Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

LABORATORIOTURVALLISUUS - ohjeita ja tiedonlähteitä


Yleisiä ohjeita

Luvanvarainen työskentely ja ilmoitusvelvollisuudet
Jäteohjeita ja -oppaita
Pelastussuunnitelmat
Tampereen yliopiston turvallisuusohjeistus
Ensiapuohjeita
Työterveyshuolto
Työturvallisuus ja työsuojelu
Riskien arviointi
Henkilönsuojaimet
Käyttöturvallisuustiedotteita
Muita kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteitä
Biologiset tekijät
Muuntogeenisten organismien käyttö
Säteilysuojelu
Hyödyllisiä linkkejä


Yleisiä ohjeita

* Noudata laboratoriossa siisteyttä ja järjestystä
* Syöminen ja juominen laboratoriossa on kielletty
* Asiattomien henkilöiden oleskelu laboratorioissa on kielletty
* Laboratoriossa työskennellessä on käytettävä työtakkia tai muuta asianmukaista suojavaatetta
* Käytä aina tarvittaessa oikeanlaisia henkilönsuojaimia kuten suojakäsineitä, (UV-)suojalaseja, kuulonsuojaimia ja hengityksensuojaimia
* Ota suojakäsineet pois käsistä, kun poistut laboratoriosta
* Käytä tarvittaessa vetokaappia tai suojakaappia ja tarkista ennen työskentelyä, että ne toimivat oikein
* Selvitä käyttämiesi kemikaalien ominaisuudet ja turvallinen käyttö = tutustu kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin
* Noudata laitteiden käyttöohjeita
* Käsittele ja lajittele jätteet aina Arvo-rakennuksen laboratoroiden jäteohjeen mukaisesti
* Ilmoita läheltä piti -tapaukset (joissa tapaturman sattuminen on ollut lähellä, mutta olet kuitenkin välttynyt henkilövahingolta) täyttämällä yksikön läheltä piti -ilmoituslomake
* Selvitä hätäpoistumisteiden, paloilmoituspainikkeiden, käsisammuttimien, sammutuspeitteiden, hätäsuihkujen, silmänhuuhtelupullojen ja ensiapuvälineiden sijainnit/opettele niiden käyttö ja aina hälytyksen tapahduttua poistu rakennuksesta kokoontumispaikalle

Luvanvarainen työskentely ja ilmoitusvelvollisuudet

* Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien (Kari M Mattila, Anja Rovio) ja eläinten käyttö
* Radioaktiivisilla aineilla työskentely, koulutus ja käyttölupa (Kaija Laurila)
* Koe-eläintoiminta/ eläinten käyttö tieteellisessä tutkimuksessa tai opetuksessa (Brian Mphande)
* Ilmoitus biologisten tekijöiden (luokat 2-4) käytöstä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (erityisvelvoitteet/ilmoitukset) (Kaija Laurila, Kari M Mattila, Anja Rovio)
* Ilmoitus syöpävaarallisten aineiden käytöstä ASA-rekisteriin (Kaija Laurila, Kari M Mattila, Anja Rovio)

Jäteohjeita ja -oppaita

Arvo-rakennus: noudatetaan laboratorion jäteohjetta sekä yliopiston jäteohjetta
Ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, liite III (jätteen ainesosien pitoisuusrajat jätteiden luokittelemiseksi vaarallisiksi)) (Euroopan Unioni)

Pelastussuunnitelmat

Arvo-rakennuksen pelastussuunnitelma löytyy käytetyimmistä henkilökunnan taukotiloista sekä vahtimestaripisteestä

Tampereen yliopiston turvallisuusohjeistus

Tampereen yliopiston turvallisuusorganisaatio
Toimintaohjeet kriisitilanteisiin

Turvallisuusasiat/toimintajärjestys kriisitilanteessa
Toimintaohjeet uhkaustilanteisiin
Toimintaohje tulipalon sattuessa
Alkusammutuskaluston käyttöohje
Tietoturva

Ensiapuohjeita

Elvytys (Punainen Risti)
Tajuttoman ensiapu (Punainen Risti)
Hengitysteiden avaus (Punainen Risti)
Verenvuodon tyrehdyttäminen (Punainen Risti)
Suomen Ensiapuopas
EA-ohjeet myrkytystapaturmissa (HUS)
Toimintaohjeet verialtistustilanteessa (*) (Tullinkulman Työterveys)
Ensiapuvalmius työpaikoilla -opas (Työsuojeluhallinto, 2013)

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltopalvelut (Tampereen yliopisto)
Pirte (Tullinkulman Työterveys)
Ohje rokotustarpeen arvioimiseksi (*)
Laboratoriotyön ergonomia (Riina Hovilainen, Terveystalo Tampere Työterveys, 2010) (*)
Näin säädät työpisteesi! (Terveystalo Tampere Työterveys) (*)

Työturvallisuus ja työsuojelu

Työturvallisuuslaki 738/2002 (Edilex)
Työsuojelu (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Työsuojelu (Aluehallintovirasto)
Työsuojeluhallinto
Työturvallisuuskeskus
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Työturvallisuus ja työsuojelu (Työturvallisuuskeskus)
Työolot (Työsuojeluhallinto)
Työtapaturmat (Työsuojeluhallinto)
Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet (Työsuojeluhallinto)
Työsuojelu (Tampereen yliopisto)
Työsuojelun toimintaohjelma 2016-2020 (Tampereen yliopisto)
Työsuojelun yhteistoiminnan toimihenkilöt 2015-2018 (Tampereen yliopisto)
Työtapaturmat (Tampereen yliopisto)

Riskien arviointi

Riskin arviointi (Työsuojeluhallinto, 2013)
Riskien hallinta (Työsuojeluhallinto)
Riskien tunnistus ja hallintakeinot (Työterveyslaitos)
Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi (Työturvallisuuskeskus)
ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet (Tukes)
ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (Tukes, 2012)
Riskinarviointi ja neulanpistovammat (E-Facts) (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto)

Henkilönsuojaimet

Suojaimet työssä (Työsuojeluhallinto)
Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla (Työsuojeluhallinto, 2014)
Henkilönsuojaimet (Työterveyslaitos)
Silmien- ja kasvojensuojaimet (Työterveyslaitos)
Hengityksensuojaimet (Työterveyslaitos)
Suojakäsineet (Työterveyslaitos)
Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta (Työsuojeluhallinto, 2010)
Suojaa itsesi UV-valolta (*)
Kuulonsuojaimet (Työterveyslaitos)
Työmelu (Työsuojeluhallinto, 2013)
Melu (Työsuojeluhallinto)
Melu ja tärinä (Työturvallisuuskeskus)
Melu (Työterveyslaitos)

Käyttöturvallisuustiedotteita

Sigma-Aldrich
VWR
Material Safety Data Sheets (MSDS) Online (Where to find Material Safety Data Shects on the Internet)

Muita kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteitä

Kemialliset tekijät (Työsuojeluhallinto)
Työperäisen altistumisen raja-arvot (Työsuojeluhallinto)
HTP-arvot 2016 - Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016)
Kemialliset tekijät (Työturvallisuuskeskus)
Käyttöturvallisuustiedote (KTT) (Tukes)
Altistumisskenaariot - toimintamalli jatkokäyttäjille (Tukes, 2015)
Kemikaalitietokortit (Tukes)
Kansainväliset kemikaalikortit (Työterveyslaitos)
OVA-ohjeet (Työterveyslaitos)
Kemikaalien faktatietokannat (Tukes)
Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (Tukes)
Vaarallisten kemikaalien varastointi (Tukes, 2013)

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva REACH-asetus/
kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus

REACH-, CLP- ja biosidineuvonta
Merkinnät (REACH-, CLP- ja biosidineuvonta)
Varoitusmerkit (Työterveyslaitos)
Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja täydentävät vaaralausekkeet (EUH-lausekkeet) (Työterveyslaitos)
Turvalausekkeet (P-lausekkeet) (Työterveyslaitos)
Fysikaaliset vaarat (REACH-, CLP- ja biosidineuvonta)
Terveydelle aiheutuvat vaarat (REACH-, CLP- ja biosidineuvonta)
Vaarallisuus vesiympäristölle (REACH-, CLP- ja biosidineuvonta)
Vaarallisuus otsonikerrokselle (REACH-, CLP- ja biosidineuvonta)

Nestetyppi ja kaasut
OVA-ohje: typpi (Työterveyslaitos)
Käyttöturvallisuustiedote: typpi (nestemäinen) (AGA)
Käyttöturvallisuustiedotteet (AGA)
Kaasupullojen turvallinen käsittely (AGA) (*)

Syöpävaaralliset aineet
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (liite: syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät) (Edilex)
ASA-rekisteri (Työsuojeluhallinto)
ASA-rekisteri (Työterveyslaitos)

Biologiset tekijät

Biologisten tekijöiden luokitus (Sosiaali- ja terveysministeriö/Edilex)
Eristysmenetelmiä ja eristystasoja koskevia seikkoja (VNp 1155/1993, liitteessä 3) (Edilex)
Laboratory Biosafety Manual (WHO, 2004)
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (CDC, 2009)
Biologiset tekijät (Facts Sheet) (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, 2003)
Biologiset tekijät (Työsuojeluhallinto)
Biologiset tekijät (Työturvallisuuskeskus)
Biologiset tekijät (Työterveyslaitos)

Muuntogeenisten organismien käyttö

Geenitekniikan lautakunta
*Muuntogeenisten organismien suljettu käyttö (mikro-organismit, kasvit, eläimet)
**Muuntogeeniset mikro-organismit
**Muuntogeenisten eläinten suljettu käyttö
*Muuntogeenisten organismien tuonti ja vienti
Geenitekniikan valvonta (Valvira)
Geenitekniikan lakiopas (Suomen Bioteollisuus)

Säteilysuojelu

Ohje ST 1.6 Säteilyturvallisuus työpaikalla  (Säteilyturvakeskus)
Ohje ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä  (Säteilyturvakeskus)
Ohje ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt  (Säteilyturvakeskus)
Säteilyturvakeskus STUK

Hyödyllisiä linkkejä

Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus
Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010)
Rekisteri- ja tietosuojaselosteet (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (BioMediTech)

Muuta
Edilex - lakitietopalvelu
Eläinkoelautakunta (ELLA)
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Kemikaalineuvottelukunta (KENK)
Myrkytystietokeskus
OECD:n periaatteet hyvästä laboratoriokäytännöstä (GLP) (Valvira) (*)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Suomen Standardoimisliitto SES ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Työterveyslaitos

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 28.2.2018 15.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti