Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: opetusharjoittelu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Ohjattu harjoittelu luokanopettajakoulutuksessa

Harjoittelusuunnitelmat

Luokanopettajakoulutus:

- Orientoiva harjoittelu
- Perusharjoittelu KASLOH1 ja KASLOH2
- Laaja-alaistava harjoittelu KASLOH3
- Normaalikoulun syventävä projekti KASLOH4B

- Harjoitteluiden päivämääriä 2017-2018 (pdf)

 

 
Rikostaustaote

Vuoden 2012 alusta lähtien tuli voimaan laki, jonka mukaan 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneiden (=tutkinto-oikeuden saaneiden) opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote, mikäli opintoihin kuuluu harjoittelua tai muuta alaikäisten kanssa tapahtuvaa työskentelyä.

Kasvatustieteiden yksikön johtajan päätöksen 76/1.3.2013 mukaan rikosrekisteriote on esitettävä opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa: ennen KK-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua ja ennen KM-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua. Tätä ohjetta sovelletaan myös muiden yksiköiden tutkinto-opiskelijoihin, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogisia opintoja kasvatustieteen yksikössä.

Ote esitetään kasvatustieteiden yksikössä. 
 

Vaitiolovelvollisuus

PL 40 § (24.6.2010/642) Henkilötietojen salassapito ja käsittely
Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

 
TVT opetusharjoittelussa (PowerPoint)  

Ladattava sijaisen ohje (pdf)

 

Orientoiva harjoittelu 2 op
Vastuuopettajat Muusa Lehti sekä Juha Merta
Harjoittelu kuuluu osana opintojaksoon KASP4 Opetus, ohjaus ja oppiminen, josta tarkemmat tiedot opinto-oppaassa:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35493
Ohjeet harjoittelusta tarkentuvat myöhemmin.

Tarkemmat tiedot kunkin harjoitelun alasivulla ja päivämääräliitteessä.

 

   

   
Ajankohtaista 

Luokanopettajakoulutuksen  
harjoittelua Tampereen yliopiston
normaalikoulussa järjestetään  
alakoululla Nekalan koulutalossa
(1-4 lk), Normaalikoulussa Kuokkamaantiellä (5-6 lk) sekä
Muotialassa (1-2 lk).

KASLOH4B 
KASLOH4B / vastuuopettajana on
lehtori Outi Erkkilä.
Ilmoittautumisajankohta syksyllä 2017. Ti 3.10.2017 klo 16-19, Virta 109, alkuinfo ja suoritettujen projektien esittelyä.
Opetus maaliskuussa 2018.
Ohjaus- ja opetusajoista sovitaan tarkemmin ohjaavan lehtorin kanssa.
- Lisää...

KASLOH1
Ilmoittautuminen 1.9.–15.9.2017
(NettiOpsu).
Aloitusseminaari ma 2.10.2017
klo 12.15–14.00 Normaalikoulun
auditoriossa (Kuokkamaantie 16) ja
aiheiden anto luokissa klo 14.15.
Opetus 6.11. –13.12.2017. 

KASLOH1 OHJAUKSIA/LUENTOJA:

TVT-ohjaukset (KASLOH1),
osallistuttava toiseen näistä:
ke 11.10. klo 14.05 - 15.00
ti 24.10. klo 14.05 - 15.00
ke 1.11. klo 14.05 - 15.00.
Ilmoittautuminen tapahtuu
Doodlen kautta osoitteessa https://tinyurl.com/TVT-info

Hanna Lehikoinen: pe 27.10.
klo 14.15 Kolmiportainen tuki,
ylänorssin auditorio.

Tiina Ojala: to 2.11. klo 10-12
Työrauha luokkaan ja vanhempien kohtaaminen, ylänorssin auditorio
- Lisää...

Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen tunnit, ilmoittaudu Doodlessa.

KASLOH3 
Jos opintoaikataulu sallii ja 
harjoittelun edellytykset täyttyvät,
opiskelija voi suorittaa harjoittelun
KASLOH3-harjoittelun syys- tai
lokakuun aikana 2017 tai 
1maaliskuussa 2018.
- Lisää...

Lomakepohjia
(word/doc)

Jaksosuunnitelmapohja

Tuntisuunnitelmapohja

Kehittymisen seuranta

      
Extrat 

Viisaasti verkossa -materiaali     

Johdatus ohjelmointiin (pdf), 
ohjelmointipajan materiaali

Ohjelmointimateriaaleja 
verkossa (GoogleDrive)

TVT-infon esitysmateriaali, (pdf)
laaja-alasiatva harjoittelu

 

      

Pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus

Osaamistavoitteet


Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimis-ympäristöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Luokanopettajaopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee huomioimaan erityisesti peruskoulun 1.6. luokkien oppilaiden kehitysvaiheeseen liittyvät erityispiirteet ja kykenee suuntaamaan kasvatus- ja opetustoimintaansa tässä kohderyhmässä vaaditulla tavalla.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.
Luokanopettajakoulutuksen pedagogisissa opinnoissa korostuvat koulukontekstiin perehtyminen, yksilöiden ja oppilasryhmien ohjaamisen taidot ja moniammatillinen tiimityö oppimiseen ja sen edistämiseen sekä oppiaineisiin liittyvään pedagogiseen osaamiseen tukeutuen.


Harjoittelu oppimisympäristönä

Harjoittelu muodostaa pedagogisissa opinnoissa merkittävän oppimisympäristön. Opetusharjoittelu suoritetaan harjoittelukouluissa tai muissa oppilaitoksissa, ja se on ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Harjoittelu eri oppilaitosmuodoissa tutustuttaa erilaisten organisaatioiden opetustyöhön ja toimintakulttuureihin.
Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa toimia kriittisesti ja reflektoivasti opetustyössä ja yhteisön kehittämisessä. Ohjattu harjoittelu tuottaa valmiuksia kohdata, opettaa ja ohjata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan erilaisia oppijoita ja edistää tasa-arvotietoisuutta luokka- ja oppilaitosyhteisössä. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti koulutusorganisaatioiden toiminta- ja johtamiskäytäntöihin. Tarkoituksena on luoda perusvalmiuksia työpaikan toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Ohjattu opetusharjoittelu luokanopettajan ammatillisen kasvun ja teoreettisen ajattelun kehittäjänä

Ohjattu opetusharjoittelu kuuluu olennaisena osana luokanopettajan kasvatustieteellisiin opintoihin. Sen keskeisimpänä tavoitteena on opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Tähän pyritään aidoissa oppimistilanteissa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia opettajuuden sekä teoreettisen ajattelun ja sen soveltamisen kehittymiselle. Opiskelijalle annetaan opetusharjoittelun eri vaiheissa mahdollisuuksia ja virikkeitä rakentaa, syventää ja arvioida omaa opetusnäkemystään ja opettajan etiikkaansa. Syvenevän oppimisprosessin lähtökohtana on kasvatustieteen teoria- ja menetelmäopintojen sekä opetusharjoittelun vuorovaikutus, joka avaa käytännön ja teorian yhteyksiä: monitulkintaista käytäntöä ja teoreettisen ajattelun merkitystä oppimisen perusteiden, käytännöllisten ongelmien ja lapsen edun tulkinnassa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvät tiedot ja taidot opettajan työhön ja valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on saavuttaa kyky vaalia ja puolustaa opetustyön kasvatuksellisia ja eettisiä arvoja monimutkaisessa ja ristiriitaisessa maailmassa.

Opetusharjoittelut yhdessä teoriaopintojen kanssa rakentavat opettajuutta. Opetusharjoittelu koostuu eettisistä pohdinnoista, pedagogisista kokeiluista ja kehittelyistä sekä teoriatiedosta sovellettuna käytännön tilanteisiin. Opetussuunnitelmaan sisältyvät syventävät projektiopinnot luovat pohjaa tutkivan otteen kehittymiselle työssä ja mahdollisesti pro gradu -tutkielman aloittamiselle.

Opettajan kasvu asiantuntijaksi on pitkäaikainen prosessi. Se edellyttää omaa aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja vahvaa sitoutumista ammatilliseen kehittymiseen. Opetusharjoittelun ohjaajat toimivat tukena tässä prosessissa. He ohjaavat opiskelijaa tämän ammatillisen kasvun tason ja kullekin harjoittelujaksolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kasvun tukeminen konkretisoituu opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa käytävissä pohdinnoissa. Näissä vuorovaikutustilanteissa tarkastellaan kasvatuksen ja opetuksen kenttää ja rakennetaan yhteyksiä teorian ja käytännön välille.

Opetusharjoittelun arviointi

Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus vastaa muissa opinnoissa käytettävää arvosanaa hyvä. Mikäli opiskelijan suoritusta ei voida sellaisenaan hyväksyä, ohjaajien tulee keskustella muodostuneesta näkemyksestään sekä mahdollisesta harjoittelun täydentämisestä harjoittelijan ja normaalikoulun rehtorin kanssa.

Luokanopettaja sekä muut ohjaukseen osallistuneet henkilöt hyväksyvät harjoittelusuorituksen.

Opetusharjoittelun ohjaus- ja tukiryhmä

Harjoittelussa syntyneitä ongelmia pyritään ensisijaisesti käsittelemään asianosaisten kesken. Tarvittaessa rehtori osallistuu keskusteluihin. Normaalikoulun rehtori voi kutsua koolle harjoittelun ohjanta- ja tukiryhmän, johon kuuluvat asianosaiset, rehtori ja opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijajäsenet. Ryhmä muodostetaan yksilöllisesti, kun opiskelija tai ohjaaja havaitsevat erityistuen tai selvittelyn tarpeen. Ohjannan ja tuen tarve voi liittyä harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseen, etenemiseen tai ohjaukseen. Opetusharjoittelutyöryhmä rehtorin apuna ohjaa ja valvoo opetusharjoittelun toteuttamista.

 

OPETUSHARJOITTELUJAKSOT LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSESSA 
 

Orientoiva   harjoittelu

2 op   (KASP4)

Perusharjoittelu A ja B
5 + 5 op
(KASLOH1, KASLOH2)

Laaja-alaistava
harjoittelu 
10 op
(KASLOH3)

Syventävä projekti 5 op normaalikoulussa
(KASLOH4B)

 

Kasvatustieteen opiskelussa käsiteltävien teemojen ja käsitteiden merkityksen syventäminen kouluympäristössä.

Käytännöstä nousseiden ongelmien teoreettinen pohdinta. Tutustuminen kouluun toimintaympäristönä.

 

 

 

 

 

Opetusharjoittelu ainedidaktiikkaa soveltaen.

Kehittyminen opetuksen suunnittelussa, tavoitteellisessa toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Oman ammatillisen toiminnan perusteiden pohdinta ja arviointi.

 

Opetuksen eheyttäminen, integrointi, arviointi ja projektikeskeisyys sekä eettiset lähtökohdat ja vastuukysymykset.

Kouluhallintoon ja opetussuunnitelmaan ja niiden soveltamiseen perehtyminen.

Koulutustoiminnan yhteiskunnallisen viitekehyksen ja oppilasta ympäröivien tukiverkostojen tarpeen tiedostaminen ja hahmottaminen.

 

Kokonaisvaltainen ja itsenäinen ote opetustyöhön sekä tutkimus-, kehittämis- ja projekti-painotteisuus.

Omien ammatillisten tavoitteiden pohdinta sekä ammatillisen erityisosaamisen kehittyminen. Oman kasvatusnäkemyksen kehittyminen, monipuolistuminen ja vahvistuminen.

Opetus- ja kasvatustyön käytännön ratkaisujen tieteelliset perusteet.

 

 

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 7.10.2017 21.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti