>> etusivulle

LISÄÄNTYMINEN, KASVU JA KEHITYS, 1. VUOSIKURSSI

Tavoitteet

Toteutustapa

Yleiset tavoitteet:

Ymmärtää kokonaisuutena ihmisyksilön kasvu ja erilaistuminen solusta yksilöksi

Sukusolujen muodostus ja hedelmöitys

Alkionkehityksen varhaisin vaihe

Synnytys

Lapsen kasvu sekä sosiaalinen kehitys päättyen murrosikään

Parisuhde, perhe, avioero, seksuaalisuus ja syntyvyyden säännöstely

Yksityiskohtaiset tavoitteet:

Sukusolujen muodostus ja lisääntymiselimistö

Meioosin tapahtumat ja miten ne esiintyvät oogeneesissa ja spermatogeneesissa. Erityisesti meioosissa tapahtuvat kromosomaaliset muutokset ja miten meioosin häiriöt tuottavat geneettisiä ja kromosomaalisia muutoksia.

Munasarjan rakenne ja toiminta. Munasolujen syklinen tuotto ja sen säätely. Kohdun ja munatorven rakenne ja toiminta.

Kuukautiskierto toiminnallisena kokonaisuutena.

Kiveksen toiminnallinen rakenne siittiöitä ja hormoneja tuottavana elimenä. Siittiöiden muodostuminen ja kypsyminen eli spermatogeneesi.

Siemenjohtimen, eturauhasen ja rakkularauhasen rakenne ja toiminta. Siittimen rakenne.

Ovulaatio ja munasolun vaellus hedelmöityspaikkaan. Siittiöiden liikkuminen naisen lisääntymiselimistössä.

Parisuhde

Perheen elämänkaari, perheen erotilanteet ja perheen vaikutus lapsen kehitykseen.

Seksuaalisuus

Yhdyntä ja hedelmöitys

Yhdyntä: erektio, orgasmi

Kromosomaaliset ja geneettiset tapahtumat hedelmöityksessä.
Fertiliteetti ja infertiliteetti: miehestä ja naisesta johtuvat hedelmättömyyden syyt. Keinoalkuinen hedelmöitys ja siihen liittyvät eettiset näkökohdat.

Syntyvyyden säännöstely: ehkäisymenetelmien teoreettiset perusteet ja niiden käyttöön liittyvät eettiset ongelmat.

Seksuaalikäyttäyminen

Seksuaalikäyttäytymisen epidemiologiaa

Seksuaalipsykologia

Sikiönkehitys

Implantaatio eli alkion kiinnittyminen kohtuun, dekidualisaatio

Istukan muodostuminen ja rakenne

Varhaisembryologia: sikiön kasvu ja kehitys hedelmöityksestä organo­geneesiin asti

Epämuodostumat

Geenivirheiden ja kromosomipoikkeavuuksien merkitys kehityshäiriöiden syynä

Geneettisten sairauksien sikiödiagnostiikka: DNA-tutkimusmenetelmät ja (molekyyli)sytogenetiikka

Sikiöseulonnat

Sukupuolielinten erilaistuminen ja sen häiriöt: tapahtumat sikiökaudella ja syntymän jälkeen; kaksineuvoisuus ja valekaksineuvoisuus

Kaasujen vaihto. Sikiön sopeutuminen vallitseviin kaasujen osapaineisiin. Sikiöverenkierron erityispiirteet

Raskaus, synnytys ja vastasyntyneisyyskausi

Luisen lantion ja synnytyselinten anatomia

Kohdun kasvu raskausaikana

Normaalin raskauden kulku ja raskauden seuranta äitiysneuvolassa

Sikiön intrauteriininen kasvu, kehitys ja elintoimintojen kypsyminen sekä niiden säätely

Sikiön hengityselimissä ja verenkierrossa tapahtuvat muutokset synnytyksen yhteydessä

Hengitystoimintojen käynnistyminen

Maitorauhasen anatomia, histologia ja fysiologia. Maidonerityksen säätely

Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys

Lapsen kasvu:
Pituuskasvun 3 vaihetta
Perintötekijät ja kasvu
Kasvuun vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät
Suomalaisen lapsen normaali pituus- ja painokehitys

Motorinen kehitys:
Hieno- ja karkeamotoriset kehitysmuutokset erityisesti ensimmäisen elinvuoden aikana
Patologisen ja viivästyneen motorisen kehityksen tunnusmerkit

Kognitiivinen kehitys:
Ajattelun kehittyminen vauvasta murrosikään
Muistitoimintojen kehitysmuutokset erityisesti ennen kouluikää

Kielellinen kehitys:
Puheen kehityksen alkuvaiheet, sanavaraston karttuminen, kielen rakenteiden oppiminen
Puhetta korvaavat kommunikointikeinot

Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys:
Itsesäätely- ja kontrollointikyvyn kehittyminen
Yhteistoiminta- ja leikkitaitojen kehittyminen
Vastavuoroisuuden tajuaminen, empatian kehittyminen
Itsenäistyminen ja oman tahdon kehittyminen
Tunne-elämän ja kiintymyssuhteiden muovautuminen
Minuuden muodostuminen
Temperamentin kehitys

Kehitykseen vaikuttavat ympäristötekijät:
Erityisesti kasvatus ja kasvuolosuhteet

Pubertettikehitys:
Puberteetin endokrinologinen tausta
Puberteetin normaali kehitysaikataulu ja tapahtumajärjestys
Puberteettikehityksen arviointi (Tannerin luokitus)

Psyykkinen kehitys nuoruusiässä:
Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät

Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuuden eri muodot, erityisesti älyllinen kehitysvammaisuus ja CP sekä niiden esiintyvyys
Kehitysvammaisuuden keskeiset syyt
Kehitysvammainen lapsi ja perhe, erityisesti traumaattisen kriisin läpikäyminen
Lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus
Kehitysvammaisuuden geneettiset syyt. Perinnöllisyysneuvonta ja toistumisriskin arviointi

Tietää äitiysneuvolatoiminnan, lastenneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon perusperiaatteet ja tietää niiden merkityksen lisääntymisen ja kasvun tukena

Tietää tiimityön merkityksen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Ymmärtää päätöksentekoon ja toimenpiteisiin liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset potilaan hoitoratkaisujen teossa

Tietää lisääntymisterveyteen liittyvät eettiset ongelmat

Tietää ennaltaehkäisyn toteuttamisen kouluterveydenhuollossa

Työaltisteiden vaikutukset miehen ja naisen lisääntymisterveyteen ja jälkeläisiin

Lainsäädäntö, joka koskee lisääntymisterveyden suojelua työssä

Erityisäitiysraha

Etiikka

Sikiötutkimukset: Sikiöseulonnat ja -diagnostiikka.

Keinoalkoinen hedelmöitys

Raskauden keskeytys

Vammaisuus

 

Jakson ongelmissa käsitelty:

menarche
munarakkulan kehittyminen ja ovulaatio
kuukautiskierto
selvittää miten kuukautiskierto lasketaan
selvittää termit ja lyhenteet menarche (M), periodi (P), duraatio (D), viimeisten kuukautisten alkamispäivämäärä (VM)
selvittää termit amennorrhea ja oligomenorrhea
estrogeenin ja progesteronin vaikutukset endometriumilla
endometriumin sykliset muutokset
ehkäisypillereiden vaikutusmekanismit
oogeneesi ja meioosi

naisen genitaalien anatomia (nimistö suomeksi ja latinaksi!)

naisen genitaalien histologia
irtosolunäytteen solukuva kierron eri vaiheissa
gonadi-hypotalamus-hypofyysi järjestelmän hormonit ja toiminta

peniksen rakenne ja toiminta
siemensyöksyn ja orgasmin toiminta
ejakulaatin koostumus,
lisäsukupuolirauhasten rakenne ja toiminta, ductus ejaculatorius

miehen ja naisen seksuaalisuhde
sidenafiilin vaikutusmekanismi
avioliittoneuvoloiden järjestelmä
seksuaalineuvonta
andrologin toimiala
seksuaalisuus

genitaalien hermotus
kiveksen rakenne ja toiminta
keinohedelmöitys
sukupuolen määräytyminen ja erilaistuminen
lisääntymisteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset

fertilisaation tapahtumat
implantaatio
alkion varhaiskehitys
siittiön kypsyminen, rakenne ja toiminta, kapasitaatio
munasolun rakenne ja toiminta

Embryonaali kausi, alkion kasvu
Fetaali kausi, alkion kasvu
Sydän- ja verenkierto- ja hengityselimistön kehittyminen
Milloin sukupuolen voi erottaa eri keinoin?
Sukupuolielinten kehitys
Istukan kehitys
Spontaanien keskenmenojen syyt
Teratogeneesi
Munasarjojen ja istukan merkitys raskauden kulkuun eri vaiheissa

Työn vaikutus lisääntymiseen
Istukan muodostuminen, rakenne ja toiminta loppuraskaudessa
Kohdun muutokset raskauden aikana
Sikiön kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät raskauden eri vaiheissa
Sikiökautisen verenkierron ja hengityselimistön kehitys
Sikiön liikkeet
Raskausmuutokset äidin elimistössä

Synnytyksen käynnistyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Normaalin synnytyksen kulku (avaumis-, ponnistus- ja jälkeisvaiheet)
Lantion anatomia (suomen- ja latinankielinen nimistö) ja sikiön kulku synnytyskanavassa
Episiotomia ja ulkosynnyttimien anatomia
Perineumin (välilihan anatomia)
Hengityksen käynnistyminen vastasyntyneellä ja siihen vaikuttavat tekijät
Metaboliset muutokset sikiössä synnytyshetkellä
Vastasyntyneen pisteytys ja sen ennusarvo

Maitorauhanen: anatomia, histologia ja fysiologia
Imusuonitus ja verisuonitus
Maitorauhasen kasvu ja kehitys, siihen vaikuttavat hormonit
Imetys
Imetyksen endokrinologia: estrogeeni, progesteroni, prolaktiini, laktogeeni, oksitosiini, dopamiini, tyroksiini, kasvuhormoni, neurohypofyysin toiminnan säätely
Imetyskäytäntö: yl.

Lastenneuvolajärjestelmä
Kielellisen kehityksen varhaisvaiheet
Motorinen kehitys erityisesti ensimmäisen elinvuoden aikana
Psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen varhaisvaiheet
Varhainen vuorovaikutus

Lapsen kasvun seuranta ja kasvun säätely
Kasvukäyrän merkitys
Kasvukäyrän piirtäminen
Kasvuun vaikuttavat tekijät (perimä, hormonit, ravitsemus)
Kasvuhäiriö; mitä taustalla voisi löytyä (perimän vaikutus, ravinnon puute, rakkauden puute, hormonaalinen vika...)

Lapsen kehityksen eri osa-alueet kouluiän kynnyksellä:
ajattelun ja muistin kehitys
hienomotorinen kehitystaso
kielellinen kehitystaso
psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen kehitystaso

Puberteetti / murrosiän somaattinen kasvu
Nuoruusiän psykososiaalinen kehitys
Nuoruusiän kriisi
Murrosiän kognitiivinen kehitys

Kehitysvammaisuuden muodot, syyt, yleisyys, riskitekijät ja kuntoutus
Genetiikka, erityisesti kromosomit ja kromosomisairaudet
Kehitysvammaisuus perheessä

Luento:

Meioosi (anatomia)

Oogeneesi (anatomia)

Kuukautiskierron hormonaalinen säätely (gynekologia)

Ovulaatiosta implantaatioon (anatomia)

Naisen genitaalien kliinisesti keskeistä anatomiaa (gynekologia)

Syntyvyyden säännöstely (gynekologia)

Miehen genitaalien rakenne ja toiminta (urologia)

Seksuaalikäyttäytyminen (yleislääket.)

Yhdyntä (fysiologia)

Embryogeneesi (2h) (kehitysbiologia)

Urogenitaalien embryologiaa (anatomia)

Raskauden ajan rakenteelliset ja fysiologiset muutokset (gynekologia)

Intrauteriininen kasvu ja sen häiriöt (gynekologia)

Miehen ja naisen infertiliteetti ja sen hoito (anatomia)

Synnytyksen käynnistymisen fysiologia (fysiologia)

Seksuaalinen erilaistuminen (anatomia)

Geenit ja perinnölliset sairaudet (kliininen genetiikka)

Geenitutkimukset (kliininen genetiikka)

Peri- ja neonataalifysiologia (lastentaudit)

Vuorovaikutus lapsen kehityksen säätelijänä (psykologia)

Lapsen kehitys ensimmäisen elinvuoden aikana (psykologia)

Lapsen kielellinen kehitys (psykologia)

Työaltisteet ja lisääntymisterveys (työterveys)

Päihteiden ja huumeiden vaikutus kehittyvään sikiöön (yleislääketiede)

Lapsen kasvu
Murrosikä somaattisena tapahtumana (lastentaudit)

Nuoruusikä psyykkisenä kehitysvaiheena (nuorisopsykiatria)

Perheen elämänkaari ja erotilanteet (nuorisopsykiatria)

Kromosomisairaudet (kliininen genetiikka)

Syto- ja molekyylisytogenetiikka (kliininen genetiikka)

Harjoitustyöt:

Naisen lisääntymiselinten histologia
Gynekologinen irtosolututkimus

Miehen lisääntymiselinten histologia
Siemennestetutkimus

Lantion ja synnytyksen anatomia
Ultraäänitutkimus, ultraäänianatomia

Istukka ja sikiön kehitysvaiheet

Lapsen kehitys ja kehitysvaiheen määrittäminen

Lapsen motorinen kehitys

Teiniäidit

Keskustelupaneelit:

Keinoalkuinen hedelmöitys ja alkiopakastus: tekniikat ja eettiset ongelmat

Raskauden keskeytys: toimenpide, lainsäädäntö, eettiset ongelmat

Sikiötutkimukset ja kehitysvammaisuus

Kliiniset taidot:

Säännöllisen synnytyksen eri vaiheet ja synnytyksen seuranta (demonstraatio)

Teratologinen tietopalvelu

Kliiniset taidot/Varhaiset potilaskontaktit:

Äitiysneuvola- ja lastenneuvolakäynnit

Vierailu Ylisen palvelukeskukselle

Itseopiskelukysymykset

Jaksokuulustelu