Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: alakoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Oppilashuolto, alakoulu

Perusopetuslain 31 a §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on siis koko koulun asia.

Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon. Koko koulun oppilashuoltoa koskevista linjauksista sovitaan oppilashuoltoryhmässä (OHR). Alakoulun oppilashuollon koordinaatioryhmä (OKR) suunnittelee ja seuraa yhteisöllistä oppilashuoltotyötä luokilla 1-6. OKR -ryhmään kuuluvat apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori sekä erityisopettaja. Tarvittaessa ryhmää täydennetään muilla asiantuntijoilla. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, SPR:n ja kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on osa koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, edistää ja ehkäistä syrjäytymistä sekä ylläpitää työyhteisön hyvinvointia.

Yksilöllinen oppilashuolto muodostuu kouluterveydenhuollosta, psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä monialaisesta oppilashuollosta.

Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaasta, keskustelee hän ensimmäiseksi kyseisen oppilaan kanssa. Jos keskustelun jälkeen on edelleen huolta, ohjaa työntekijä oppilaan koulupsykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan vastaanotolle neuvoteltuaan ensin menettelytavasta oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa selvittämään oppilaan asioita yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, jos asian käsittely yksittäisen työntekijän kanssa ei riitä. Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpano sovitaan tapauskohtaisesti. Myös oppilas itse tai huoltaja voivat olla aloitteellisia hakeutumisessa kouluterveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin vastaanotolle.


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen tuki jäsentyy kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen kaikilla tasoilla oppilaan oppimista ja kasvua voidaan tukea osa-aikaisella erityisopetuksella, joka toteutuu käytännössä yksilö-, ryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Oppilaan tukea toteuttavat luokanopettaja, aineenopettaja ja erityisopettaja, jotka sopivat yhteistyöstä, toimintamuodoista sekä työnjaosta eri tilanteiden vaatimalla tavalla.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa käyttäytymiseen, kiusaamiseen, poissaoloihin, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori kokoaa tarvittaessa verkostoja perheen ja koulun tueksi.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö ja vapaa-ajan vietto.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa. Koulukuraattori työskentelee kaikilla kouluasteilla. Koulukuraattori on tavattavissa alakoululla pääsääntöisesti perjantaisin ja muulloin sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot: Linda Hakanen, linda.hakanen@uta.fi, puh. 050 5099 046.
 

Koulupsykogi

Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi kartoittaa tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiuksia haastatteluin, havainnoimalla sekä tutkimuksilla yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien sekä oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologi käy tukikeskusteluja oppilaiden kanssa ja voi tarvittaessa olla mukana luokkahuonetyöskentelyssä. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai aloite koulupsykologin avun hyödyntämiseen voi tulla opettajan kautta. Koulupsykologi ottaa pääsääntöisesti vastaan ajanvarauksella.

Koulupsykologi työskentelee maanantaista torstaihin ja on käytettävissä eri kouluasteilla. Alakoululla koulupsykologi on yleensä torstaisin.

Yhteystiedot: Elina Sisso-Hakonen, elina.sisso-hakonen@uta.fi, puh. 050 420 1404
 

Terveydenhuolto

Osoite: Lounaantie 2, 33800 Tampere
Puhelin: 040 801 6817

Terveydenhoitaja Maija Klockars 

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa ma, ti, ke (ja 1-2 pe/kk).
Oppilasvastaanotto ilman ajanvarausta välituntisin.
Puhelinaika klo 9.30 -10.30
Koululääkärin vastaanotto terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta

Myös Muotilan toimipisteen osalta terveydenhoitajan vastaanotto Nekalan toimipisteessä.

- Terveydenhuolto on lähettänyt erillisen tiedotteen (pdf)  lukuvuodeksi 2017 - 2018. 

  

-> Koulukuljetukset

-> Koulutiedote

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 10.8.2017 18.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti