Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Havu, Jukka

havu_jukka.jpg

Ranskan kielen professori
Pooliprofessori lukuvuoden 2014-2015

Yhteystiedot

sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: Atalpa 308
puhelin: 3551 6140 tai
040 190 9772

CV français

CV español

Tutkimusintressit / Intérêts de recherche

Aikamuoto, aspekti ja aktionaalisuus romaanisissa kielissä, verbaaliperifraasit, diakroninen variaatio, kielipolitiikka.

Temps, aspect et action dans les langues romanes, périphrases verbales, variation diachronique, politique linguistique.

Linkki tutkimustietoihin SoleCrisissä.

Käynnissä oleva tutkimus / Recherche en cours

Le passé récent en français ; étude sur l’expression venir de + inf.

Tämän hankkeen tutkimuskohde on lähimenneisyyden ilmaiseminen ranskan kielessä ja joissakin muissa eurooppalaisissa kielissä. Termi ”lähimenneisyys” tarkoittaa tässä tutkimuksessa kieliopillista kategoriaa, jonka tehtävänä on sijoittaa tapahtuma menneisyyteen siten, että tapahtuman ja deiktisen keskuksen välinen aikajana ymmärretään lyhyeksi. Useissa kielissä on erityisiä rakenteita ilmaisemaan nimenomaan lähimenneisyyttä, mutta huolimatta monista samankaltaisuuksista, niillä on myös useita syntaktis-semanttisia ja aspektuaalis-temporaalisia eroja.

L’étude porte sur l’expression du passé récent en français et dans quelques autres langues européennes. Le terme « passé récent » se réfère à une catégorie grammaticale dont la fonction est de localiser une situation dans un passé qui est considéré comme chronologiquement proche du centre déictique. Il existe des expressions du passé récent dans bien des langues, mais elles varient considérablement quant à leur forme, à leur combinatoire syntaxico-sémantique et à leur fonction aspecto-temporelle précise. Lire plus

Etudes sur les périphrases verbales du français

Tutkimus keskittyy ranskan kielen progressiivisen muodon être en train de + inf. passé antérieur -muodon (il eut fait) ja passé surcomposé -muodon (il a eu fait) esiklassisessa, klassisessa ja nykyranskassa. Näiden muotojen kehitys on sidoksissa ranskan kielen verbijärjestelmän suuriin muutoksiin siirryttäessä klassisen ranskan kaudesta nykyranskan aikaan.

Ce travail de recherche se concentre sur l’étude de être en train de + inf., la forme progressive française, et du passé antérieur (il eut fait) et du passé surcomposé (il a eu fait) en français préclassique, classique et contemporain. L’évolution de ces formes est liée aux grandes transformations du système verbal du français lors de la période de transition du français classique au français moderne. Lire plus

La acción verbal

Tutkimus on osa Espanjan Tiede- ja innovaatioministeriön rahoittamaa projektia “Syntaksin ja semantiikan välimaastossa; leksikaalinen aspekti”. Castilla-La Manchan yliopiston koordinoimaan projektiryhmään kuuluu sekä espanjalaisia että ulkomaalaisia tutkijoita.

Projektin tavoitteena on tutkia predikaatin aktionaalisia ominaisuuksia. Vendlerin (1956) ja Gareyn (1957) pioneeritöistä alkaen tätä aihetta on käsitelty useissa tutkimuksissa, mutta sen piirissä on yhä edelleen lukuisia tutkimattomia alueita. Viimeaikaiset kognitiiviseen kielitieteeseen perustuvat analyysit ovat antaneet uuden näkökulman aspektuaalis-temporaalisten järjestelmien monimuotoisuudesta eri kielissä.

El estudio se inscribe dentro del marco de un proyecto de investigación parcialmente financiado por el proyecto de investigación "Las relaciones entre semántica y sintaxis; el modo de acción" (FF12008-0081) del Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos de FEDER. El proyecto, coordinado por la Universidad Castilla-La Mancha, acoge a varios investigadores tanto españoles como extranjeros.

El objetivo del proyecto es estudiar las propiedades accionales de los predicados verbales. Esta temática, aun habiendo sido ampliamente estudiada desde los trabajos pioneros de Vendler (1956) y Garey (1957), presenta todavía varios problemas de análisis. Los recientes trabajos sobre la lingüística cognitiva arrojan nueva luz a la complejidad de los sistemas aspectuo-temporales en las diferentes lenguas. Leer mas

 
Ylläpito: tiina.harjula@uta.fi
Muutettu: 3.10.2014 11.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti