Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Tampereen yliopiston normaalikoulun koulutiedote 2017-2018, yläkoulu

1. NORSSI

Tampereen yliopiston normaalikoulu on kansainvälisyyspainotteinen Unesco-koulu ja yksi Suomen kahdestatoista harjoittelukoulusta. Tampereen yliopiston normaalikoulu on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön harjoittelukoulu, jossa annetaan oppilaille perusopetusta ja opiskelijoille lukiokoulutusta ja järjestetään tuleville luokanopettajille ja aineenopettajille ohjattu opetusharjoittelu. Myös  opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen kuuluva tutkimustoiminta  sekä opettajien täydennyskoulutus kuuluvat harjoittelukoulujen tehtäviin.

Koulussamme vaalitaan Norssin henkeä. Pyrimme yhdessä luomaan kaikille yhteisen turvallisen ja miellyttävän kouluyhteisön hyviä tapoja ja toisten työtä kunnioittaen. Vastuu siitä kuuluu meille kaikille.

2. KOULUNKÄYNTI PERUSKOULUSSA

2.1. Hyvät tavat ja koulunkäynti kunniaan

Yläkoulussa opitaan itsenäisen koululaisen elämää: oppiaineiden ja kotitehtävien määrä lisääntyy ja vastuu omasta opintomenestyksestä kasvaa. Oppilaiden odotetaan opiskelevan tunnollisesti ja käyttäytyvän hyvien tapojen mukaisesti. Kaikilla oppilailla ja koulun henkilökunnalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään koulu- ja työyhteisöön.

 • Kaikkia kouluyhteisön jäseniä (opettajat, muu henkilökunta ja kaverit) tervehditään ja käytetään asiallista kieltä.
 • Tunneille saavutaan ajoissa. Koulun kellot eivät soi.
 • Ilkivaltaa, kiroilua tai muuta epäasiallista kielenkäyttöä (esim. toisten oppilaiden tai opettajien nimittelyä) ja kiusaamista ei sallita missään tilanteissa. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava oppilas opetustilasta sekä myös koulun alueelta. (perusopetuslaki 36 §, 36a §, 36b §)
 • Oppilas huolehtii kotitehtäviensä suorittamisesta ja pitää mukanaan lukujärjestyksen mukaiset oppikirjat ja muut opiskeluvälineet.
 • Omia laitteita esim. kännykkää voidaan käyttää oppitunneilla opettajan luvalla opetuksen yhteydessä. Muulloin kännykät säilytetään suljettuina laukuissa.
 • WC-käynnit hoidetaan välituntien aikana, ei kesken oppituntien.
 • Päällysvaatteet jätetään naulakoihin ja lakki otetaan pois päästä aina luokissa ja ruokalassa.
 • Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti: ruokaa otetaan sen verran kuin jaksetaan syödä, ruokapaikka jätetään siistiin kuntoon ja ruokailuvälineet palautetaan niille kuuluville paikoille.

2.2. Järjestyssäännöt (peruskoulu ja lukio)

Koulumme toiminta pohjautuu arvoihin, jotka ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, luonnon monimuotoisuuden ja sen elinkelpoisuuden säilyttäminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Kaiken toimintamme lähtökohtana on hyvinvoiva ja sivistyvä ihminen.

Pyrimme tekemään Normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sekä kodit sitoutuvat niihin.

Hyvä käyttäytyminen edellyttää muun muassa:

- muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista
- erilaisuuden hyväksymistä
- yhteisestä ympäristöstä huolehtimista
- yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Nämä asiat näkyvät arjessa esimerkiksi hyvänä kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, joksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen toiminta.

Järjestyssäännöt:

 1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
 2. Vaaraa ja vahinkoa aiheuttava käyttäytyminen, esimerkiksi ilkivalta tai kiusaaminen, on kielletty.
 3. Kouluun ei saa ilman hyväksyttävää syytä tuoda esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.
 4. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 5. Koulun alueella olevat kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa asianmukaisella tavalla.
 6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 7. Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.
 8. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.
 9. Koulun yhteisissä tiloissa käyttäydytään asiallisesti.
 10. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailuaikoja tulee noudattaa.
 11. Välitunnit vietetään ulkona tai sisällä aulatilassa. Peruskoulun oppilas ei poistu ilman hyväksyttävää syytä koulun alueelta. Päällysvaatteet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa.
 12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.
 13. Tupakan ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun alueella ja koulun tilaisuuksissa on kielletty.
 14. Oppilaan tai opiskelijan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa hänen omalla vastuullaan.
 15. Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle.
 16. Jos oppilas tai opiskelija toimii näiden järjestyssääntöjen tai koulun henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti, seuraukset ovat lainsäädännön mukaiset. Erityisesti huomioon otettavia lakeja ovat perusopetuslaki ja -asetus sekä lukiolaki ja -asetus.

2.3. Poissaolot ja myöhästymiset

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanohjaajalle välittömästi. Koulussamme on käytössä sähköinen järjestelmä WILMA, johon huoltajat saavat luokanohjaajilta omat henkilökohtaiset Wilma-tunnukset. Tunnukset ovat oppilaskohtaiset.  Huoltajien on säilytettävä tunnukset ja salasanat poissa oppilaan saatavilta. On erittäin tärkeää, että huoltajille tarkoitetut tunnukset otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Oppilaiden huoltajat voivat omien tunnusten avulla seurata nuorten koulunkäyntiä aiempaa tehokkaammin (esim. arvosanat, poissaolot, koepäivät) ja he voivat ottaa yhteyttä opettajiin WILMAN avulla. Jos ei ole mahdollista päästä nettiin samana päivänä, poissaolotiedotteen voi lähettää luokanohjaajalle myös tekstiviestillä ja myöhemmin kirjata tiedot Wilmaan.

Toivomme huoltajien toimivan WILMASSA seuraavalla tavalla:

 • oppilaan sairastumisesta ilmoitetaan luokanohjaajalle heti aamulla (pikaviestit)
 • muut lääkärikäynnit, esim. hammaslääkäri, ilmoitetaan etukäteen luokanohjaajalle ja/tai aineopettajalle (pikaviestit)
 • oppilaan tervehdyttyä ja palattuaan kouluun huoltaja käy kuittaamassa poissaolot: huoltaja (violetti väri) huoltajan hyväksymä poissaolo
  • huoltajan tulee tehdä selite poissaolon syystä ohessa olevaan kenttään, pelkkä värinvaihto ei ole vielä hyväksyttävä poissaoloselvitys
  • koko päivän poissaolosta riittää syyn kirjaaminen ensimmäisen oppitunnin kohdalle
  • jos kyseessä on luvaton poissaolo, kirjaa huoltaja syyksi luvaton

Oppilas ei saa lähteä koulusta kotiin kesken koulupäivän ilman lupaa, koska koulu on vastuussa oppilaistaan koko koulupäivän ajan. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa poistumiseen luokanohjaajalta, päättyvän tai alkavan tunnin opettajalta, terveydenhoitajalta tai peruskoulun rehtorilta.

Jokaisesta vähintään päivän mittaisesta poissaolosta tulee etukäteen täyttää Hakemus yksityistä poissaoloa varten -lomake, jonka saa luokanohjaajalta tai kansliasta tai Wilmasta. Luokanohjaaja antaa ohjeet poissaolohakemuksen täyttämiseen. Wilman kautta poissaololupaa ei voi anoa. Hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja, luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanohjaaja ja muutoin rehtori. Lupaa anotaan viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista. Lomakkeen täyttäminen on tärkeää, jotta oppilas tietää, mitkä tehtävät hänen tulisi poissaolonsa aikana suorittaa, eikä hän näin ollen jää jälkeen opetuksesta. Vanhemmat huolehtivat, että tehtävät tulevat suoritetuiksi. Toivomme huoltajien huomioivan lomamatkaa varatessaan, että luvan saaminen ei ole itsestäänselvyys. Ennen luvan myöntämistä oppilaan poissaolot ja koulumenestys tarkistetaan, jotta hänen siirtymisensä seuraavalle vuosiluokalle ei vaarannu.

Jos sairauden vuoksi on jäänyt esim. koe tekemättä, on oppilaan velvollisuus heti kouluun palattuaan ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan ja sopia kokeen suorittamisesta. Yläkoulussa on joka jakson jälkeen rästikoepäivät (kts. 3.3. Jaksot), jolloin tekemättä jääneet kokeet ja muut tehtävät pääsääntöisesti suoritetaan. Pitkissä poissaoloissa huoltajien kannattaa olla yhteydessä opettajiin, jotta oppilas pystyisi suorittamaan kurssin hyväksytysti.

Oppilaan on tultava ajoissa oppitunneille. Oppilaalla on oikeus opetukseen, jonka takia koulussamme ei hyväksytä myöhästymisiä. Myöhästymiset oppilas joutuu suorittamaan opettajan tai luokanohjaajan määräämiä tehtäviä sovittuna ajankohtana työjärjestyksen ulkopuolella.

2.4 Välitunnit

Normaalikoulu tarjoaa kaikille oppilailleen turvallisen kouluympäristön ja siksi on tärkeää, että välitunnitkin vietetään valvotulla koulualueella. Koulu on vastuussa oppilaistaan koko koulupäivän ajan. Yläkoululaiset eivät poistu ilman lupaa koulun alueelta. Oppilaat ovat välitunnin aikana pääsääntöisesti ulkona. Ulkovälituntialue on pääportin ja koulurakennuksen välinen etupiha-alue. Mikäli oppilas haluaa viettää välitunnin sisällä, on tähän varattu alue pääaula.

2.5. Koulukuljetukset

Tampereen normaalikoulussa toimitaan Tampereen kaupungin ohjeiden mukaan.

Kuljetus on maksuton koulun työpäivinä seuraavissa tapauksissa:

 • Matka ensisijaiseen kouluun on vähintään 5 kilometriä.
 • Mikäli oppilas muuttaa asuinpaikkaa peruskoulun aikana ja jatkaa aloittamassaan koulussa, on hänellä oikeus maksuttomaan koulumatkaan, jos matka on vähintään 5 kilometriä.
 • Koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkan järjestäminen edellyttää asiantuntijalausuntoa, jossa kuljetustarve selkeästi ja yksiselitteisesti todetaan.
 • Opetussuunnitelmallisin perustein myönnettävä matkaetu poistuu 1.8.2016 alkaen perusopetuksen painotuksissa aloittavilta uusilta oppilailta Tampereella. Kuljetustuki säilyy niillä oppilailla, jotka aloittaneet opiskelunsa painotuksissa jo aikaisemmin. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 19.11.2015.

Tampereen normaalikoulu ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.
Oppilas käy latauttamassa myönnetyt koulumatkat matkakortilleen liikennelaitoksen neuvonnassa (Frenckellin aukio 2 B). Koululippu ladataan kerralla koko lukuvuodeksi ja se on voimassa koulupäivinä klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana.

2.6. Oppilaiden henkilö- ja esinevahinkojen korvaaminen

HENKILÖVAHINGOT

Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Tampereen normaalikoulu on vakuuttanut oppilaansa tapaturmatilanteiden varalta. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin kuin välttämättömien sairaskulujen osalta, on se tehtävä omalla kustannuksella.

Tapaturmatilanteessa oppilas tai opiskelija lähetetään Tampereen kaupungin terveyskeskuksen kotiosoitteen mukaiselle terveysasemalle, vakavat tapaturmat Ensiapu Acutaan. Terveyspalvelujen neuvonnasta puh. 03-10023  ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Tapaturmatilanteessa huolehtii ensisijaisesti opettaja ensiavun antamisesta ja hoitoon ohjauksesta. Kouluterveydenhoitaja ja/tai koululääkäri antavat ensiavun ja ohjaavat hoitoon, mikäli ovat koululla tavattavissa. Hoitoon ohjaaja täyttää koulutapaturmalähetteen jokaisesta oppilaasta, riippumatta siitä lähetetäänkö hänet hoitopaikkaan vai kotiin. (Hän voi tarvita hoitoa vielä tapaturmapäivän kuluessa). Tapaturmalähetteen täyttää tapaturman nähnyt tai ensiavun antanut henkilö. Lähetteitä saa kansliasta ja kouluterveydenhoitajalta. Lähete täytetään kahtena kappaleena: toinen oppilaalle, toinen kansliaan.

ESINEVAHINGOT

Tampereen normaalikoulu ei vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista esinevahingoista. Esim. koulun naulakosta kadonneita takkeja tai muuta omaisuutta ei korvata. Oppilaiden käytössä on säilytyslokeroita, joita voi vuokrata omaan käyttöön pientä korvausta vastaan. Säilytyslokeroiden vuokraamisesta vastaa Normaalikoulun Tuki Ry. Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan.

2.7. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

Kodin ja lähiympäristön lisäksi myös koululla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa ja siten myös ehkäisevässä päihdetyössä. Ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi Tampereen yliopiston normaalikouluun on laadittu ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Tavoitteena on tarkastella koulun päihdekasvatusta ja sen muutostarpeita sekä yhdessä löytää keinoja ongelmien ehkäisemiseen ja mahdollisimman aikaiseen puuttumiseen. Toimintaohjelmaan kuuluu terveys- ja päihdekasvatus, koulun käytännöt ennaltaehkäisyn tukena (mm. poissaolojen seuranta, kehityskeskustelut), oppilaiden ja opiskelijoiden ehkäisevä toiminta (oppilaskunnat, tukioppilaat ja tutorit), oppilashuollon osuus, yhteistyö huoltajien kanssa (mm. vanhempainillat, vanhempainyhdistys) ja koulun yhteistyötahot ehkäisevässä päihdetyössä. Ehkäisevän työn lisäksi on määritelty myös pelisäännöt päihdeasioissa.

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty kouluaikana koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 1. Jos oppilas tupakoi tai käyttää nuuskaa kouluaikana koulun alueella, opettaja antaa hänelle jälki-istuntoa (1h). Lisäksi oppilaalle järjestetään tupakkavalistusta ja kasvatuskeskustelu. Jos oppilas tupakoi tai käyttää nuuskaa kouluaikana koulun välittömässä läheisyydessä, järjestetään oppilaalle tupakkavalistusta kasvatuskeskustelun muodossa.
 2. Kun oppilas on päihtyneenä koulussa, hänet poistetaan luokasta, otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan oppilas koulusta. Koulu antaa oppilaalle jälki-istunnon (2h) ja järjestää kasvatuskeskustelun sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä poliisiin ja/tai sosiaaliviranomaisiin jatkotoimenpiteitä varten. Koulussa järjestetään jälkiseurantaa yhteistyössä huoltajien kanssa.
 3. Kun oppilasta epäillään huumeiden käytöstä, koulu ottaa yhteyttä huoltajiin, sosiaaliviranomaisiin ja poliisiin. Oppilas voidaan oppilaan ja huoltajien suostumuksella ohjata testeihin.
 4. Jos nuoren epäillään välittävän päihteitä koulun muille oppilaille, koululta tehdään rikosilmoitus poliisille ja otetaan tarvittaessa yhteyttä sosiaaliviranomaisiin.

Oppilaiden huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä päihdeasioissa joko luokanohjaajaan, koulukuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

2.8. Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet KiVa Koulussa

Tampereen yliopiston normaalikoulu osallistuu KiVa Koulu –ohjelmaan, joka on opetusministeriön rahoittama, Turun yliopistossa kehitetty koulukiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimenpidekokonaisuus. Vahvasti tutkimustietoon perustuvan ohjelman toimenpiteet suuntautuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi luokkien ja koulujen tasolle, vanhempia unohtamatta.

Yläkoulussa toimii KiVa-tiimi, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisia kiusaamistapauksia KiVa Koulu -menetelmän avulla. KiVa-toimintaa koordinoi aineenopettaja Anna Väisänen.

Opettajien ja koko koulun henkilökunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että koulu tarjoaa jokaiselle turvallisen oppimisympäristön. Kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tavoitteena on puuttuminen kiusaamistilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja asian käsittelyn helpottaminen oppilaiden kanssa. Kiusaamiseen puututaan erittäin voimakkaasti ja sitä tarkkailevat kaikki talossa työskentelevät. Oppilaiden omaa vastuuta korostetaan ja painotetaan, että kiusaamisesta kertominen on toisesta ihmisestä välittämistä. Huoltajien toivotaan ilmoittavan jo kiusaamisepäilystä luokanohjaajalle, koulukuraattorille tai rehtorille.

2.9. Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat tehtäväänsä koulutettuja 8.- ja 9. luokan oppilaita, jotka toimivat vertaistukena 7. luokkalaisille ja muille yläkoulun oppilaille. Tukioppilaat ovat mukana muun muassa uusien 7. luokkalaisten tutustumispäivässä ja ryhmäytyksessä ja he toimivat 7. luokkalaisten tukena ja apuna yläkoulun aloituksessa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä sekä ehkäistä kiusaamista. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia ja tempauksia kouluvuoden aikana.

Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat koulukuraattori Linda Hakanen sekä aineenopettaja Anna Väisänen. Tukioppilaaksi voi hakea 7. luokan keväällä tukioppilasohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen, joka järjestetään pääsääntöisesti kouluajan sisällä.

2.10. Kirjasto

Koulun kirjasto toimii E-parven tilassa E2.18-19. Häiritsevä käyttäytyminen ja kirjaston materiaalien turmeleminen on kielletty. Kirjasto on meluton vyöhyke! On kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden edun mukaista, että kirjasto säilyy rauhallisena, yhteisenä läksyjenteko- ja lukutilana. Kirjat ja lehdet on palautettava takaisin paikoilleen tai tuotava kirjastonhoitajalle, jos ei muista oikeaa paikkaa. Kirjasto on avoinna päivittäin kello 9.00-15.45.

KIRJASTOAMANUENSSI                 Markku Littunen, puh. 040 1901 735

3. LUKUVUOSI 2017–2018

3.1. Työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 09.08.2017 – 21.12.2017
Syysloma 16.10.2017 – 22.10.2017
Kevätlukukausi 08.01.2018 – 02.06.2018
Talviloma 26.02.2018 – 04.03.2018

3.2. Koulun aikataulu

Lukuvuodessa on viisi suunnilleen yhtä pitkää jaksoa. Osaa aineista opiskellaan viisi opetustuokiota viikossa eli 38 tuntia yhden jakson aikana. Muutamat aineet esim. liikunta opiskellaan hajautettuna ympäri lukuvuoden.

Oppilas näkee henkilökohtaisen työjärjestyksensä Wilmassa aina uuden jakson alussa.

Maanantai-perjantai (huom. tiistain aikataulu)

Klo

8. lk(osa) + 7. lk

8. lk (osa) + 9. lk

8.10-8.55

Oppitunti 1

Oppitunti 1

Välitunti

9.05-9.50

Oppitunti 2

Oppitunti 2

Välitunti

10.05-10.55
(ti 10.15-11.00)

Oppitunti 3 Oppitunti 3

11.00-12.15

Ruokailu 11.00 - 11.30

Oppitunti 4 11.00 - 11.45

Oppitunti 4, 11.30 - 12.15 Ruokailu 11.45 - 12.15

Ulkovälitunti klo 12.15-12.30

12.30-13.15

Oppitunti 5 Oppitunti 5

Välitunti

13.25-14.10

Oppitunti 6 Oppitunti 6

Välitunti

14.20 - 15.05

Oppitunti 7 Oppitunti 7

15.05 - 15.50

Oppitunti 8 Oppitunti 8

Tiistai
Luokanohjaajan tuokio (lo-tuokio) klo 9.50-10.10
3. oppitunti klo 10.15-11.00

3.3. Jaksot

Rästikoepäivä
Jakso 1 9.8.2017 – 29.9.2017 5.10.2017
Jakso 2 2.10.2017 – 28.11.2017 14.12.2017
Jakso 3 29.11.2017 – 2.2.2018 8.2.2018
Jakso 4 5.2.2018 - 6.4.2018 12.4.2018
Jakso 5 9.4.2018 – 2.6.2018 21.5.2018
7.6.2018 ehtolais-kuulustelu

Rästikoe alkaa pääosin oppituntien jälkeen klo 15. Rästikoepäivinä suoritetaan opettajan kanssa sovitut tekemättä jääneet kokeet tai muut tehtävät. Tarvittaessa rästiin jääneitä kokeita voidaan suorittaa myös lukion uusintakuulustelupäivinä. Opettajat eivät ole em. rästikoepäivien lisäksi velvollisia järjestämään ylimääräisiä koepäiviä, esimerkiksi perheen lomamatkojen vuoksi. Lomamatkoja suunniteltaessa olisi syytä sijoittaa lomat koulun loma-ajoille.

3.4. Arviointi

Useita aineita on hajautettu läpi lukuvuoden, joten joka jakson jälkeen ei enää jaeta jaksotodistuksia. Arvosanat näkyvät Wilmassa jokaisen jakson päätyttyä. Syyslukukaudella oppilas saa vain joulutodistuksen 21.12.2017. Tässä todistuksessa on arvioituna kaikki 1. ja 2. jakson aikana päättyneet kurssit ja hajautetut aineet. Kevätlukukaudella annetaan välitodistukset 4. jakson jälkeen ja kevätlukukauden lopussa lukuvuositodistukset ja päättötodistukset 9. luokkalaisille.

Kurssien arvioinnista saa tarkempaa tietoa aineiden opettajilta. Jos jakson suorittamisessa ja arvioinnissa ilmenee epäselvyyksiä, niin huoltajien toivotaan ottavan välittömästi yhteyttä kyseisen aineen opettajaan.

3.5. Opettajien nimilyhyenteet

Uskonto, psykologia
ja filosofia
PÄÄ Pääkkönen Tuovi
TÖR Törronen Minna
Äidinkieli ja kirjallisuus AHO Ahonen Kaarina
EER/
JOK
Eerola Anu / sij. Jokinen Krista
ERI Eriksson Sirpa
MUS Mustonen Harri (harri.v.mustonen)
VÄI Väisänen Anne
Historia ja yhteiskuntaoppi LEI Leisku-Johansson Aulikki
LES Leskinen Marjo
MÄK Mäkinen Janne
NIS Niskanen Eija
Biologia ja maantieto HII Hiisivuori Christa
KUI Kuisma Merja
NUN Van Nunen Minna
VAR Vartiainen Sami
Matemaattiset aineet ALA Alatalo Tuija
FAV Favorin Jukka
FIH Fihlman Terhi
JÄR Järvinen Juha (juha.m.jarvinen)
KOS Korenius-Toikka Iida
KYL Kylmälä Tuula
LUO Luodeslampi Tero
MEH Mehrabkhani Farid
MUR Murto Elina
MÄN Männistö Jukka
PUS Pusa Joona
OKS Oksman Tuula
Kielet KII Aaltonen-Kiianmies Kirsi
AAR Aarnio Jari
ALH Alho Pekka
HIT Hiitti Antti
KAL Kallio Marko
LAM Lamu Emilia
PEL Pelkonen Rosa
PET Peteri Veera
RAH Rahunen Anni
SIP Sipilä Nina
SMI Smirnov Stefan
TUU Tuukkanen Riitta
TUA Tuuna-Kyllönen Tanja
Liikunta HYT Hytönen Suvi-Marja
ISO Iso-Möttönen Martti
LEN Lehtonen Raija
Kuvataide KOR Korte-Suonpää Marja-Leena
VII Viita Virve
Musiikki KAN Kankkunen Olli-Taavetti
TUL Tulikari Aki
Käsityö SAA Saarikko Erno
TAL Talviala Paula
Kotitalous VIR Virnes Maarit
WIK Wiklund Tiina
Opinto-ohjaus MEL Melkas Eevaleena
VUO Vuorinen Jukka
Erityisopetus JUU Juutilainen Tiina
LEH Lehikoinen Hanna
POI Poikajärvi Pekka

4. OPPILASHUOLTO

Oppilaasta huolehtiminen on kiinteä osa koulun toimintaa. Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koordinoi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, joka jakautuu ala- ja yläkoulukohtaiseen oppilashuoltoa koordinoivaan ryhmään. Yläkoulun oppilashuoltoa koordinoivaan ryhmään kuuluvat peruskoulun rehtori, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettajat, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoa koordinoivassa ryhmässä seurataan oppilaiden edistymistä sekä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä, työnjaosta ja yhteydenpidosta oppilasasioissa. Oppilaiden huoltajien ja opettajien lisäksi yhteistyötä tehdään myös sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköiden kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan 1.8.2014 voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaisesti.

4.1. Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan yläkoulussa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjaajien puoleen voi kääntyä kaikissa koulujärjestelmää koskevissa asioissa. Tunneilla käsitellään sellaisia oppilaanohjaukseen liittyviä asioita, joita ei ole tarpeen käsitellä jokaisen oppilaan kanssa erikseen. Oppilaanohjaaja antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta oppilaan oman opiskeluohjelman laatimisessa ja urasuunnittelussa.

Oppilaanohjaaja Eevaleena Melkas, puh. 040 1901 739

4.2. Kouluterveydenhuolto ja hammashoito

Oppilaat tapaavat vuosittain terveydenhoitajan, lisäksi 8. luokalla on lääkärintarkastus. Oppilaiden kanssa käsitellään kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita. Rokotukset hoidetaan kuntoon ja ammatinvalintaan liittyviä asioita käsitellään yhteistyössä oppilaanohjaajien kanssa. Oppilaiden kanssa keskustellaan myös ihmissuhde- ja seurusteluasioista, tupakasta ja päihteistä sekä normaaliin arkielämään liittyvistä asioista kuten ruokailusta ja päivärytmistä.

Oppilaat voivat kouluterveydenhuollossa hoitaa terveyteensä liittyviä asioita. Erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden on sovittava ruokailunsa terveydenhoitajan kautta. Koululaisten sairauksien hoito ei kuulu kouluterveydenhuollon tehtäviin. Tarvittaessa opettajat voivat olla puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan mikäli terveydenhoitaja on koululla tavattavissa. Sairastuneen oppilaan vanhemmat ottavat tarvittaessa yhteyden oman kuntansa terveysaseman neuvonta- ja ajanvarausnumeroon. Koulutapaturmissa opettajat tai terveydenhoitaja antavat ensiapua oppilaalle. Kesken koulupäivän sairastuneet saavat kotiinlähtöluvan pääsääntöisesti joko luokanohjaajalta tai opettajalta. Koululääkäreinä toimivat Tampereen kaupungin terveyskeskuslääkärit. Lääkäri on tavattavissa koululla säännöllisesti. Ajan voi varata terveydenhoitajalta.

Normaalikoulun peruskoululaisten hampaat hoidetaan Tampereen kaupungin hammashoitoloissa. Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen hammashoitosuunnitelma. Kutsut lähetetään suoraan kotiosoitteeseen. Hammashoitolaan voi tarvittaessa ottaa myös itse yhteyttä.

Kouluterveydenhuollon tiedote lukuvuodeksi 2016 - 2017 (pdf)

Kouluterveydenhoitaja   Jaana Unha, puh. 040-8004 062
Hammashuolto                 Ajanvaraus klo 8-17, puh. 03 5657 0100

4.3. Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Koulupsykologi kartoittaa tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiuksia haastatteluin, havainnoimalla sekä tutkimuksilla yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien sekä oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi osallistuu koulun oppilashuoltotyöryhmään ja tekee työpari – ja tiimityötä koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja muiden viranomaisten kanssa. Oppilas tai hänen vanhempansa voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai aloite koulupsykologin avun hyödyntämiseen voi tulla oppilashuoltotyöryhmän kautta. Koulupsykologi ottaa vastaan ajanvarauksella. Koulupsykologin varsinainen työhuone sijaitsee g-siivessä.

Koulupsykologi Elina Sisso-Hakonen, puh. 050 4201 404 (maanantaista torstaihin).

4.4. Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuoltoryhmän jäseniltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa. Koulukuraattori osallistuu myös opiskeluhuollon suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön sekä koulun ulkopuolisiin verkostoihin. Koulukuraattori toimii myös tukioppilastoiminnan toisena ohjaajana.

KOULUKURAATTORI                                            Linda Hakanen, p. 050 509 9046

4.5. Erityisopetus

Erityisopetusta tarjotaan yksilö- tai pienryhmäopetuksena oppilaille, joilla on tuen tarvetta esimerkiksi oppimisvalmiuksissa tai -strategioissa. Oppilas voi olla erityisopetuksessa osan tunnista, sovitun jakson saman aineen tunnilta, joskus pidempiä aikoja eri aineiden tunneilta - aina harkinnan mukaan. Erityisopettaja neuvottelee oppilaan tarpeista huoltajien kanssa, kun käynnit ovat toistuvia tai jaksot pidempiä. Opetuksen tavoitteista sovitaan oppilaan luokanohjaajan ja/tai aineenopettajan kanssa, ja aineenopettajat määrittävät osaltaan oppilaiden tehtäviä ja työskentelymateriaalia sekä vastaavat kurssien arvioinnista. Erityisopetus toimii luokissa G11 ja G12 koulupäivinä. 

Erityisopettajat Pekka Poikajärvi puh. 040 1904 215, Tiina Juutilainen puh. 050 4201 502 ja Hanna Lehikoinen 050 4377 036

4.6. Kiihdytyskaista

Kiihdytyskaista, eli koulun läksyparkki tukee oppilaiden opiskelua eri oppiaineissa. Toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaan oppimisvalmiuksia ja vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas voi halutessaan tulla läksyparkkiin tekemään läksyjä sekä valmistautumaan kokeisiin opettajan johdolla. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta opettajat voivat myös määrätä tarvittaessa oppilaan läksyparkkiin tekemään rästiin jääneitä kotitehtäviä, jolloin se on oppilaalle pakollinen suoritus. Läksyparkkitoiminnasta voi tiedustella lisää opettajilta ja koulukuraattorilta.

4.7. Kriisiryhmä

Normaalikoulussa toimii kriisiryhmä kouluyhteisöä koskettavissa kriisitilanteissa. Koko yhteisöä järkyttäviä tapahtumia voivat olla mm. oppilaan tai työntekijän itsemurha, kuolema tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai väkivalta. Oppilas voi myös tarvita koulun tukea selviytyäkseen perheenjäsenen kuolemasta tai vakavasta sairastumisesta.  Kriisitilanteita hoitaa Tampereen normaalikoulussa kriisiryhmä, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa kriisin vaiheissa.

Kriisiryhmän yhteyshenkilö
Vesa Toivonen, johtava rehtori puh. 050 5444 459, sij. Arja Aalto-Laaksonen, puh. 050 5099 226

5. NORMAALIKOULUN TUKI RY

Koulumme vanhempainyhdistys Tampereen normaalikoulun Tuki ry pyrkii parantamaan koulun viihtyisyyttä, tukemaan oppilaiden harrastustoimintaa ja lisäämään yhteishenkeä. Tuki järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia koululla. Tuki myöntää lukuvuosittain avustuksia koulun toimintaan liittyviin tapahtumiin (mm. leirikouluihin, erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ja kilpailuihin osallistumiseen, opintokäynteihin). Avustusanomus on tehtävä mahdollisimman hyvissä ajoin, mielellään kaksi kuukautta ennen ko. tapahtumaa. Anomukset käsitellään Tuki ry:n hallituksen kuukausittaisissa kokouksissa. Oppilaiden toivotaan itse laativan, tai ainakin osallistuvan raha-anomuksen laadintaan.

Vanhempainyhdistyksen varojenhankintakeinoja ovat esim. myyjäiset, teatterilippujen myyminen ja jäsenmaksut. Jokaisen oppilaan isä ja äiti ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä, mutta jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Maksamalla sen vanhemmat voivat kuitenkin olla mukana takaamassa Tuen toiminnan jatkuvuutta.

Tuki toivottaa vanhemmat tervetulleeksi mukaan toimintaansa! Erityisesti naistoimikunta toivoisi saavansa uusien oppilaiden vanhemmista lisävoimia järjestämään vanhempainiltojen kahvituksia, sillä vuosittain toiminnasta jää pois koulunsa lopettavien oppilaiden vanhempia.

Tuki ry:n opettajajäsen on lukuvuonna 2017-2018 lehtori Minna Törrönen.

6. YHTEYSTIETOJA

Opettajat ja henkilökunnan tavoittaa Wilman välityksellä tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@staff.uta.fi.

Luokanohjaajat

Luokka Luokanohjaaja Kotiluokka
7A Juha Järvinen (juha.m.jarvinen) A9
7B Maarit Virnes, Tiina Wiklund A2
7C Joona Pusa A6
7D Suvi-Marja Hytönen, Nina Sipilä G9
8A Olli-Taavetti Kankkunen C1
8B Minna Törrönen
Rosa Pelkonen
B1
8C Veera Peteri G5
8D Erno Saarikko A8
8E Minna van Nunen B4
9A Terhi Fihlman A5
9B Anu Eerola, Sij. Krista Jokinen C9
9C Anna Väisänen C10
9D Sami Vartiainen B2
9E Janne Mäkinen G6

Muu henkilökunta

Johtava rehtori Vesa Toivonen
      sij. Arja Aalto-Laaksonen

050 5444 459
050 5099 226

Lukion rehtori Arja Aalto-Laakosonen, sij. Heidi Östring 050 4201 478
Peruskoulun apulaisrehtori (yläkoulu) Pekka Poikajärvi 050 1904 215
Kanslia Taru Olanterä 050 4377 096
Kanslia Eeva Putto (yläkoulu) 040 1901 740
Kanslia Teija Voimio (lukio) 040 1901 733
Kirjasto Markku Littunen 040 1901 735
Virastomestari Alexandr Vassiliev 050 4211 083
Atk-suunnittelija Tomi Malmström 050 4336 284
Laboratoriomestari Aki Nousiainen 040 1901 736
Kouluravintolan ravintolaesimies Maarit Esala 040 6528 083
Kouluterveydenhoitaja Jaana Unha 040 8004 062
Koulukuraattori Linda Hakanen 050 5099 046
Koulupsykologi Elina Sisso-Hakonen 050 4201 404
Erityisopettaja Tiina Juutilainen 040 4201 502
Erityisopettaja Hanna Lehikoinen 050 4377 036
Oppilaanohjaaja Eevaleena Melkas, yläkoulu 040 1901 739
Oppilaanohjaaja Jukka Vuorinen, lukio 040 1901 732

 
 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 1.9.2017 10.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti