. [Blogg] 31 oktober. http://almanakka.helsinki.fi/sv/julkaisut/ blogi/372-svenska-dagen-forr-och-nu-gustav-adolf-gor-plats-for-svea.html (hämtad 7.7.2015).

Språk och folkminnen, @namnfragor, 2015: Den nuvarande formen Gotland med o beror främst på tyskt inflytande. [Twitter] 21 september. https://twitter.com/namnfragor (hämtad 22.9.2015).

Podcast

Rasper, Emmy, 17 juni 2014. Kan Attefall göra en Friggebo? I: Språket [podcast]. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/385944?programid=411 (hämtad 1.7.2015).

Namndatabaser

SSBa = Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/a/kortnavn/navn/fornavn-menn-100.html (sist nedlasta 09-03-2014).

SSBb = Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/a/kortnavn/navn/fornavn-kvinner-100.html (sist nedlasta 09-03-2014).

 

 

 

Dessa vägledande manuskriptanvisningar har omarbetats av NORNA-kommittén i samarbete med NORNA-förlagets förlagschef. Anvisningarna har godkänts på NORNA-kommitténs möte den 21 oktober 2015.

 

 

Anmälningen till symposiet har upphört.

Mer information om bindande anmälan och betalning under rubriken "Anmälan och avgifter", om inlämning av abstrakt under rubriken "Abstrakt".

Instruktioner för publikationen 

Första utskicket.

Andra utskicket.

Abstrakten.

Deltagarna.

 

Kontaktuppgifter

Konferenssekreterare är Sabina Jordan. Du når både henne och arrangörsgruppen via konferensens e-postadress norna.2015@uta.fi.
 
Ylläpito: norna.2015@uta.fi
Muutettu: 21.1.2016 10.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti