Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Arja Nurmi

Nurmi_photo

Yliopistonlehtori

Englannin kielen, erityisesti korpuslingvistiikan dosentti (Jyväskylän yliopisto)

Vastuuoppialat ja -alueet

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, englannin kääntäminen ja tulkkaus

Yhteystiedot

vastaanotto ma 14-15
sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: Pinni B 4059
puhelin: 050 318 0739

Opetus lukuvuonna 2017-2018

ENGP3 Käännösviestintä ja kirjoittaminen: Johdatus käännösviestintään (sl), 2 ryhmää, ti 14-16 ja to 12-14
ENGA1 Kandidaatintutkielmaseminaari (sl+kl) ma 12-14
ENGA6 Variety in Present-day English (kl), 2 ryhmää to 10-11 ja to 11-12
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi (sl, kl) to 14-16
TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja (I, II, III), pe 10-12 (englannin vastuuopettaja)

Tutkimusintressit

Monikielisyys, sosiolingvistiikka, korpuslingvistiikka, variaatio, historiallinen kielitiede

Käynnissä oleva tutkimus

Monikieliset käytänteet kirjoitetun englannin kielen historiassa

Olen jäsenenä Tampereen yliopistossa toimivassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, joka tutkii monikielisiä käytänteitä kirjoitetun englannin kielen historiassa. Hankkeessa tarkastellaan kirjoitetun kielen monikielisiä käytänteitä eli samassa tekstissä esiintyvää vaihtelua kahden tai useamman kielen välillä. Ilmiö on yleinen erityisesti kaksi- ja monikielisten kielenpuhujien ja yhteisöjen viestinnässä. Sitä on aiemmin tutkittu lähinnä puhekielessä, mutta tämä hanke tutkii ilmiötä erityisesti kirjoituksessa. Tutkimuksella pyritään selvittämään kielten rinnakkaiskäytön mekanismeja erilaisissa tekstilajeissa ja historian eri aikakausina. Aineisto koostuu pääasiassa 1300-1800 -luvuilta peräisin olevissa englanninkielisistä teksteistä. Tuloksia vertaillaan myös nykyisen kielenkäytön piirteisiin. Osallistun myös Literacies in Contact -tutkimusverkoston toimintaan.

Monikielisten tekstien kääntäminen

Osana monikielisyyttä käsittelevää tutkimustani perehdyn myös monikielisten tekstien kääntämiseen sekä nykypäivänä että historiassa.

Do-apuverbin kehitys 1700-luvulla

Olen osallistunut Corpus of Early English Correspondence (CEEC) tekstiaineiston kehittämiseen, ja kirjoitan nyt artikkelija do-apuverbin kehityksestä sosiolingvistiikan kannalta 1700-luvulla. Tarkoitus on kartoittaa toisaalta väistyvän kielenilmiön (do-apuverbi myönteisissä väitelauseissa) ja toisaalta muutosprosessinsa loppuvaiheessa olevan kehityksen (do-apuverbi kielteisissä väitelauseissa) sosiaalista ulottuvuutta.

Englannin modaaliapuverbien sosiaalihistoria

Jatkan myös viisivuotisena akatemiatutkijakautenani aloittamaani tutkimusta englannin kielen modaaliapuverbien historiasta vuosina 1400-1800. Tutkimuksessa kartoitetaan sosiolingvististen tekijöiden vaikutusta apuverbien käytön muutoksiin sekä määrällisesti että merkitysten tasolla. Tutkimus jatkuu osana Suomen Akatemian rahoittaman Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 -konsortion työtä.

Modaalisuuden kääntäminen lain ja hallinnon teksteissä

Tutkin korpuspohjaisesti modaalisuuden kääntämistä lain ja hallinnon teksteissä kieliparissa suomi-englanti ja teen yhteistyötä modaalisuuden kääntämisessä myös Marja Kivilehdon kanssa. Osallistuin myös Translaw2016-konferenssin järjestelytoimikunnan työhön.

Research Interests

Multilingualism, sociolinguistics, corpus linguistics, variation, historical linguistics

Ongoing Research

Multilingual Practices in the History of Written English

I am a member of the Academy of Finland funded project at the University of Tampere studying multilingual practices in the history of English. The project analyzes multilingual practices in writing, i.e. the alternating use of two or more languages in the same text. Language alternation is a particularly common discourse strategy in communication in bi- and multilingual societies. It has been studied extensively in present-day spoken language, but the focus of this project is on written language. The aim of the project is to unveil the principles and mechanisms of language alternation in different genres and registers and in different historical periods. The primary material consists of English texts dating from the 14th to the 19th centuries. The findings will be compared with results obtained in earlier research on present-day speech. I am also a member of the Literacies in Contact research network.

Translating multilingual texts

Part of my research on multilingual practices explores translating multilingual texts both in the present and the past.

Development of auxiliary do in the eighteenth century

I have participated in the development of the Corpus of Early English Correspondence (CEEC) and am now writing an article on the development of auxiliary do during the eighteenth century from a sociolinguistic point of view. The aim is to chart the social embedding of both a disappearing linguistic variable (do in affirmative statements) and a linguistic variable towards the end of its normalisation development (do in negative statements).

The social history of English modal auxiliaries

I also continue my research into the history of English modal auxiliaries during 1400-1800, began during my five-year research post as an Academy of Finland Research Fellow. The study charts the connection of sociolinguistic variables on the changes in both the frequency and the meanings of modal auxiliaries. I continue this work as part of the Academy of Finland funded research consortium Democratization, Mediatization and Language Practices in Britain, 1700–1950.

Translating modality in legal and administrative texts

I am carrying out corpus-based research on translating expressions of modality in the Finnish-English language pair. Some of this work is in collaboration with Marja Kivilehto. I also participated in the organisation of the Translaw2016 conference.

 
Ylläpito:
Muutettu: 13.11.2017 16.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti