Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Hiltula, Kari

tohtoriopiskelija


Yhteystiedot


sähköposti: sähköpostiosoitehaku

Meneillään oleva tutkimus

Väitöskirjatutkimus

Lingvistinen ja konnektionistinen näkökulma suomen kielen taivutusmorfologian kuvaukseen

Teoreettisen morfologian alaan kuuluvan tutkimukseni keskiössä on suomen kielen morfologian kuvaus sekä sen linkittyminen oletetusti kielen oppimista ja mentaalista prosessointia simuloivan mallintamisvälineen käyttöön. Pyrin täsmentämään konnektionistisen mallin kuvauskohdetta, toisin sanoen selvittämään, mitä tällainen malli tarkkaan ottaen simuloi. Perustelen työssäni tulkintaa, jonka mukaan mallin rakentamisessa on kyse tietyn kieliopin kuvaustavan, yksikkö ja prosessi (engl. item and process, IP) -tyyppisen sääntökuvauksen, formalisoinnista. Arvioin erityisesti suomen kielen taivutusmorfologian kuvausvaihtoehtoja: missä mielessä on tai ei ole perusteltua esittää suomen kielen nominintaivutuksen piirteitä muodossa, jossa korostuu vain tietty kielioppien laatimisen myötä syntynyt kuvaustapa.

Kiinnostava piirre konnektionististen mallien ominaisuuksia esiteltäessä on ollut niiden toimiminen ilman sääntöjä. Epäjohdonmukainen on kuitenkin väite, jonka mukaan säännöt ovat olemassa pelkästään kielen kuvausta, eivät kielen oppimista tai mentaalista prosessointia, varten, kun oppimista ja prosessointia simuloivien konnektionististen mallien rakentamisen lähtökohtana ovat joka tapauksessa olleet kielen kuvauksen yhteydessä laaditut säännöt. Sama kritiikki voidaan nähdäkseni kohdistaa myös suomen kielen morfologian kuvauksessa perinteisesti käytettyyn sana ja paradigma (engl. word and paradigm, WP) -malliin, mikäli kuvauksen tuloksena syntyneet paradigmat sellaisenaan sijoitetaan puhujan psykologiseen todellisuuteen.

Pyrin työssäni rajatusti typologiseen näkökulmaan tarkastelemalla muutaman toisistaan poikkeavan kielen, ennen kaikkea suomen, englannin ja arabian, morfologisen taivutusjärjestelmän piirteitä ja niiden kuvaustapoja; ulotan sitten tarkasteluni siihen, kuinka kyseisen taivutusjärjestelmän osa-alueita on sovitettu tai muokattu tietyn laskennallisen mallintamisvälineen avulla esitettäväksi. Tavoitteeni on täsmentää ja samalla selkiyttää suomen kielen taivutusmorfologian kuvausperiaatteita ja erilaisten kuvausmallien välisiä suhteita.

 
Ylläpito:
Muutettu: 20.8.2013 10.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti