Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: tohtoriopintojen ohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyvät molemmat tohtoriohjelmat:

Näihin koulutuksiin sovelletaan entisen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Opintojen aloittaminen, opiskelu ja ohjaus

Hyväksytylle jatko-opiskelijalle määrätään pääsääntöisesti kaksi ohjaajaa, joista ainakin toisen on oltava Tampereen yliopistossa työsuhteessa oleva professori tai sellainen yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö, jolla on dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Jatkotutkintoasioista vastaavaan henkilöön voi olla yhteydessä kaikissa jatkokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Jatkokoulutusta koskevan tiedottamisen turvaamiseksi yksikössä pidetään yllä sähköpostilistaa, jolle opiskelija ilmoittautuu. Opiskelijan on seurattava myös yliopiston verkkosivuilla julkaistavaa informaatiota jatkokoulutukseen liittyvistä asioista. Yliopiston yhteisistä tohtoriopinnoista saa tietoa osoitteesta http://www.uta.fi/tutkijakoulu/yhteiset/.

Ohjaus ja opintojen raportointi

Opiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen opinto- ja ohjaussuunnitelman, jossa sovitaan pääohjaajasta sekä ohjaajien ja ohjattavan vastuista ja velvollisuuksista. Aikataulun lisäksi sovitaan yhteiset, ohjausta koskevat menettelytavat ja käytännöt. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä jatko-opiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista. Opinto- ja ohjaussuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään ohjaajien kanssa kerran vuodessa tai tarvittaessa.

Yksikön johtaja on 18.6.2014 hyväksynyt kielten tohtoriohjelman ja kirjallisuustieteen tohtoriohjelman ohjaussuunnitelmat.

Jos tutkimus radikaalisti muuttuu, opinto- ja tutkimussuunitelma päivitetään ohjaajien kanssa tai opiskelijalta voidaan vaatia kokonaan uuden tutkimussuunnitelman esittämistä.

Hyviin työtapoihin kuuluu osapuolten vastuullisuus sekä moraalisten ja eettisten sääntöjen noudattaminen. Ohjaajan on hyvä perehtyä myös hyvistä ohjauskäytännöistä julkaistuihin teksteihin sekä osallistua yliopiston ohjaajille järjestämään koulutukseen. Hyvässä ohjauksessa vastuut, velvollisuudet ja oikeudet selvitetään heti aluksi. Jatko-opiskelijalla on oikeus saada riittävää ja asiantuntevaa ohjausta. Toisaalta jatko-opiskelijankin on ymmärrettävä sitoutuvansa pitkäjänteiseen ja vaativaan työhön.

Yksikössä toimii jatko-opiskelijoiden yhteinen seurantaryhmä, joka seuraa väitöskirjaprosessin etenemistä. Seurantaryhmä ei puutu sisältökysymyksiin. Seurantaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Jokainen jatko-opiskelija raportoi edistymisestään vain kerran vuodessa. Pluralin johtoryhmästä ja tarvittaessa muista yksikön väitöskirjaohjaajista valitaan seurantaryhmään kolme henkilöä, joiden omia ohjattavia ei ole seurattavien opiskelijoiden joukossa. Seurantaryhmä tutustuu opiskelijan päivittämään opinto- ja ohjaussuunnitelmaan ja lyhyeen raporttiin (noin puoli sivua). Jos opiskelija ei toimita opinto- ja ohjaussuunnitelmaa ja raporttia tai jos työ ei etene odotetulla tavalla, ohjaaja ei ole velvollinen käyttämään resursseja ohjaamiseen. Mikäli jatko-opiskelija myöhemmin osoittaa työn edenneen itsenäisesti, on hänellä oikeus ohjaukseen.

Mahdolliset ohjaukseen liittyvät ongelmat tuodaan käsiteltäviksi seurantaryhmälle ja sitä kautta jatkokoulutus­toimikunnalle, joka käsittelee ne ja tekee esityksen asian ratkaisemiseksi johtajalle.

Jatkokoulutus yliopistojen kansainvälisenä yhteistyönä

Jos jatkokoulutus on tarkoitus järjestää yhteistyönä jonkin ulkomaisen yliopiston kanssa (ns. yhteistutkinnot, cotutelle) ohjaajan tulee ottaa yhteyttä jatkotutkintoasioista vastaavaan henkilöön, jotta kaikki asiaan vaikuttavat tekijät tulevat huomioon otetuksi ja tarvittavat asiakirjat laadituksi. Yhteistyössä noudatetaan yliopiston antamia määräyksiä ja ohjeita sekä laadittuja sopimuksia.

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.12.2016 12.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti