Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinnot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tutkinnon rakenne

Lääketieteen alan perustutkinto on lääketieteen lisensiaatin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto ja laajuudeltaan 360 opintopistettä (op). Tutkinto on mahdollista suorittaa kuudessa vuodessa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet lääkärin tehtäviin sekä tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Koska LL-tutkinto on selkeästi ammattiin johtava tutkinto, on suurin osa opinnoista kaikille yhteisiä ja pakollisia. Tutkintoon sisältyy varsinaisten lääketieteen aineopintojen lisäksi syventäviä opintoja, kieliopintoja, valinnaisia opintoja sekä harjoittelua.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Ensimmäisten 3,5 vuoden opinnot on jaettu 22 peräkkäiseen jaksoon (laajuus 412 opintopistettä), joissa oppialojen teoria ja käytännön oppiaines on integroitu. Opiskelussa käytetään ongelmalähtöistä oppimismenetelmää. Keskeinen opiskelumuoto on 810 hengen pienryhmässä tapahtuva oppiminen. Kutakin ryhmää ohjaa oma tutoropettaja. Ongelmat on suunniteltu niin, että niitä käsittelemällä opitaan jakson tavoitteiden kannalta keskeiset asiat. Ryhmän tapaamiskertojen välillä opiskelijat hankkivat itsenäisesti lisätietoja. Kliinisiä taitoja opiskellaan kliinisten taitojen laboratoriossa jaksojen sisältöä tukevan ohjelman puitteissa. Vaativia kliinisiä taitoja ja tiimitaitoja opiskellaan PSHP:n ja ammattikorkeakoulun kanssa ylläpidettävässä simulaatiokeskuksessa, joka toimii yksikön kliinisten taitojen laboratorion yhteydessä. Teorian ja käytännön mielekäs yhdistäminen on ollut tutkinnon uudistamisen tärkeimpiä tavoitteita. Tutkinnon kliininen vaihe koostuu kliinisistä jaksoista, eli opiskelijat harjoittelevat potilaan hoitoa sairaalan eri klinikoilla sekä terveyskeskuksissa opettajien ohjauksessa. Viimeisen kevätlukukauden ohjelmassa on Verestysjakso. Tutkintoon kuuluu 4 kk harjoittelua. Tampereen lääkärikoulutuksessa on aina painotettu mm. varhaisia potilaskontakteja, potilas-lääkäri vuorovaikutustaitojen kehittämistä, potilasturvallisuuden ylläpitämistä sekä terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Tampereella opiskelun erityispiirteisiin kuuluu yhteensä kuuden viikon hajautettu koulutus Seinäjoen keskussairaalassa ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa. Tämän tavoitteena on antaa opiskelijoille harjoittelukokemusta muussakin kuin pitkälle erikoistuneessa yliopistosairaalassa sekä perehdyttää opiskelijat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön.

Mitä lääkäriksi opiskelu edellyttää

Lääkärin työ edellyttää kiinnostusta ihmiseen, loogista päättelykykyä ja valmiutta pitkäjänteiseen ja raskaaseenkin työhön. Ongelmalähtöinen oppimismenetelmä edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun sekä aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyssä. Ongelmanratkaisu kehittää lääkärintyössä vaadittavaa päättelykykyä ja tiedonhankintataitoja. Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat oppivat toimimaan työryhmässä, mikä kuuluu oleellisena osana nykyajan lääkärin toimenkuvaan.

Lääkärin työ on ihmisläheistä ja monipuolista. Erilaisissa lääkärintehtävissä vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Kaikkien on kuitenkin selviydyttävä 6-vuotisesta perustutkinnosta, jonka vaatimukset ovat kaikille pääosin samat. Lääketiede vaatii harjoittajaltaan elämänikäistä sitoutumista opiskeluun. Se on ammatin suuri haaste.

Lääkäreiden työtehtävät ja työllisyystilanne

Lääkäreiden työllisyystilanne on moniin akateemisiin aloihin verrattuna hyvä. Lääkäreistä noin kaksi kolmasosaa on erikoistunut jollekin lääketieteen erikoisalalle. Tohtoriksi väittelee noin viidesosa lääkärikunnasta. Lääkäreistä noin puolet  työskentelee sairaaloissa ja viidesosa  terveyskeskuksissa. Lisäksi lääkäreitä toimii opetus- ja tutkimustyössä, hallintotehtävissä, lääketeollisuuden palveluksessa, yksityislääkäreinä jne.

 

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 8.11.2011 9.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti