Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Päivi Pahta Päivi Pahta, kuva Jonne Renvall

Viestintätieteiden tiedekunnan dekaani
professori vv (englantilainen filologia)

Vastuuoppialat ja -alueet

englantilainen filologia; englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

aineopintojen vastuuprofessori

kielten tohtoriohjelman johtaja

sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi

huone: PINNI B5029                      

puhelin: 050 318 1131

Tutkimusintressit

variaatiotutkimus, sosiolingvistiikka, tekstin ja diskurssin tutkimus, korpuslingvistiikka, historiallinen kielitiede; monikielisyys, kielikontaktit, tieteen kieli, englannin kielen globalisaatio

Tutkimus

Päivi Pahta (PI), Minna Palander-Collin (PI): Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 (DEMLANG). Suomen Akatemian rahoittama tutkimuskonsortio (2016-2020)

DEMLANG tuottaa tietoa sosiokulttuuristen demokratisaatio- ja mediatisaatioprosessien ja kielikäytänteiden yhteyksistä Britanniassa 1700–1950. Tavoitteena on löytää mekanismeja, joilla sosiokulttuuristen muutosten ja kielenmuutoksen keskinäistä yhteyttä voidaan selittää. Empiirinen tutkimus kohdistuu ideologioita ja arvoja välittäviin julkisiin ja yksityisiin teksteihin. Suuret tekstikorpukset mahdollistavat sanaston, fraasien ja syntaksin toistuvien kuvioiden aineistolähtöisen tunnistamisen ja tilastollisesti merkitsevien käännekohtien havaitsemisen makrotasolla. Pienten huolellisesti koostettujen korpusten avulla pystytään pureutumaan havaittujen ilmiöiden kompleksisuuteen mikrotasolla ja selittämään nousevia, muuttuvia ja katoavia kielipiirteitä historiallisen kontekstualisoinnin avulla.

Monikieliset käytänteet kirjoitetun englannin kielen historiassa

Suomen Akatemian vuosina 2012-2016 rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan kirjoitetun kielen monikielisiä käytänteitä eli samassa tekstissä esiintyvää vaihtelua kahden tai useamman kielen välillä. Ilmiö on yleinen erityisesti kaksi- ja monikielisten kielenpuhujien ja yhteisöjen viestinnässä. Sitä on aiemmin tutkittu lähinnä puhekielessä, mutta tämä hanke tutkii ilmiötä erityisesti kirjoituksessa. Tutkimuksella pyritään selvittämään kielten rinnakkaiskäytön mekanismeja erilaisissa tekstilajeissa ja historian eri aikakausina. Aineisto koostuu pääasiassa 1300-1800 –luvuilta peräisin olevissa englanninkielisistä teksteistä. Tuloksia vertaillaan myös nykyisen kielenkäytön piirteisiin. 

Project website

Tieteelliset ajatustyylit: Englannin lääketieteen kielen diakroniasta

Tieteelliset ajatustyylit -hanke on Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella toimiva tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan korpuslingvistiikan metodein englannin lääketieteen kielen diakronista kehitystä suhteessa tieteen historian epistemologisiin muutoksiin. Read more in English.

Englanti Suomessa: Englanti suomalaisten tekstien monikielisissä käytänteissä

Tutkimuksessa tarkastellaan englannin käyttöä Suomessa osana englannin globalisaatioprosessia, erityisesti suomenkielisissä kirjoitetuissa teksteissä. Read more in English


Research interests

Language variation, sociolinguistics, language contact, text and discourse analysis, corpus linguistics, historical linguistics; multilingualism, language of science, English as a global language.

Ongoing research

Multilingual Practices in the History of Written English

This project, funded by the Academy of Finland in 2012-2016, analyzes multilingual practices in writing, i.e. the alternating use of two or more languages in the same text. Language alternation is a particularly common discourse strategy in communication in bi- and multilingual societies. It has been studied extensively in present-day spoken language, but the focus of this project is on written language. The aim of the project is to unveil the principles and mechanisms of language alternation in different genres and registers and in different historical periods. The primary material consists of English texts dating from the 14th to the 19th centuries. The findings will be compared with results obtained in earlier research on present-day speech. Project website

Scientific Thought-styles: The Evolution of English Medical Writing

This project, hosted by the Department of Modern Languages at the University of Helsinki, aims at describing stylistic changes in medical English in a long diachronic perspective. For research material, the project is compiling a computer-readable Corpus of Early English Medical Writing. Read more.

English in Finland: English in the Multilingual Practices of Finnish Texts

The rapid spread of English as a global language after World War II has brought about a global phenomenon, also attested in Finland, whereby English, primarily learned as a foreign language through education for international and lingua franca communication, is increasingly used in intranational contexts of discourse traditionally reserved for domestic languages. My research in this area has examined a variety of social and communicative contexts where English is being used in Finland, including the linguistic landscape. I am increasingly interested in the uses of English in multilingual written texts. Read more.

 
Ylläpito:
Muutettu: 23.4.2018 9.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti