Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Järjestyssäännöt

Johtokunta on 9.6.1998 vahvistanut järjestyssäännöt käyttöön otettavaksi 1.8.1998.

Johtokunta on vahvistanut 15.9.2009 kokouksessaan järjestyssääntöjen päivitykset ja tarkistukset.

Koulualue ja -aika

1 § Koulun alueena pidetään koulun kiinteistöjä ja niihin kuuluvia piha-alueita.
2 § Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä hyväksytyn työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta.

Päivittäinen työskentely

3 § Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyväksyttyä työjärjestystä. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Ilman erityistä syytä oppituntia ei tule lopettaa ennen aikataulun mukaista tunnin päättymistä.
4 § Välitunnin viettoon tarkoitettu alue on Tampereen normaalikoulun piha-alue. Peruskoulun oppilas ei poistu välitunnilla koulun alueelta. Lukion oppilaalla on oikeus välitunnin aikana poistua koulun alueelta. Oppilaat ovat välitunnin aikana pääsääntöisesti ulkona. Mikäli oppilas viettää välitunnin sisällä, on tähän varattu alue pääaula. Sisälle tultaessa päällysvaatteet jätetään naulakkoon ja päähineet riisutaan.
5 § Oppitunnin jälkeen tulee huolehtia siitä, että luokka on siistitty seuraavaa oppituntia varten.
6 § Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta. Tahallaan taikka tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on asianomaisen korvattava. Havaitusta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle, virastomestarille.
7 § Jokainen kouluyhteisön jäsen ja koulun alueella muutenkin oleskeleva on velvollinen huolehtimaan siitä, että koulun alue säilyy siistinä ja viihtyisänä.
8 § Tapaturman sattuessa on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapua. Tapaturman uhri toimitetaan kouluterveydenhoitajan vastaanottotiloihin, mikäli hän on koulussa, tai terveyskeskuksen päivystysasemalle tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ensiaputarvikkeita on kouluterveydenhoitajan vastaanottotiloissa, opettajainhuoneessa, biologian ja liikunnan opettajien sekä teknisten töiden opettajien työskentelytiloissa ja kemian luokassa.
9 § Moottoripyörät, mopot ja polkupyörät säilytetään koulun alueella niille varatuissa paikoissa asianmukaisella tavalla.
10 § Ruokailussa on noudatettava hyviä tapoja sekä erikseen annettuja ohjeita.

Poissaolot

11 § Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja, luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori. Milloin oppilas ei ole voinut ennakolta pyytää lupaa poissaoloon, hänen tai huoltajan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle. Jos oppilas joutuu poistumaan sairauden takia kesken työpäivän, hänen tulee ennen poistumistaan pyytää lupa. Ensisijaisesti luvan myöntää terveydenhoitaja. Mikäli hän ei ole paikalla, luvan antaa opettaja.
12 § Peruskoulun oppilaan huoltajan tulee oppilaan ollessa poissa mahdollisimman pian esittää selvitys poissaolon syystä sähköisen järjestelmän kautta tai muutoin selvittää poissaolo luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle. Omalla selvityksellä opiskelija voi olla poissa kurssin opetuksesta enintään kolme tuntia. Huolimatta kolmen ensimmäisen poissaolotunnin syystä, aina mikäli poissaolotuntien määrä nousee yli kolmen, on niiden perusteluksi oltava rehtorin tai terveydenhoitajan lupa tai esitettävä lääkärintodistus sairaudesta.

Työrauha ja kurinpitokeinot

13 § Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.
14 § Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen.
Oppilaan ojentamiseksi:

  1. Opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
  2. Opettaja voi antaa peruskoulun oppilaalle enintään 2 tuntia jälki-istuntoa.
  3. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
  4. Johtokunta voi erottaa oppilaan määräajaksi enintään kolmeksi kuukaudeksi ja lukion opiskelijan enintään vuodeksi oppilaitoksesta.
  5. Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä. Tällöin opettajan on huolehdittava valvonnasta.

Luokasta poistaminen on kirjattava ylös ja siitä lähetetään kaavakkeella tieto myös kotiin.
15 § Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista määräaikaista erottamista tai on oppilasta kuultava ja yksilöitävä rangaistuksen aiheuttava teko tai laiminlyönti sekä hankittava tarpeellinen selvitys.

Tupakka ja päihteet

16 § Tupakkatuotteiden (mm. nuuska ja tupakka) ja huumaavien aineiden käyttö koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

Vapaa-ajan toiminta

17 § Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan järjestää vapaaehtoisia kerhoja koulun työsuunnitelmassa päätetyllä tavalla.
18 § Peruskoulun oppilaat ja lukion oppilaat muodostavat erikseen oppilaskunnan. Molemmilla oppilaskunnilla on omat sääntönsä. Oppilaskunnilla on koulun johtokunnan määräämät ohjaajat ja ohjaajien sijaiset.
19 § Koulun tilojen käytössä on koulutyö ja oppilaiden kerho- ja harrastustoiminta asetettava muun toiminnan edelle. Koulun tilojen käytöstä ja varaamisesta oppilaiden kerho- tai muuhun toimintaan on sovittava rehtorin kanssa.
20 § Koulun opetus-, monistus- ym. välineiden käytöstä vapaa-ajan toimintaan on erikseen sovittava näistä laitteista vastaavan henkilön kanssa. Viime kädessä luvan myöntää rehtori.
21 § Oppilaalla on oikeus julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa, mikäli tällainen toiminta ei haittaa koulun työskentelyä. Kaupallista tai yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää mainosaineistoa ei koulussa kuitenkaan saa julkaista tai levittää.
22 § Muun kuin opetukseen liittyvän aineiston kiinnittämisestä koulun seinille tai ilmoitustaululle on sovittava rehtorin kanssa.

Muut ohjeet ja määräykset

23 § Erityistiloista on omat ohjeensa.
24 § Tampereen normaalikoulu on syrjinnästä vapaa alue. Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo oikeuksiensa tulleen loukatuksi, voi kääntyä asiassa

a) lähimmän esimiehensä puoleen (henkilökunta)

b) oman luokan- tai ryhmänohjaajan tai oman asteen rehtorin puoleen (oppilas, opiskelija)

 Hänen tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

25 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevia säädöksiä, johtokunnan tai opettajakunnan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä hyviä tapoja.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 10.9.2013 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti