Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: alakoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu


KOULUTIEDOTE

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukuvuosi perusopetusluokilla 1-6

Koulutiedotteeseen on koottu huoltajia varten perustiedot kouluvuodesta. 

Käyntiosoitteet

Perusopetus 1 - 4: Nekalan koulu, Lounaantie 2
Perusopetus 1 - 2: Muotialatalo, Muotialantie 64
Perusopetus 5 - 9 ja lukio: Kuokkamaantie 16


nekala_julkisivu_raj.jpg


Rehtorit

Johtavan rehtorin tehtäviä hoitaa Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo 3.12.2017 asti *)
puh. 050 5099 226, kirsi-liisa.koskinen-sinisalo (ät) uta.fi
Vesa Toivonen, johtava rehtori, työstä vapautettuna *)
vesa.toivonen (ät) uta.fi (050 544 4459)
Hanna Virhiä-Särkäs, perusopetuksen apulaisrehtori (alakoulu) 3.12. asti

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uta.fi

Puhelimet opettajainhuoneisiin:
Nekala 040 1904 206, Muotiala 040 1904 204

  

Lukuvuosi 2017 - 2018

Syyslukukausi 9.8. – 21.12.2017
Syysloma 16. – 22.10.2017
Joululoma 22.12.2017 – 7.1.2018

Kevätlukukausi 8.1. – 2.6.2018
Talviloma 26.2. – 4.3.2018
Pääsiäisloma 30.3. – 2.4.2018
Helatorstain vapaa 10.5. 
Lukukausi päättyy 2.6.2018

 

 

Työskentelyaikataulu

Oppimisjaksot ja välitunnit Nekalassa:

Soitot ovat sisäänsoittoja klo 8.13, 9.03, 10.08 ja 12.28

8.15 - 9.50 oppimisjakso
9.50 - 10.10 välitunti
10.10 - 12.05 oppimisjakso ja ruokailu
(1-2 lk: 10.25, 3-4 lk: 10.55, 5-6 lk: 11.45)
12.05 - 12.30 välitunti
12.30 - 14.05 oppimisjakso
14.10 - 14.55 oppimisjakso

Oppimisjaksot ja välitunnit Muotialassa:

8.15 - 9.00 oppitunti
9.00 - 9.15 välitunti
9.15 - 10.45 oppimisjakso
10.45 - 11.00 ruokailu
11.00 - 11.30 välitunti
11.30 - 12.15 oppitunti
12.30 - 13.15 oppitunti

Opettajat tavoittaa parhaiten puhelimitse välituntien aikana.

  

Opetussuunnitelma

löytyy verkossa osoitteesta: http://www.uta.fi/normaalikoulu/alakoulu/ops.html


WILMA-verkkopalvelu

Wilma on käytössä kaikilla luokilla kodin ja koulun viestinnän, poissaolojen seurannan, arvioinnin yms. hoitoon. Kaikki huoltajat saavat Wilma-tunnukset käyttöönsä. Huoltajien pyydetään ilmoittavan mahdollisista yhteystietojen muutoksista välittömästi omalle opettajalle. Esimerkiksi erilaisissa poikkeustilanteissa ajantasaiset yhteystiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Wilma löytyy verkosta kotisivujen linkeistä sekä osoitteesta https://tyn.inschool.fi/.

 

           

Lukuvuoden
tapahtumia:

Koulu alkaa ke 9.8. klo 9 - 12

22.8. luokkien 5-6 vanhempainilta
(H-siipi) klo 17.30

22.8. luokkien 1-2 vanhempainilta (Nekala) klo 18.00

24.8. Koulurauhanjulistus (huomioidaan luokissa)

29.8. luokkien 3-4 vanhempainilta
(Nekala) klo 18

12.9. valokuvaus luokat 3-4
14.9. valokuvaus luokat 1-2 (Nekala) sekä luokat 5-6  
15.9. valokuvaus (Muotiala)

15.9. yhteisöllisyyspäivä (Suomi 100 -teema) klo 8-13
18.9. yhteisöllisyyspäivä (Suomi 100 -teema) klo 8-13

29.9. Kodin ja koulun päivä
& avoimet ovet

9.10. konsertti Nekalan koulun salissa, Windus III -puhallinorkesteri

16.-22.10. Syysloma

29.11. adventtihartaus 1-4 lk
30.11. itsenäisyyspäiväjuhla
1-4 lk klo 18 Kuokkamaant. sali

1.12. adventtihartaus 5-9 lk Kuokkamaantiellä (sali)
4.12. kielivalinta- ja painotusilta 2. lk huoltajille klo 18
5.12. klo 12.30 5-9 lk itsenäisyyspäiväjuhla
13.12. Oskari-kuoron
konsertti Viinikan kirkossa
21.12. lukukauden päätös
1-6 lk, Nekalan sali klo 9-11

22.12. - 7.1. Joululoma

8.1. Kevätlukukausi alkaa
lukujärjestyksen mukaan
10.1. perusopetusinfo 6. lk (oppilaat ja huoltajat) klo 18.30

26.2. – 4.3. Talviloma

29.3. kiirastorstain kirkko klo 12.15 (koulu päättyy kirkkoon)

Pääsiäisloma 30.3. – 2.4.

18.4. Virsikinkerit klo 10.15
30.4. Lava on vapaa -tapahtuma, Vapun aatto, oppilaiden koulupäivä kaikilla klo 8.15-12.05

8.5. Eskarista ekalle -ilta
klo 17.30-19.30
9.5. Unicef-kävely 8.15-12.05
10.5. Helatorstai, vapaa
23.5. vanhempainilta tulevat 7. lk, Kuokkamaantien auditorio
klo 18.30
24.5. kevätjuhla lk 1-6 Kuokkamaantien salissa klo 18
25.5. tulevien 7.-, 3.- ja 1.- lk tutustumistunnit (klo 9–12)
29.5. koulun retkipäivä
30.5. pelipäivä klo 8.15-12.05
2.6. lukuvuoden päätös

 

 

Tampereen yliopiston normaalikoulu 

Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden yksikköön kuuluva yksikkö, joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukio-opetusta. Opetuksen lisäksi harjoittelukoulujen tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus, opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutus.

Koulun toimintakulttuuri

Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintakulttuuri perustuu tasa-arvoon, demokratiaan ja avoimuuteen. Käytännössä toimintakulttuuri ilmenee yhteistyönä ja yhteisenä huolenpitona. Koulun päämääränä on tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulumme on oppiva yhteisö, jossa kehitys tapahtuu keskustelun ja avoimen dialogin kautta. Tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta sekä ohjata oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilaat otetaan mukaan oppimisen käytänteiden, sisältöjen ja tavoitteiden sekä oppimisympäristön suunnitteluun heidän ikäkaudelleen soveltuvilla tavoilla. Kasvatus- ja opetustilanteissa opettaja ohjaa ja kannustaa oppilasta, asettaa hänelle rajoja sekä kohdistaa häneen odotuksia.

Oppilasta kasvatetaan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö. Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Koulussa ohjataan arvostamaan sekä omaa että toisten työtä. Sääntöjen noudattaminen ja hyvät tavat suojelevat ja mahdollistavat turvallisen ja myönteisen kasvun sekä työskentely-ympäristön. Tavoitteena on yhteisö, jossa kaikkien yhteisön jäsenten toiminnalle, oppimiselle ja hyvinvoinnille on parhaat mahdolliset edellytykset ja jossa kaikkien koulupäivä on turvallinen.

Hyviin tapoihin kuuluu muun muassa huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä, käyttää asiallista kieltä sekä noudattaa aikatauluja ja sovittuja sääntöjä. Hyviin tapoihin kuuluu myös se, että oppilas omalla käytöksellään estää kiusaamista, pyrkii parantamaan ilmapiiriä ja kantaa vastuuta itsestä ja muista. Tavoitteena on, että oppilas tuntee yleiset käyttäytymisnormit ja tapakulttuurin sekä osaa ja haluaa noudattaa niitä. Oppilaiden osallistumismahdollisuutta koulun toiminta- ja tapakulttuurin suunnitteluprosessiin pidetään tärkeänä. Keskeinen oppilaiden vaikuttamiskanava on oppilaskuntatoiminta.

Koulumme toiminnassa näkyy suuntautuminen kansainvälisyyteen, jota tukee monipuolinen kieliohjelma sekä laaja-alaisen osaamisen painotus (L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu). Lisäksi koulu on ollut vuodesta 1984 Unesco-koulu. Koulumme arkea ovat monet kansainväliset vieraat sekä opettaja- ja opiskelijavaihdot.
Normaalikoulu on harjoittelukoulu luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille. Opiskelijat ovat kiinteä osa yhteisöä, ja heillä on tärkeä rooli toimintakulttuurin kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

yhteist-kuvio.png

 

Opetusharjoittelu luokanopettajakoulutuksessa

Tampereen opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskelevat opiskelijat suorittavat suurimman osan opetus-harjoittelustaan normaalikoulussa. Luokanopettajaopiskelijoiden harjoittelujaksot jakautuvat kouluvuoden mittaan seuraavasti:

Syventävät projektiopinnot syys-lokakuussa (4./5. vuosikurssin opiskelijat)

Perusharjoittelu (2. vuosikurssin opiskelijat pariharjoitteluna)
- matematiikka, äidinkieli, uskonto ja historia loka-joulukuussa
- taide- ja taitoaineet, ympäristö- ja luonnontieto, biologia/maantieto ja fysiikka/kemia maalis-toukokuussa.

Laaja-alaistava harjoittelu (3. vuosikurssi) tammi-helmikuussa.

Lisätietoa harjoittelujaksoista löytyy koulun kotisivuilta Opetusharjoittelu-osiosta.


 Opettajat ja muu henkilökunta


Opettajat ja muu henkilökunta löytyvät yhteystietoineen Opettajat-sivulta.

 
 Perustietoja: 

Välitunnit

Välitunneista sovittua

- oppilaat ovat välitunnit ulkona
- välitunteja valvoo kaksi opettajaa ennalta laaditun listan mukaisesti
- esiopettajat vastaavat oman ryhmänsä valvonnasta
- pakkasraja on -20 astetta koulun mittarissa (oppilaat voidaan tällöin päästää sisään)
- päähine päässä, kun on pakkasta
 

Kirjat ja työvälineet

Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön, osa oppimateriaalista on henkilökohtaista. Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai häviämisen oppilas joutuu korvaamaan.
  

Liikuntavarusteet

Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina turvalliset ja ulkoliikunnassa säänmukaiset liikuntavarusteet. Sisäliikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen peseydytään.
 

Sisäjalkineet

Yhteisestä sopimuksestamme koulun sisätiloissa käytetään sisäjalkineita.
  

Poissaolot

Oppilaan jäädessä pois koulusta sairauden tai muun pätevän syyn takia, asiasta tulee ensi tilassa ilmoittaa luokanlehtorille (ohjeiden mukaan sähköposti, Wilma tai tekstiviesti). Suunnitelluista poissaoloista tehdään aina etukäteen kirjallinen anomus. Luokanlehtori myöntää luvat 1 - 3 päivän ja rehtori yli kolmen päivän poissaoloista. Anomus tuodaan aina luokanlehtorille. Poissaoloanomuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai sen saa tarvittaessa koululta.

Lataa poissaoloanomus (pdf)
 

Kouluruokailu

Jokaisena työpäivänä on järjestetty maksuton ateria. Tampereen normaalikoulun ruokahuolto Nekalan koulun sekä yläkoulun ja lukion oppilaille ostetaan Fazer Amicalta. Puhelin Nekalan ruokalaan on 0400 125 130 ja Muotialaan 040 8657686.
 

Opiskeluhuolto

Tampereen yliopiston normaalikoulun opiskeluhuoltotyötä suunnittelee, kehittää, koordinoi ja arvioi koulun opiskeluhuoltoryhmä (KOHR). Ryhmään kuuluvat rehtorit, opiskeluhuollon työntekijät, erityisopettajat sekä opinto-ohjaajat.

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Alakoulun yhteisöllisestä opiskeluhuollosta huolehtii OHR-ryhmä, jossa työskentelevät perusopetuksen apulaisrehtori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori sekä erityisopettaja(t). Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voidaan kutsua oppilaita/opiskelijoita, muita opettajia tai koulun kanssa yhteistyötä tekevien tahojen edustajia.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaan/opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta hyvinvoinnista, tulee hänen ensimmäisenä keskustella asiasta oppilaan/opiskelijan kanssa. Jos keskustelun jälkeen on edelleen huolta, tulee työntekijän ohjata oppilas/opiskelija koulupsykologille, kuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle tai koota monialainen asiantuntijaryhmä. Ohjaus tehdään yhteistyössä oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa. Myös oppilas itse tai huolta voivat olla aloitteellisia hakeutumisessa opiskeluhuollon työntekijöiden puheille.

Terveydenhuolto on lähettänyt erillisen tiedotteen (pdf).
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen tuki jäsentyy kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen kaikilla tasoilla oppilaan oppimista ja kasvua voidaan tukea osa-aikaisella erityisopetuksella, joka toteutuu käytännössä yksilö-, ryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Oppilaan tukea toteuttavat luokanopettaja, aineenopettaja ja erityisopettaja, jotka sopivat yhteistyöstä, toimintamuodoista sekä työnjaosta eri tilanteiden vaatimalla tavalla.
 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa käyttäytymiseen, kiusaamiseen, poissaoloihin, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori kokoaa tarvittaessa verkostoja perheen ja koulun tueksi.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö ja vapaa-ajan vietto.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn sekä tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa. Koulukuraattori on tavattavissa alakoululla työhuoneessaan pääsääntöisesti perjantaisin ja muulloin sopimuksen mukaan. 
Yhteystiedot: Linda Hakanen, linda.hakanen@uta.fi, puh. 050 5099 046.
 

Koulupsykologi

Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi kartoittaa tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiuksia haastatteluin, havainnoimalla sekä tutkimuksilla yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien sekä oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologi käy tukikeskusteluja oppilaiden kanssa ja voi tarvittaessa olla mukana luokkahuonetyöskentelyssä. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai aloite koulupsykologin avun hyödyntämiseen voi tulla opettajan tai oppilashuoltotyöryhmän kautta. Koulupsykologi ottaa pääsääntöisesti vastaan ajanvarauksella. Koulupsykologi on tavattavissa työhuoneessaan alakoululla torstaisin ja muulloin sopimuksen mukaan.
Yhteystiedot: Elina Sisso-Hakonen, elina.sisso-hakonen@uta.fi, puh. 050 420 1404
 

Terveydenhuolto

Terveysdenhuollon tiedot löytyvät omalta sivultaan, ks. http://www.uta.fi/normaalikoulu/oppilashuolto/terveydenhuolto.html

Kouluterveysenhoitaja on Maija Klockars. 

Nekalan koululla on terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma-ke klo 10.30-11.30.Kouluterveydenhuollon tiedote lukuvuodeksi 2016 - 2017 (pdf)

 

Koulumatkakuljetukset

Tampereen yliopiston normaalikoulussa noudatetaan Tampereen kaupungin peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteita. Koulukuljetushakemukset tehdään lomakkeella ja osoitetaan suoraan normaalikoululle yhteisten toimintaohjeiden mukaan.  -> Lomake ja lisätiedot koulukuljetusten alasivulla


Kouluuntuloliikenne

Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ja ruuhkan välttämiseksi koulun portilla pyydämme, että vanhemmat hoitavat saattoliikenteen suurta varovaisuutta ja liikennesääntöjä noudattaen sekä niin, ettei koulun sisälle johtavia portteja tukita. Piha on myös leikkialuetta eikä sinne sen johdosta saa tuoda koiria. Koulun piha-alueella pyörällä ajaminen ei ole luvallista. Polkupyörät ovat koulussa oppilaiden vanhempien vastuulla. Koulu edellyttää pyöräillessä kypärän käyttöä turvallisuuden takia.

 Koulun järjestyssäännöt

Tampereen yliopiston normaalikoulun järjestyssäännöt löytyvät osoitteesta www.uta.fi/normaalikoulu/alakoulu/jarjestyssaannot.html

 


 

Vanhempainyhdistys Nekova

Nekova on koulun vanhempainyhdistys (Nekalan koulun vanhempainyhdistys ry.), jonka tarkoituksena on vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyön edistäminen. Nekova tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehi-tystä. Nekovan toiminnan tärkein osa on kerhojen järjestäminen Nekalan alakoulun oppilaille. Kerhotarjonta suunnitellaan yhteistyössä koulun kanssa.

Nekova tuo esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Nekova on vanhemmille hyvä yhdysside. Järjestämällä lasten ja vanhempien yhteisiä teatterikäyntejä ja muita tilaisuuksia sekä olemalla mukana koulun järjestämissä tapahtumissa Nekova edistää perheiden tutustumista toisiinsa.

Nekova on mukana Tampereen kaupungin alueellisen työryhmän eli Etelä-Alvarin toiminnassa sekä Suomen Vanhempainliitossa ja sitä kautta koululaisten koteihin jaetaan Vanhempain Sanomia ja muita esitteitä. 1-2 kertaa vuodessa julkaistaan yhteistyössä oppilaiden kanssa tehty Reppu-lehti.

Lisätietoja http://www.nekova.fi

 


Yhteistyö seurakunnan kanssa

Koulukummina toimii Essi Vuorenmaa. Koulu sopii seurakunnan kanssa päivänavausajat, ja lisäksi keväällä mahdollisuus pitää "virsikinkerit". Kiirastorstaina on jumalanpalvelus uskonnonopetukseen osallistuville oppilaille. 

 


Esiopetusryhmä

Nekalan koulutalossa toimii myös Tampereen kaupungin esiopetusryhmä. Esiopetuksesta vastaavat Karita Ala-Poikela, Kristiina Paattilammi ja Eeva-Liisa Rantala. Ryhmäavustajana toimii Mona Pedersen.


Iltapäivätoiminta

Koulun tiloissa on iltapäivätoimintaa pienimmille oppilaille. Nekalassa ohjaajina Ilona Salminen, Laura Kiretti ja Ville Holappa (puh. 044 5538 403), Muotialassa Jonna Sundman ja Niina Tanner (puh. 044 5538 487).

  

 

 


 

 

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 28.10.2017 11.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti