Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tutoristunnot

Ongelmalähtöisen oppimismenetelmän keskeisin opiskelumuoto on pienryhmätyöskentely tehtävään koulutetun tieteenalayksikön opettajatutorin opastuksella. Tutorryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kokoontumisten välillä olennaista on itseopiskelu tutorryhmässä asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Tutoristuntojen pelisäännöt

Tutor ja ryhmän opiskelijat

Tutor seuraa ryhmän toimintaa, opiskelijoiden osallistumista ryhmän työskentelyyn ja opiskelijoiden valmistautumista.  Ryhmä käy tutorin johdolla arviointi- ja palautekeskustelun toiminnan onnistumisesta vähintään jakson lopulla, pidemmällä jaksolla myös jakson puolivälissä. Arviointi- ja palautekeskustelu voidaan pitää heti, kun se opiskelijoiden tai tutorin mielestä on tarpeen.

Mikäli tarve arviointi- ja palautekeskusteluun ei koske koko ryhmää, voidaan se pitää kahden kesken opiskelijan ja tutorin välillä. Syynä tähän voi olla tutorin toteama opiskelijan riittämätön valmistautuminen tai osallistuminen istunnoissa. Opiskelijan on syytä itse tehdä aloite keskusteluun, jos hänellä on jokin syy, joka vähentää osallistumisaktiivisuutta.

Tutoristunnon kesto on yleensä noin 90 minuuttia. Istuntoja on yleensä kaksi viikossa, toinen alku- ja toinen loppuviikosta. Toivottavaa on, että sama tutor ohjaa koko opintojakson.  Hyvä tutor paneutuu istunnon aikana ryhmän ohjaamiseen.

Jakson lopulla tutor täyttää tutoristuntojen seurantalomakkeen. Mahdolliset poissaolot kirjataan ja tutor arvioi opiskelijoiden osallistumista. Pelkkä istunnoissa läsnäolo ei oikeuta hyväksymismerkintään.  Opiskelijat antavat palautetta tutorin toiminnasta sähköisessä jaksopalautteessa ja arviointi- ja palautekeskustelujen yhteydessä.

Koulutusjohtaja ja opintopäällikkö

Mikäli tutorin ja ryhmän/opiskelijan välinen keskustelu ei ratkaise ongelmaa, voi opiskelija tai tutor ottaa yhteyttä koulutusjohtajaan (tai kouluttajatutoreihin).  Tutorilla tai opiskelijalla on mahdollisuus saada neuvoja ja ohjeita asian ratkaisemiseksi. 

Jos kyse on yksittäisen opiskelijan osallistumisesta tai poissaoloista, selvitellään opetuskoordinaattoreilta opiskelijan aiempi menestyminen ja osallistuminen.  Tarvittaessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) koulutusjohtajan ja opintopäällikön kanssa.

Jos osallistuminen tutoristuntoihin on ollut riittämätöntä (palautekeskustelusta huolimatta), ei suoritusta voida hyväksyä. Tässä tapauksessa opiskelija suorittaa tutoristunnot myöhemmin. Niin kauan kuin tutoristuntoja ei ole hyväksyttävästi suoritettu opiskelija voi osallistua seuraavan lukuvuoden opintoihin, mutta ei sitä seuraavan lukuvuoden.

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 3.4.2014 13.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti