Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: kirjallisuusaineet: opiskelu:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Kirjallisuusaineet

Työskentelymuodot

Luennoille osallistuminen ja luentomuistiinpanot | Tenttiminen

Luennoille osallistuminen ja luentomuistiinpanot

Luennointi on ikivanha akateeminen opetusmuoto. Luennointia sisältyy suurimpaan osaan kursseista, mutta myös varsinaisia luentokursseja on jonkin verran. Luentokursseille ei yleensä tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luennoitsijan saa keskeyttää ja häneltä kannattaa pyytää tarkennuksia, mikäli jokin luennon kohta jää epäselväksi. Keskustelu luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä voikin tuoda mielenkiintoa ja uusia näkökulmia luentojen sisältöön.

Luentomuistiinpanojen ideana on, että opiskelija pystyy myöhemmin palauttamaan mieleensä mahdollisimman paljon olennaista luennoista. Ihan kaikkea luennolla kuultua ei ole mielekästä kirjata ylös, mutta muistiinpanojen on oltava sellaiset, että luennon annista saa tolkkua vielä kuukausienkin päästä. Kukin tekee muistiinpanot nimenomaan itseään varten!

Hyvän muistiinpanotekniikan mukaista on jakaa tekstimassa kappaleisiin siten, että kussakin kappaleessa on yksi uusi väittämä. Kappaleen muut lauseet johdattelevat tähän ydinväittämään, perustelevat sitä, kytkevät sen aiemmin sanottuun tms. Yksinkertaistettuna:

  • Kannattaa kirjata vain keskeiset väittämät, joita hyvä luennoitsija osaa puhuessaan painottaa.
  • Nopeankaan kirjoittajan ei tule pyrkiä täydelliseen ilmaisuun ja moitteettomiin lauseisiin.
  • Kannattaa kirjoittaa verrattain väljästi.
  • Ranskalaiset viivat tulee säästää selkeästi luettelomaisiin jaksoihin.
  • Luentomuistiinpanoja voi täydentää myös jälkeenpäin – on hyvin hyödyllistä esimerkiksi kirjoittaa muistiinpanot puhtaaksi mahdollisimman pian luennon jälkeen.


Luentoa kuunnellessa syntyy aina omia ajatuksia. Puhuttu yhdistyy aiemmin opittuun, kuultuun ja luettuun. Omat havainnot, oivallukset, esimerkit, vastaesimerkit ja kysymykset kannattaa kirjata ylös. Niille on kuitenkin viisasta varata oma tilansa esimerkiksi marginaalissa tai paperin alalaidassa, jolloin ne erottuvat selkeästi luennosta. Kuulusteluun lukiessa kannattaa vaihtaa ajatuksia myös muiden opiskelijoiden kanssa.

Luento- eli kertauskuulustelu järjestetään yleensä viikon tai kahden kuluttua luentojen päättymisestä – tavallisesti samassa tilassa, jossa luentokin on pidetty. Luentokuulusteluihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Tenttiminen

Suuri osa opinnoista voidaan suorittaa tenttimällä. Joidenkin opintojaksojen kohdalla se on jopa ainoa suoritustapa. Omaa opiskelusuunnitelmaa laatiessa kannattaa varata tarpeeksi aikaa myös tentteihin valmistautumiseen.

Opinto-oppaassa tai kirjalistoilla mainittu, tiettyyn opintojaksoon kuuluva kirjallisuus tentitään humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Monia opintojaksoja voi suorittaa myös kesätentteinä, joista ilmoitetaan erikseen keväällä. Yhteen tenttikertaan kannattaa koota noin 5–6 opintopisteen laajuinen paketti.

Tenttiin valmistautuminen

Tenttiin valmistautuminen on aloitettava hyvissä ajoin, varsinkin jos tentittävää kirjallisuutta on paljon. Lukeminen vie aikaa ja lisäksi suosittuja kirjoja voi myös joutua jonottamaan kirjastosta.

Kaunokirjallisuuden tenttiin lukemisen voi ajoittaa muiden opiskelujen oheen melko pitkällekin aikavälille, kunhan tekee lukemastaan muistiinpanoja. Kaikkia kirjojakaan ei tarvitse tällöin varata omaan hyllyyn samalla kertaa. Juonen yksityiskohtien tai henkilöiden nimien muistaminen ei ole tentissä keskeistä, vaikka tenttiin valmistautuessa niistä voi olla hyötyä muistikarttana. Tenttikysymyksissä ja -vastauksissa pyritään painottamaan olennaista – esimerkiksi kerronnan näkökulmia ja rakenteita, aikaan ja paikkaan, keskeiseen kuvallisuuteen ja esimerkiksi henkilökuvien rakentumiseen liittyviä seikkoja. Opiskelijan pitäisi osata myös sijoittaa teos historiallisesti oikeaan aikaan ja tyylisuuntaan.

Teoriakirjallisuudessa taas tärkeitä ovat keskeiset teoreetikot, heidän esittämänsä väittämät ja niiden perustelut, sekä eri ajatussuuntien väliset suhteet.

Niin teoria- kuin kaunokirjallisuutta lukiessa kannattaa myös pitää omaa lukupäiväkirjaa, johon kirjataan omia ajatuksia ja huomioita luetun pohjalta. Kaikenlaiset muistiinpanot on kätevä keino luetun mieleen palauttamiseksi ennen tenttiä.

Tenttiin ilmoittautuminen

Tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti NettiOpsun kautta Taideaineiden laitoksen tentti-ilmoittautumislistalla. Tenttijän tulee täyttää sähköiseen lomakkeeseen tentaattorin kanssa sovitut tai tenttittävän suorituskohdan vaatimien materiaalien tiedot (esim. kirjojen nimet). Kaikki tiedot, ilmoittautumisaika, tenttipaikka ja tentaattori, löytyvät NettiOpsusta.

Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, tiedekunnan yleiseen tenttitilaisuuteen voi ilmoittautua myös erityisellä tenttikuorella, joita saa taideaineiden laitoksen aulasta. Kuori tulee täyttää huolellisesti: siihen merkitään opiskelijan henkilö- ja yhteystietojen lisäksi tenttipäivä, laitos (se laitos, jonka oppinainetta tentitään), tentittävä oppiaine, tentaattori eli tentin vastaanottava opettaja, tentittävät opintojaksot tai niiden osat ja laajuudet, tentittävä kirjallisuus sekä aiemmat mahdolliset opintosuoritukset samassa opintokokonaisuudessa. Kuoren huolellinen täyttäminen säästää monilta ylimääräisiltä vaivoilta: kuori menee heti oikealle tentaattorille, tentaattori voi ottaa yhteyttä opiskelijaan, jos ilmoittautumisessa on jotakin epäselvää, opiskelijalla on luettujen kirjojen lista tentissä muistin tukena...

Kuoressa on myös kohta mahdollisia erityissopimuksia varten. Siinä on syytä mainita mahdollisista korvaavuuksista tai esimerkiksi kirjallisuuslistassa mainitun tenttikirjan vaihtamisesta, josta on etukäteen sovittu tentin vastaanottavan opettajan kanssa.

Tentaattorien nimet löydät kunkin oppiaineen omilta sivuilta ja opetusohjelmasta. Yksi tenttikuori riittää yhdelle opettajalle, vaikka tentittäviä jaksoja olisi useita. Jos tentit opintojaksoja eri opettajille, on jokaista opettajaa varten täytettävä oma tenttikuorensa.

Tenttikuori palautetaan viimeistään seitsemän päivää ennen tenttiä taideaineiden laitoksen käytävältä löytyvään tenttikuorilaatikkoon. Myös kirjeitse lähetettävien kuorien tulee olla perillä seitsemän päivää ennen tenttiä. Kun tenttipäivä on lauantai, on ilmoittautumisen oltava perillä edellisen viikon torstaina.

Tenttitilaisuus

Tenttitilaisuudessa opiskelija saa eteensä kuoren, jonka sisällä on opettajan laatimat kysymykset. Tentin alussa valvoja ilmoittaa, milloin kuoret saa avata. Tentin jälkeen kysymys- ja vastauspaperit laitetaan taas kuoreen, joka palautetaan tentin valvojalle ja toimitetaan edelleen opettajalle arvostelua varten.

Kuoret jaetaan opiskelijoiden sukunimen perusteella aakkosjärjestyksessä tenttisalin ovella. Akateeminen vartti ei koske yleistä tenttiä, vaan nimenhuuto alkaa tasan kello kymmenen. Tentistä saa poistua aikaisintaan kahdenkymmenen minuutin kuluttua sen alkamisesta. Vastaavasti tentistä saa myöhästyä enintään kaksikymmentä minuuttia. Mikäli opiskelija jää kaksi kertaa ennakolta ilmoittamatta saapumatta samaa opintosuoritusta koskevaan tenttiin tai luopuu siitä, hänen tulee ennen seuraavaan kuulusteluun ilmoittautumista ottaa yhteyttä kuulustelijaan.

Tenttikuorta palauttaessaan opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle esimerkiksi opiskelijakortilla.

Opiskelijalla on oltava omat kirjoitusvälineet mukanaan, mutta vastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Tentin aikana on mahdollista käydä valvojan kanssa WC:ssä.

Tentin tulokset julkistetaan kahden viikon kuluessa kuulustelutilaisuudesta.

 
Ylläpito:
Muutettu: 18.1.2011 10.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti