Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot muodostuvat 40 opintopisteen integroiduista syventävistä opinnoista ja 20 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä. Integroidut opinnot sisältyvät yleiseen opetussuunnitelmaan.

Integroidut syventävät opinnot sisältyvät II-IV vuosikurssien integoituihin opintojaksoihin sekä IV-VI:n vuoden kliinisiin opintoihin sekä opinnot päättävään Valmistuminen -jaksoon.

Jaksojen integroidut seminaarit ja opiskelijoiden suorittamat vaativat tehtävät katsotaan jaksoissa lääketieteen syventäviksi opinnoiksi.

Syventävien opintojen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiutta itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen. 20 opintopisteen syventävä opinnäytetyö sisältää tutkimussuunnitelman, työskentelyn tutkimusryhmässä tai opintoprojektissa, kirjallisen tutkielman ja kypsyysnäytteen.

Syventävien opintojen tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi, opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaiset hyvät tieteelliset käytännöt, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla.

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi jokainen syventävien opintojen opinnäytetyö tulee tarkastaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Turnitin -alusta voidaan ottaa käyttöön jo opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisvaiheessa.  Ohjaaja liittää opiskelijan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestemän Moodle alueelle.

Opinnäytteen tiivistelmässä tulee olla teksti:

- Tämän opinnäytteen alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-ohjelmalla Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti.

 Lisätietoja:

Opiskelun etiikka-sivusto

Opiskelijan ettiikka (Intra)

Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman käytöstä löytyy videoita

 

Missä opintojen vaiheessa opinnäytetyön tekeminen tulisi aloittaa?

Syventävien opintojen opinnäytetyön voi aloittaa missä tahansa opintojen vaiheessa aiheesta riippuen. Yleinen ongelma on, että aloittaminen jätetään liian myöhäiseen vaiheeseen. Tutkimussuunnitelma tulee rekisteröidä viimeistään viidennen vuoden syyslukukauden loppuun mennessä.

Ohjeet opinnäytetyöhön:

 

  1. Opinnäytetyötä koskevat yleismääräykset löytyvät yleisistä säädöksistä (pdf).

   Aloittaessasi syventävien opintojen opinnäytetyön tekemistä, ota yhteyttä siihen tutkimusryhmään tai oppialaan, joka sinua kiinnostaa.
   Tietoja muista tutkimusryhmistä löytyy mm. seuraavilta sivustoilta:
   Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteydessä toimivat tutkimusryhmät
   Terveystieteet
   Bioteknologia
   UKK-instituutti

   Opinnäytetyön vastuuohjaajan tulee olla lääketieteen, terveystieteiden tai näihin läheisesti liittyvällä tieteenalalla, kuten esimerkiksi lääketieteellisen bioteknologian alalla, toimiva professori, dosentti tai tohtorin tutkinnon suorittanut, opinnäytetyön aiheen asiantuntija. Edellä mainittujen lisäksi toisena ohjaajana voi toimia vastuuohjaajan suosittelema, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija.

   Opinnäytteen aiheen tulee olla lääketieteen, terveystieteiden tai lääketieteellisen bioteknologian alalta.

  2. Kun olet löytänyt ohjaajan, laadi tutkimussuunnitelma ja hyväksytä se vastuuohjaajallasi. Pyydä vastuuojaajalta ehdotus opinnäytetyösi toiseksi tarkastajaksi, täytä, tulosta ja allekirjoita vastuuohjaajan kanssa opinnäytetyön rekisteröintilomake/ohjaussopimus ja toimita täyttämänne ja allekirjoittamanne lomake, sekä tutkimussuunnitelmasi opinnäytetyöasioita hoitavalle opetuskoordinaattorille. Lähetä tutkimussuunnitelmasi myös tiedoksi sen oppialan professorille, jonka oppialalla opinnäytetyösi vastuuohjaaja toimii.

   Jo opinnäytteen tutkimussuunnitelmaa laatiessasi sinun on hyvä huomioida, että opinnäyte on julkinen asiakirja heti, kun opinnäyte on hyväksytty. Opinnäytteeseen ei siten saa sisällyttää salassapidettävää materiaalia vaan mahdollinen salassapidettävä materiaali on jätettävä opinnäytteen tausta-aineistoon.

  3. Työskentely tutkimusryhmässä / ohjaajan johdolla - tutkimuksen tekeminen  ja kirjallisen opinnäytetyön kirjoittaminen

   Opinnäytetyön suorittamisen vaihtoehtoja ovat:

   Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen tutkimustyöstä. Raporttiin tulee sisällyttää kirjallisuuskatsaus osaksi johdantolukua (min. noin 3 sivua) ja pohdintalukua (min. noin 2-3 sivua) tai omaksi pääluvukseen (min. noin 5 sivua).

   Tai

   referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistu tai tieteelliseen julkaisusarjaan julkaistavaksi lähetetty alkuperäisartikkeli sekä opiskelijan itsenäisesti laatima suomenkielinen tiivistelmä. Jos opiskelija ei ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, hän laatii lisäksi itsenäisesti kirjallisuuskatsauksen (5-10 sivua, suomeksi tai artikkelin kielellä).

   Tai

   laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus.

   Jos tutkimuksesta on suunnitteilla artikkeli tai artikkelia ei jostain syystä vielä haluta lähettää lehteen, opinnäytetyö tulee kirjoittaa ensimmäisen vaihtoehdon mukaiseen raporttimuotoon.

   Lisäksi opinnäytetyön suorittamiseen kuuluu mahdollisesti ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja.

   Opinnäytetyölle ei ole asetettu sivumäärärajoja, koska erilaiset kokeelliset tai kliiniset tutkimukset vaativat erilaista työmäärää ja erilaiset aiheet erilaista käsittelytapaa. Raporttimuotoinen opinnäytetyö on tavallisesti 20–40 sivun mittainen. Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus on sen sijaan on yleensä hieman pidempi.

   Opinnäytetöiden kieliasua ei yliopiston puolesta tarkisteta, joten kiinnitäthän erityistä huomiota opinnäytteesi kieliasun oikeellisuuteen ja ulkoasun asianmukaisuuteen. Suomen kielen opettaja on laatinut oheiset opinnäytteen kirjoitusohjeet (.pdf), hyödynnäthän niitä työsi kieli- ja ulkoasun muotoilussa ja tarkistuksessa. Jos työsi on englanninkielinen, noudata ohjeita työn rakenteen ja ulkoasun osalta. Jos työsi on referee-käytännön mukaiseen tieteelliseen lehteen lähetetty artikkeli, noudata kieli- ja ulkoasuohjeita, kun teet työllesi nimiölehden, tiivistelmän, kirjallisuuskatsauksen sisällysluetteloineen ja muotoilet artikkelin ulkoasua opinnäytetyön liitteeksi sopivaksi. Linkkejä suomen kielen ohjeisiin lisäksi tämän sivun lopussa.

  4. Täytä tutkielman hyväksymislomake omalta osaltasi ja tuo lomake sen jälkeen opetuskoordinaattorille. Hyväksymislomakkeen löydät tästä. Kun tiedekuntasi dekaani on hyväksynyt opinnäytetyösi tarkastajat, toimita opinnäytetyösi sekä hyväksymislomake ohjaajalle ja toiselle tarkastajalle opinnäytetyön tarkastusta varten.

  5. Tee opinnäytteeseesi tarkastajien ehdottamat korjaukset ja viimeistele työsi vielä kerran myös kieli- ja ulkoasun osalta (ohjeet). Opinnäytteitä ei lähetetä kielentarkastajalle, joten muistathan viimeistellä ja tarkistaa huolellisesti työsi kieli- ja ulkoasun. Tallenna lopullinen versio ohjaajasi Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän Moodle -alueelle, jotta ohjaaja voi tehdä Turnitin-ajon.

  6. Toimita tarkastajien allekirjoittama hyväksymislomake opinnäytetyöasioita hoitavalle opetuskoordinaattorille. Jos työsi on artikkelimuotoinen, tarvitaan myös tosite artikkelin saapumisesta lehteen. Jos et ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, hyväksymistä varten tarvitaan lisäksi ohjaajasi lausunto, jossa hän vahvistaa osuutesi työn eri vaiheissa.

   Mikäli ohjaajasi työskentelee terveystieteiden yksikössä tai BioMediTechissä (BMT), hoidathan työsi hyväksyttämiseen liittyvät asiat asianomaisen yksikön kanssa. Terveystieteiden yksikössä opinnäyteasioita hallinnoi opintosihteeri Nina Ekdahl ja BMT:llä opintokoordinaattori Riitta Aallos.

  7. Kun Turnitin-ajo on tehty / hyväksytty, tallenna opinnäytetyösi NettiOpsuun. NettiOpsusta opinnäyte menee yliopistopainoon painettavaksi ja kirjastoon verkkojulkaisemista varten. Tarkemmat ohjeet NettiOpsuun tallentamisesta ja verkkojulkaisuluvan antamisesta jäljempänä.

  8. Kypsyysnäytteen suorittaminen. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa  kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisenä tenttinä. Opiskelijan syventävän työn vastuuohjaaja toimittaa sähköpostilla 3 kypsyysnäytekysymystä opinnäytetöistä vastaavalle opetuskoordinaattorille. (Kypsyysnäyte kirjoitetaan sitten, kun työ on jätetty tarkastettavaksi, mutta otathan kypsyysnäytteeseen liittyvissä asioissa hyvissä ajoin yhteyttä opetuskoordinaattoriin.)  Lisätietoa (esim. ohjeita ja opastevideoita) sähköisestä tenttimisestä löydät tenttiksen eli sähköisen tenttipalvelun sivuilta https://tenttis.uta.fi/login/. Ohjaaja tarkistaa kypsyysnäytteen asiasisällön ja suomen kielen tarkastaja kieliasun. Tampereen yliopiston ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle

  9. Kun kypsyysnäyte on hyväksytty sekä asiasisällön että kieliasun osalta ja opinnäytetyö on tullut painosta, opinnäytetyö menee tiedekunnan dekaanille hyväksyttäväksi, minkä jälkeen opinnäytetyön suoritusmerkintä viedään opintosuoritusrekisteriin.

  10. On suositeltavaa ja toivottavaa, että opinnäytteesi suoritusmerkinnän saatuasi lähetät opinnäytteesi tiivistelmän Duodecim-lehden "Kandin kulmaan".

 

Lääketieteen syventävien opintojen opinnäytteen verkkojulkaiseminen (Lue ensin ensin suomen kielen opettajan laatimat ohjeet opinnäytteen kieli- ja ulkoasua varten ja viimeistele opinnäytteesi huolellisesti)

Menettelyllä pyritään nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytteen julkaisu- ja arkistointiprosessia. Tarkoituksena on saada enemmän opinnäytteitä verkkoon kirjaston ylläpitämään TamPub-julkaisuarkistoon http://tampub.uta.fi/ ja toisaalta varmistaa opinnäytteen asianmukaisen arkistokappaleen valmistus.


Tietoa ja ohjeita verkkojulkaisusta:

Kun opinnäytetyösi on "perinteinen" tutkimusraportti tai laaja kirjallisuuskatsaus:

 1. Kun opinnäytteesi on hyväksytty sekä tarvittavat korjaukset tehty, tallenna opinnnäytteesi ja sitä koskevat tiedot NettiOpsuun. Tallenna opinnäytteesi yhtenä tiedostona pdf-muotoon omalla nimelläsi (Virtanen_gradu.pdf). Kopioi NettiOpsuun myös opinnäytteesi tiivistelmä, se poimitaan tästä tietokantaan ja julkaistaan opinnäytteesi tietojen yhteydessä. Mikäli et halua, että tiivistelmä näkyy verkossa, älä kopio sitä NettiOpsuun. Tiivistelmän täytyy kuitenkin ehdottomasti sisältyä opinnäytteesi pdf-tiedostoon.

 2. Julkaisulupa: Lue huolellisesti julkaisulupaa koskeva osuus. Varmista, että sinulla on tekijänoikeus opinnäytetyöhösi sisältyviin kuviin, taulukoihin tai muuhun aineistoon, tai että olet hankkinut verkkojulkaisuluvan tällaiseen aineistoon.  

  Anna lupa julkaista opinnäytteesi verkossa tai valitse "en anna", jos haluat kieltää luvan. Verkkojulkaisuluvan antaminen merkitsee, että kirjasto maksaa yhden opinnäytetyön painatuskulut ( kirjaston kappale, mustavalkoinen painatus), jonka muutoin joudut itse maksamaan. NettiOpsussa voit myös tilata maksullisia kappaleita omaan käyttöösi.

 3. Verkkojulkaisu ja arkistointi: NettiOpsusta tulee sähköpostilla yksikölle tieto, että olet ladannut työsi ja yliopistopainosta painettu kappale menee kirjastoon kirjaston kokoelmiin ja tulevaa arkistointia varten. Kirjasto julkaisee opinnäytteesi ja sen tiivistelmän verkossa osoitteessa:http://tampub.uta.fi/ , jos olet antanut verkkojulkaisuluvan. Opinnäyte julkaistaan sen jälkeen, kun tieto opinnäytteen hyväksymisestä on siirtynyt opiskelijatietojärjestelmästä kirjastoon. 
  Kirjasto luetteloi opinnäytteen sähköisen ja paperiversion kirjaston Tamcat-tietokantaan ja liittää opinnäytekokoelmaan Yliopistopainosta saapuneen opinnäytteen. Opinnäyte säilytetään kirjastossa pysyvästi.

Kun opinnäytetyösi on artikkelimuotoinen:

Artikkelimuotoiset opinnäytteet tallennetaan NettiOpsuun ja painatetaan, kuten kaikki muutkin opinnäytteet. Artikkelityön artikkelin ja opinnäytteen nimien olisi hyvä olla hieman toisistaan poikkeavat, jotta valmis opinnäyte voidaan luetteloida kirjastotietokantaan nimellään vaikka artikkeli olisi vielä julkaisuprosessissa.

 1. Mikäli artikkeli on pre print –vaiheessa, tallenna NettiOpsuun opinnäytetyösi nimiölehti, suomenkielinen tiivistelmä, sisällysluettelo, artikkelin aihepiiristä laatimasi kirjallisuuskatsaus sekä liitteenä lehteen lähetetty artikkeli, jonka ulkoasua hieman muotoilet opinnäytteeseesi sopivaksi. Tallenna koko edellä mainittu työ Netti-Opsuun yhtenäisenä pdf-tiedostona ja tallenna lisäksi NettiOpsuun erikseen opinnäytteesi tiivistelmä, joka julkaistaan yliopiston tutkielmatietokannassa. Mikäli et halua, että tiivistelmä näkyy verkossa, älä kopio sitä NettiOpsuun. Tiivistelmän täytyy kuitenkin ehdottomasti sisältyä opinnäytteesi pdf-tiedostoon.

  Voit lehden ja kanssakirjoittajien luvalla antaa opinnäytteeseesi sisältyvän artikkelin pre print –versioon verkkojulkaisuluvan, jolloin koko työ julkaistaan tutkielmatietokannassa. Tarkista lehden lupa SHERPA/RoMEO –palvelusta http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

  Yliopiston kirjastolta saa tarvittaessa apua SHERPA/RoMEO:n tulkinnassa. Mikäli tiedot eivät SHERPA/RoMEO:sta löydy, tarkista julkaisulupa suoraan lehden julkaisijalta. Kaikki lehdet eivät salli artikkeleiden julkaisemista avoimessa verkossa.

 2. Mikäli lehteen lähetetty artikkeli on jo post-print eli accepted -vaiheessa, tallenna opinnäytteesi NettiOpsuun samalla tavalla kuin pre print –vaiheessakin oleva artikkeli tallennetaan. Selvitä, saako artikkelin julkaista yliopiston julkaisutietokannassa. Tarkista lupa SHERPA/RoMEO  –palvelusta
  Yliopiston kirjastolta saa tarvittaessa apua SHERPA/RoMEO:sta löytyvien tietojen tulkinnassa. Jos tiedot eivät SHERPA/RoMEO:sta löydy, voit tarkistaa julkaisuluvan suoraan lehden julkaisijalta. Mikäli on epäselvää, pyydetäänkö lupaa kustantajalta vai lehdeltä, tarkista asia copyright-asiakirjasta. Kustantajilla on rinnakkaisjulkaisuluvan hakemista varten usein olemassa verkkolomake tai lupaa tulee hakea Copyright clearance center –palvelusta.

 3. Mikäli lehti asettaa artikkelin julkaisemiselle embargon, mainitse asiasta tallentaessasi opinnäytteesi NettiOpsuun, jolloin kirjasto vapauttaa opinnäytteesi tutkielmatietokantaan vasta embargo-ajan päättyttyä. Embargo kestää yleisimmin puolesta vuodesta vuoteen. Tarkista mahdollinen embargo ja siihen liittyvät ehdot SHERPA/RoMEO:sta tai tiedustele asiaa lehdeltä/kustantajalta. Selvitä embargon mahdollisuus siis silloinkin, kun tallennat opinnäytteesi NettiOpsuun ns. pre-print –vaiheessa, jolloin lehden kanssa ei vielä ole tehty julkaisusopimusta.      Jos embargoajankohtaa on vaikea määritellä, kannattaa valita NettiOpsun vaihtoehto ”en anna julkaisulupaa” (arkistokappaleen kansituskulut tulevat tällöin sinulle). Artikkelin ilmestyttyä lehdessä voit halutessasi pyytää kirjastoa täydentämään opinnäytteesi kuvailutietoja TamPub-julkaisuarkistossa artikkelin tiedoilla. Artikkelin ilmestyttyä on lisäksi mahdollista, että joku yliopistoon henkilökuntaan kuuluvista kirjoittajista rinnakkaistallentaa artikkelin TamPubin Artikkelit-kokoelmaan
  Kustantaja saattaa tarjota tekijälle/tekijöille sopimusta, jolla kaikki oikeudet siirtyvät kustantajalle, mutta tällaisen sopimuksen allekirjoittamista on syytä välttää. Yliopistossa toimivia tutkijoita kehotetaankin pidättämään itsellään oikeus rinnakkaistallentaa artikkelinsa yliopiston tutkielmatietokantaan/julkaisuarkistoon.

  Lisätietoja artikkeleiden eri versioista löytyy rinnakkaistallennussivulta.

 

 

Lisätiedot ja kirjaston yksityiskohtaiset ohjeet verkkojulkaisemista:

Ohjeet opinnäytetietojen ja opinnäytteen tallentamisesta NettiOpsuun

PDF-ohje opinnäytteen tallentamiseksi pdf:ksi

Painotyöhön liittyvät asiat: Yliopistopaino Juvenes Printgradupaino(at)uta.fi, puh. 020 756 8683.

Verkkojulkaisemiseen liittyvät asiat (Eila Kiuru / Kirjasto), tutkielmat(at)uta.fi

Julkaisulupaan, SHERPA/RoMEO:n tulkintaan ja rinnakkaistallentamiseen liittyvät asiat: Raila Melin / Tertio, puh. 040 190 4238, oa(at)uta.fi

 

Materiaalit ja linkit

Ohjeet tutkimussuunnitelman laadintaan

Tutkimussuunnitelman rekisteröintilomake

Opinnäytteen kirjoitusohjeet (.pdf)

Suomen kielen ohjeita:

Duodecim-lehden kirjoitusohjeet: http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/kirjoitusohjeet

Nykyajan kielenopas. http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenopas/index.html

Tampereen yliopisto, Kielikeskus. Suomen kielen kielenhuoltosivusto. http://www.uta.fi/kielikeskus/kielet/suomi/kielenhuoltosivusto.html

Kirjoittajan ABC-kortti. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kielitoimiston ohjeita ja suosituksia. Materiaalia ja testejä mm. lyhenteistä ja pilkun käytöstä.

http://www.kotus.fi/kielitoimisto/

Opinnäytteen hyväksymislomake

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 21.2.2018 7.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti