Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Koti ja koulu 

Kodin ja koulun tiedotusjärjestelmä

Sähköinen Wilma-järjestelmä toimii Tampereen yliopiston normaalikoulussa kodin ja koulun välisenä  tiedotus ja informointivälineenä.

Peruskoulua koskevia ohjeistuksia:

Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto –työryhmämuistio löytyy kokonaisuudessaan opetusministeriön sivuilta http://www.minedu.fi/julkaisut/julkaisusarjat/oppilashuolto/kuvailu.html .

Oppilashuollosta ja siihen liittyvistä palveluista säädetään mm. koulutusta koskevissa laeissa (perusopetus- ja lukiolaki), kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. Tämä hajanaisuus mutkistaa eri hallinnonalojen yhteistyötä. Lait löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista http://www.finlex.fi/.

Eduskunta hyväksyi uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16.12.2013. Laki tullee voimaan 1.8.2014. www.finlex.fi/esitykset/he/2013/20130067.pdf.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (PDF) löytyvät www-sivulta http://www.oph.fi/info/ops/pops_web.pdf. Oppilashuoltoa koskevat erityisesti luvut 4 Opiskelun yleinen tuki ja 5 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus.

Tampereen yliopiston normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelmasta löytyy koulukohtainen oppilashuollon osuus.


Tampereen yliopiston normaalikoulun henkilötietolomakke

Uskonnollisiin tai uskonnollissävytteisiin tilaisuuksiin osallistuminen Tampereen normaalikoulu järjestää toimintaansa liittyen uskonnollissävytteisiä tai uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia, seurakunnan toimittamia päivänavauksia jne. Perustuslain 11§:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Henkilötietolomakkeessa oppilaan huoltaja ilmoittaa kertaluonteisesti, jos oppilas ei osallistu normaalikoulussa järjestettäviin, yllämainitunkaltaisiin tilaisuuksiin. Kyseisten tilaisuuksien sijasta oppilaille järjestetään muuta ohjelmaa ja hänen turvallisuudestaan huolehditaan.

Oppilas on velvollinen osallistumaan näihin tilaisuuksiin. (Perusopetusasetus 20.11.1998/852 6§)
 

Julkaisut ja oppilastyöt

Koulumme toiminta on julkista ja esittelemme sitä mm. kotisivuillamme (www.uta.fi/normaalikoulu) ja koteihin lähetettävissä tiedotteissa. Myös lehdistö julkaisee aika ajoin toimintaamme liittyviä artikkeleita. Tällaisten julkaisujen yhteydessä usein on kuvia koulusta ja oppilaista/opiskelijoista ja ne saattavat sisältää myös oppilaiden/opiskelijoiden tuottamia kirjallisia tai taiteellisia teoksia (kirjoitelmat, piirustukset, runot jne.).

Kun julkaisemme oppilaan kuvan tai hänen tekemänsä teoksen tarvitsemme siihen tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyen asianosaisen suostumuksen. Alaikäisten puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Tämä lupa koskee oppilaan kuvan ja hänen tuottamansa teoksen julkaisemista edellä kuvatulla tavalla tai käyttämistä pedagogisiin tarkoituksiin. Kaikessa julkaisemisessa noudatamme lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta siten, ettei yksityiselämän suojaa tai muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.
 

Oppilaitoksille ohjeet influenssatartuntojen torjumiseksi

 
Koulun kriisiryhmä:

Kriisiryhmä ohjaa ja koordinoi toimintaa kriisitilanteessa. Koulun kriisiryhmään kuuluvat

· rehtorit
· psykologi
· koulukuraattori
· erityisopettaja (kiinteistökohtainen)
· terveydenhoitaja (kiinteistökohtainen)
· suojelujohtaja (kiinteistökohtainen)

Koulun kaikissa henkilöstön työpisteissä on kriisisuunnitelma ja koulun turvallisuussuunnitelma. Jokaisessa työtilassa on lyhyet toimintaohjeet hätätilanteiden varalta

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 29.8.2017 11.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti