Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: tohtoriopintojen ohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyvät molemmat tohtoriohjelmat:

Näihin koulutuksiin sovelletaan entisen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteet, mitoitus ja rakenne sekä opetuksen järjestäminen

Tavoitteet

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (asetus1039/2013, 21§) säätää jatkokoulutuksen tavoitteet seuraavasti.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tohtorintutkinnon ydin muodostuu väitöskirjatyöstä, itsenäisestä tieteellisestä työskentelystä, jonka tarkoituksena on kehittää monipuolisia tutkijantaitoja sekä oman tieteenalan syvällistä tuntemusta. Jatko-opiskelijan itsenäistä työprosessia tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella sekä säännöllisesti järjestettävillä tutkijaseminaareilla. Myös opiskelijan muu toiminta tiedeyhteisössä luo edellytyksiä oman tutkimustyön edistymiseen ja tiedekäsityksen avartamiseen. Vähitellen työssään itsenäistyvä opiskelija saa näin valmiuksia tieteelliseen vuorovaikutukseen ja oman alansa suhteuttamiseen myös laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Opintojen yhteydessä luodaan myös kansainvälisiä tutkijakontakteja ja verkostoja, joiden edistämiseen koulutuksessa kiinnitetään huomiota.

Tutkimustyö kehittää monia työelämässä yleisemminkin tärkeitä taitoja kuten kriittinen ajattelu, tutkimusmenetelmien hallinta, ongelmanratkaisukyky sekä kielellinen ilmaisu ja argumentointi. Mahdollisimman monipuolisen ammattitaidon saavuttamiseksi välittömästi tieteelliseen työskentelyyn liittyvien oman alan opintojen lisäksi tutkintoon sisällytetään myös muita tieteellistä asiantuntijuutta tukevia opintoja. Yksilöllisesti suuntautuvien opintojen tehtävänä on vahvistaa valmiuksia ja osaamista, joilla on merkitystä opiskelijan omien ammatillisten tavoitteiden kannalta. Tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneiden asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi opetuksen ja tutkimuksen sekä kulttuuri- ja tiedehallinnon tehtävissä, joissa edellytetään muun muassa pedagogisia ja sosiaalisia taitoja, johtamistaitoja, kykyä hallita erilaisia projekteja sekä liiketoiminnan ja taloushallinnon tuntemusta. Monipuolisen tieteellisen viestinnän hallinta lisää mahdollisuuksia sijoittua yhteiskunnallisesti merkittäviin tehtäviin, mikä on tärkeätä niin tieteen, yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

Tohtorin tutkinnon suorittaminen

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee

  • suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
  • osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
  • laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista.

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Opintojen mitoitus

Valtioneuvoston asetus 794/2004 yliopistojen tutkinnoista käyttää opintojen mitoituksessa käsitettä opintopiste. Opintojaksot mitoitetaan niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tavoitteena on valmistuminen neljässä vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Jatko-opinnot on kuitenkin mahdollista suorittaa myös työn ohella.

Jatkotutkintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 4 vuotta / 240 op

(laskennallisesti 1 v / 1600 t / 60 op)

  • väitöskirja 200 op
  • muut opinnot 40 op.

Lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on noin 2,5 vuotta/140 op; muiden opintojej opintopisteet voidaan sisällyttää myöhemmin suoritettavaan tohtorintutkintoon

  • lisensiaatintutkimus 100 op
  • muut opinnot 40 op.

Opetuksen järjestäminen

Väitöskirjatyöhön liittyvistä opinnoista ja tutkinnon muista opinnoista vastaa ensisijaisesti yksikkö, joka yhdessä tohtoriohjelmien kanssa järjestää yksikön yhteisiä ja tutkimusalakohtaisia tutkijaseminaareja sekä muuta jatkokoulutukseen liittyvää opetusta. Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää kaikille tohtoriohjelmille yhteistä koulutusta (www.uta.fi/tutkijakoulu/yhteiset).

Jatkokoulutusyhteistyötä voidaan tehdä myös eri yksiköiden sekä yliopistojen kanssa. Kansainvälisten kontaktien vahvistamiseksi tehdään yhteistyötä myös ulkomaisten yliopistojen kanssa. Valtakunnallisissa tohtoriohjelmissa opiskelevat hyödyntävät myös niiden opetustarjontaa.

Omaa tutkimustyötä tukevien muiden opintojen osalta hyödynnetään jatkotutkinnon tavoitteiden mukaisesti Tampereen yliopiston eri yksiköiden opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Myös muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa tarjottava opetus tulee kysymykseen edellyttäen, että opiskelija itse hankkii tarvittavan opinto-oikeuden (esim. JOO tai vaihto-opiskelija).

Jatkokoulutukseen liittyvistä käytännöistä ja järjestettävästä opetuksesta saa tietoja yksikön verkkosivuilta (www.uta.fi/ltl/jatko-opiskelu.html) sekä Tampereen yliopiston tutkijakoulun sivuilta (www.uta.fi/tutkijakoulu/yhteiset)

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.12.2016 12.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti