Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: tohtoriohjelmat:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kielten tohtoriohjelma

1. Taustaa

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu kielen, kääntämisen ja kielialueiden kulttuurin tutkimuksen monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma. Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma on erityisesti Suomen ja yleiseen kirjallisuuteen sekä kirjallisuustieteelliseen kertomus- ja tekstiteoriaan suuntautuville tohtoriopiskelijoille profiloitu jatkokoulutusohjelma. Molemmat ohjelmat ovat Suomessa koulutusprofiililtaan ainutlaatuisia sekä kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin verkostoituneita.

tohtoriohjelmat.png

2. Kielten tohtoriohjelman yleiskuvaus

Kielten tohtoriohjelma on kielten ja käännöstieteen tutkimukseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu jatkokoulutusohjelma. Ohjelmassa voi suorittaa jatkotutkinnon seuraavilta aloilta:

  • englantilainen filologia
  • pohjoismaiset kielet
  • käännöstiede (englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä)
  • ranskan kieli
  • saksan kieli ja kulttuuri
  • suomen kieli
  • venäjän kieli ja kulttuuri

Ranskan kielen tai käännöstiede (ranskan) pääaineeseen ei oteta uusia tohtoriopiskelijoita vuonna 2017.

Kielten tohtoriohjelmaan voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneet hakijat. Tohtoriohjelmaan valittavilta opiskelijoilta edellytetään pää- tai sivuaineen syventäviä opintoja jatkotutkinnon pääaineessa tai pääaineen lähitieteen alalta. Syventävät opinnot on voitu suorittaa esimerkiksi jossakin seuraavista kielen tai käännöstieteen tutkinto-ohjelmista: englanti, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomi, venäjä tai monikielinen viestintä ja käännöstiede. Ohjelmaan voidaan hyväksyä myös muita ohjelman tutkimusalaan suuntautuneita jatko-opiskelijoita yli tieteenalarajojen. Mahdollisista siltaopinnoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Tohtoriohjelmassa annettava koulutus keskittyy kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön kieliaineiden ja käännöstieteen tutkimuksen vahvuusalueille ja yhdistää ne. Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Ohjelman vuotuinen tutkintoennuste on 3-5 eri kieliaineisiin tai käännöstieteeseen erikoistunutta FT-tutkinnon suorittajaa. Ohjelmaan kuuluvien Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden aloilta valmistuneet tohtorit ovat sijoittuneet hyvin erityisesti yliopistojen tutkimus- ja opetustehtäviin, mutta myös muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelmasta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä OKM:n Tohtoritarve 2020-luvulla -raportin mukaan valtakunnallinen tohtoritarve kielitieteiden alalla vuosittain on lähitulevaisuudessa hieman nykyistä suurempi. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:13.)

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Minna Nevala. Ohjelman johtoryhmän muodostaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön jatkokoulutustoimikunta.

3. Opiskelijat

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä oli syyskuussa 2014 alussa 96 läsnäolevaa jatko-opinto-oikeuden saanutta tohtoriopiskelijaa, joista 66 kielten tohtoriohjelmassa. Palkallisessa tohtoriopiskelijan tehtävässä työskentelee yksikössä syyskuussa 2014 yhteensä 9 henkilöä, joista osa projeteissa ja osa yksikön rahoittamana. Osalla tohtoriopiskelijoita on apuraha. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa tohtoriohjelman opiskelijamääräksi 25-30 jatko-opiskelijaa.

Tohtoriohjelman kautta opiskelijat kuuluvat Tampereen yliopiston tutkijakouluun, joka ohjaa ja valvoo yliopiston tohtoriohjelmien toimintaa ja järjestää yliopiston yhteisiä tohtoriopintoja.

Tohtoriohjelman opiskelijaksi haetaan Tampereen yliopiston tutkijakoulun haussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Ohjelmaan otetaan vuosittain vahvistettava määrä tohtori-opiskelijoita yliopiston ja yksikön tutkijankoulutus- ja ohjausresurssien mukaisesti. Jatko-opintohakemukset käsitellään kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön jatkokoulutustoimikunnassa ja päätökset opiskelijoiden valinnasta tekee yksikön johtaja. Haussa hyväksytyt saavat jatko-opinto-oikeuden filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Jatko-opinto-oikeus on määräaikainen: opiskelija hyväksytään tohtoriohjelmaan viideksi vuodeksi; määräajan täytyttyä opiskelija voi hakea jatkoaikaa vuodeksi kerrallaan.

Ennen tohtorikoulutukseen hakemista jatko-opiskelijaksi pyrkivän on otettava yhteyttä siihen yksikön jatko-opintojen ohjaajaan, jonka tieteenalaan suunniteltu tohtorikoulutus kuuluu. Hakemukseen sisältyvän tutkimussuunnitelman laadinnasta sovitaan ohjaajan kanssa. Tutkimussuunnitelman rakenteen osalta sovelletaan Suomen Akatemian ohjeita. Suunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat tiedot: tutkimuksen aihe, tausta, tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja aineisto sekä toteutus.

(Ks. www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Liitteet/Tutkimussuunnitelma/.)

 

4. Ohjaajapooli

Monitieteisellä kielten tohtoriohjelmalla on käytettävissään laaja ohjaajapooli, joka tarjoaa korkeatasoista asiantuntijaopetusta usealta alalta. Keskeisen ohjaajaresurssin muodostavat yksikön kieliaineiden ja käännöstieteiden professorit (12) sekä väitöskirjojen ohjaajina toimivat dosentit, yliopistonlehtorit ja väitelleet lehtorit. Tohtoriohjelma kannustaa myös äskettäin väitelleiden tohtoreiden osallistumista yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja koulutettavien ohjaukseen ja toimii näin samalla nuorempien tutkijoiden ohjaajakouluttajana.

Ks. Henkilökunta

 

5. Yhteistyöverkostot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä toimii tohtoriohjelman tutkimusalueilla ulkopuolista rahoitusta saavia tutkimushankkeita sekä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja ja kokeneita jatkokoulutuksen parissa toimivia tutkijoita, joiden kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja tutkijankoulutusverkostoja hyödynnetään tohtoriohjelman koulutustarjonnassa. Tohtoriohjelman toiminta kytkeytyy myös yksikön tutkimuksen strategisilla painopistealueilla toimiviin tutkimusohjelmiin (ks. tutkimusstrategia).

Kansallista jatkokoulutusyhteistyötä tehdään useiden yksittäisten yliopistojen, niiden laitosten ja tutkijakoulujen ja niissä toimivien tutkimuksen huippuyksiköiden kanssa, mm. Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineen ja Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulun kanssa, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa toimivan Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikön kanssa sekä Itä-Suomen yliopiston kieliaineiden kanssa.  Pohjoismaisilla kielillä on kiinteät yhteydet Svenska Litteratursällskapetiin.  Lisäksi ohjelma tekee jatkokoulutusyhteistyötä useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Näihin kuuluvat mm. Pietarin valtiollinen pedagoginen yliopisto, Uralin valtiollinen yliopisto (Jekaterinburg), Freiburgin yliopisto, Mainzin yliopisto, Leipzigin yliopisto, Zürichin yliopisto, Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle), Lyonissa sijaitseva École Normale Supérieure ja Santiago de Compostelan yliopisto.

6. Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika tohtoriohjelmassa on 4 vuotta / 240 op (laskennallisesti 1 v / 1600 t / 60 op). Opintoihin sisältyy

  • väitöskirja 200 op, sekä
  • muut opinnot 40 op.

Tohtorin tutkinnon 40 op:n laajuisiin muihin tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukeviin opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

    DPLAOPS Opinto- ja ohjaussuunnitelma
    DPLASEM Kielten tohtoriohjelman tutkijaseminaari, 5–10 op
    DPLAETH Tutkimusetiikka, 1–5 op

Näiden pakollisten suorituksien lisäksi opiskelija suorittaa omaa tutkimustyötä tukevia ja tieteellistä asiantuntijuutta kehittäviä opintoja siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan.  Opinnot voivat olla muita opintoja yliopiston yhteisistä tohtoriopinnoista, toisissa yliopistoissa suoritettuja opintojaksoja, toimintaa tieteellisissä järjestöissä, julkaisutoimintaa, omaa opetusta, konferensseihin osallistumista ja muuta vastaavaa toimintaa tiedeyhteisössä siten kuin opintosuunnitelmassa ohjaajan kanssa sovitaan.

 

7. Toimintasuunnitelma

Tohtoriohjelman tutkijakoulutus koostuu jatko-opiskelijan itsenäisestä työskentelystä tehtävään nimitettyjen ohjaajien opastuksessa sekä tieteen- ja koulutusalan erityistaitojen opinnoista. Tavoitteena on väitöskirjan valmistuminen ja filosofian tohtorin tieteellinen pätevyys.

Tohtoriohjelmalla on oma, säännöllisesti kokoontuva tutkijaseminaari, johon osallistumista edellytetään viiden lukukauden ajan. Seminaarissa jatko-opiskelijat mm. esittelevät tutkimussuunnitelmansa, raportoivat tutkimuksen edistymisestä sovitun aikataulun mukaisesti ja harjaantuvat tieteellisen vertaispalautteen antamisessa. Lisäksi jatko-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta työskentelyyn itsenäisesti ohjautuvissa teemapohjaisissa tutkimustiimeissä. Tiimien vetäjiä ovat ohjelmassa ohjaajina toimivat opettajat. Tutkimustiimeihin osallistumisesta myönnetään opintopisteitä ohjaajien kanssa sovittavalla tavalla.

Kielten tohtoriohjelman opiskelijat hyödyntävät yliopiston järjestämää yhteistä jatkokoulusta soveltuvin osin ja tutkintonsa sisällön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan; yhteisiä, pakollisia opintojaksoja ei ole määritelty.

Yksikön ohjelmalle suuntaamien resurssien puitteissa sekä yhteistyössä yksikön ja yliopiston muiden tohtoriohjelmien ja muiden jatkokoulutusta tarjoavien tahojen kanssa  järjestetään vuosittain myös kaikille avoimia tutkimustyöpajoja, joihin kutsutaan kouluttajiksi alan kansainvälisiä asiantuntijoita mm. edellä mainituista yhteistyöverkoston yliopistoista. Tohtoriohjelman opiskelijoita kannustetaan osallistumaan myös muuhun kansainväliseen tutkimustoimintaan koko jatko-opintojen ajan. Yksikkö avustaa ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden kongressimatkakuluja enintään 700 €/opiskelija.

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.9.2017 15.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti