Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: opetusharjoittelu: harjoittelu luokanopettajakoulutuksessa:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

KASLOH4B Normaalikoulun syventävä projekti  (5 op)

 

Edeltävät opinnot:

Monialaiset opinnot, sivuaineopinnot, edeltävät opetusharjoittelujaksot ja kandidaattitutkielma on oltava suoritettuina ennen syventävien projektiopintojen aloittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää tutkivan ja projektimuotoisen työotteen mahdollisuudet ja rajoitteet

- osaa suunnitella ja toteuttaa projektimuotoisen pedagogisen koulutus-  tai kehittämishankkeen
- osaa sovittaa oman toimintansa ja tavoitteensa vaihteleviin kasvatus- ja koulutusyhteisöihin sekä 
  osaa reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäistä ja 
  kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti (tai parityönä) koulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojektin valitsemassaan, pedagogisesti mielekkäässä kasvatusyhteisössä. Tutkimusperustainen projekti noudattelee aihepiiriltään ja toteutustavaltaan opiskelijan kiinnostuksen kohteita (opintopolku) ja kytkeytyy ihannetapauksessa maisteriopintojen opinnäytteeseen. Projekti on mahdollista toteuttaa harjoittelukoulussa, jossain muussa koulussa tai oppilaitoksessa, pedagogisessa yhteisössä tai laitoksessa.

Opintojakson kuvaus:               

Normaalikoulun syventävät projektiopinnot on opettaja-asiantuntijuutta edelleen kehittävä ja ammatillisten ratkaisujen perusteita vahvistava opintojakso, jossa opiskelija arvioi omaa ammatillista kehittymistään, hyödyntää vahvuuksiaan ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita. Opintojakso voi koostua opiskelijan valinnan mukaan eri aineiden opetuksesta ja muusta luokanopettajan työhön liittyvästä koulutyöstä. Opetus voidaan toteuttaa myös integroituna kokonaisuutena tai projektina ja opintojaksolla voidaan syventyä kasvatus- ja opetuskontekstissa tutkimusperustaisesti määriteltyyn pedagogiseen tai didaktiseen tehtävään tai kokeiluun. Projektin kesto voi vaihdella esimerkiksi noin kolmen viikon harjoittelusta pitkäkestoiseen kehittely- tai tutkimushankkeeseen. Harjoittelu tai osa siitä voi liittyä kiinteästi opiskelijan pro gradu -tutkielmaan, jolloin harjoittelun tutkimuksellinen osuus sovitaan työn ohjaajan kanssa.       

Harjoitteluseminaarien ohjeistuksen, ohjaavien lehtoreiden ja mahdollisen luokkatiimin kanssa käytävien keskustelujen pohjalta opiskelija laatii omaa ammatillista kasvuaan tukevan yksilöllisen projektisuunnitelman. Sen laatimista ohjaavat omat tutkimukselliset ja ammatilliset tavoitteet, joissa otetaan huomioon koulun opetussuunnitelma ja oppilaiden tarpeet ja lähtökohdat.

Ennen opetuksen alkua on suunnittelujakso. Jaksoon sisältyy koulutyöskentelyn seurantaa, opetusryhmään tutustumista, ohjausta, oppilaiden oppimisedellytysten kartoittamista ja omaa suunnittelua. Opiskelijan työskentelyn tukena ovat normaalikoulun lehtorit, didaktiikan lehtorit sekä muut koulussa harjoittelevat tai saman oppiaineen/ teeman parissa työskentelevät opiskelijat.


Opetus- ja työmuodot:

Luento-opetus   3 t

Itsenäinen työskentely:

- opetuksen seurantaa, johon sisältyy oppilaiden 
  oppimisedellytysten kartoittamista     10 t               

- teoriaan tutustumista, opetuksen suunnittelua, valmistelua, 
  tutkimusongelman  rajaamista, oppimisen arviointia, 
  projektin raportointia  ja päätösseminaariesityksen valmistelua  70 t

Harjoitukset:

- omaa opetusta  30 t

- yksittäis- ja ryhmäohjausta  16 t

Seminaareja  6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

yhteensä  135 t

 

Syventävien projektiopintojen pedagogiset ohjausteemat:

 

1. Ammatillinen kasvu ja ammattietiikka
- opettajuus, ammatillinen kehittyminen, ammatti-identiteetti
- oma käyttöteoria
- eettinen vastuu 

2. Opettajaidentiteetti
- itsetuntemuksen merkitys
- omat vahvuudet ja kehittämisalueet
- ihanteet ja todellisuus
- työssä jaksaminen 

4. Tutkimusperustaisuus

- teorian ja käytännön vuorovaikutus
- opetuksen kehittäminen tutkimusperustaisesti
- tulevaisuuden koulun haasteet.


Raportointi:

Opiskelijoiden ja ohjaajien yhteistä päätösseminaaria varten opiskelija valmistaa lyhyen esityksen projektistaan sekä saamistaan kokemuksista ja tuloksista. Lisäksi opiskelija laatii projektiraportin, jota käsitellään yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa, vastaa palautekyselyyn ja palauttaa täytetyn suoritusmerkintäkortin normaalikoulun kansliaan.

Koska normaalikoulun projektiopintojen toteutukset voivat olla hyvin erilaisia, sovitaan raportin tarkemmasta muodosta ohjaajien kanssa. Kaikissa tapauksissa raportin tulee sisältää seuraavat teemat:

- kuvaus oppilaiden oppimisedellytyksistä 
- ryhmän ja yksittäisen oppilaan tarpeiden huomioon ottaminen tavoitteiden asettamisessa
- projektin tavoitteet ja teoreettinen viitekehys 
- oppimisen arviointi
- omat ammatilliset tavoitteet  ja niiden toteutuminen
- projektista saadut kokemukset ja tulokset sekä niiden reflektointi


Ajoituksesta ja päivämääristä löytyy tarkempaa tietoa oheisesta pdf-dokumentista.

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
PL 607
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 3.8.2017 21.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti