Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Kasvatustieteiden yksikkö

Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Hakuajat
Tilastoja

Luokanopettaja

Katso hakukohteen valintaperusteet

Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka kelpoistavat toimimaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtävissä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista hankkia kelpoisuus tiettyjen oppiaineiden opetukseen vuosiluokilla 1-9. Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemassaan opintosuunnassa.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö haluaa vastata monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin ja avata valintaväylän hakijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai osan siitä muualla kuin Suomessa.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja  toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Yksikköön voi hakeutua opiskelemaan kolmen hakukohteen kautta:

 • elinikäinen oppiminen ja kasvatus
 • luokanopettaja
 • varhaiskasvatus.

Opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä kandidaattiohjelmasta ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriopinnoissa on mahdollista syventyä johonkin seuraavista opintosuunnista:

 • koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
 • kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
 • aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.

Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta tarjoaa välineitä toimia kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Se valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnassa käsitellään erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa kasvatusta, kasvua, opetusta ja oppimista. Lisäksi perehdytään laatu- ja arviointikysymyksiin.

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnassa opiskelija perehtyy aikuis- ja ammattikasvatuskäytäntöjen, -politiikan ja -tutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan. Opinnot valmentavat opiskelijaa oma-aloitteisiin, tutkiviin ja yhteisöllisiin toimintatapoihin ja harjaannuttavat asiantuntijatyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet suuntautuvat tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun tai aikuiskoulutuksen tehtäviin. Luokanopettajan hakukohteesta valmistuneet saavat kelpoisuuden luokanopettajaksi ja valinnaisista opinnoista riippuen lisäksi perusasteen aineenopettajaksi. Varhaiskasvatuksen hakukohteesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet lukuvuodelle 2016-2017



Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka kelpoistavat toimimaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtävissä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista hankkia kelpoisuus tiettyjen oppiaineiden opetukseen vuosiluokilla 1-9. Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemassaan opintosuunnassa.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö haluaa vastata monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin ja avata valintaväylän hakijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai osan siitä muualla kuin Suomessa.

Sisäänotto

Korkeakoulujen yhteishaussa valitaan luokanopettajan hakukohteen kautta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan 70 opiskelijaa, joista enintään 8 koulusivistyksensä kokonaan tai osittain (vähintään kaksi vuotta) muualla kuin Suomessa muulla kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä saaneita.

Aloituspaikoista 56 on varattu ensikertalaisille. Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 16.3.2016-6.4.2016

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. Sähköinen haku korkeakouluihin.

Hakija voi hakea kolmen opettajankoulutusyksikön luokanopettajakoulutukseen. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, mihin järjestykseen hän nämä kolme koulutusyksikköä asettaa.

Valintakoe

Tampereen yliopiston luokanopettajan hakukohde osallistuu kevään 2016 yhteishaussa valtakunnalliseen kasvatusalojen valintayhteistyöverkostoon (VAKAVA), jossa yhteinen aineistoon perustuva kirjallinen koe järjestetään samanaikaisesti kaikissa verkostoon osallistuvissa yksiköissä.

Kirjallinen VAKAVA-koe

Tiistai 3.5.2016 klo 13.00–15.00

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus, Tampere

Tarkemmat tiedot salijaosta Tampereen yliopistossa julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeella.

Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, jonka jokainen koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön luokanopettajan koulutuksen toisen vaiheen kokeeseen.

Kirjallisen kokeen tulokset julkistetaan ja soveltuvuuskoekutsut postitetaan viimeistään keskiviikkona ke 18.5.2016. Kutsuttavien luettelo julkaistaan myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön ilmoitustaululla (Åkerlundinkatu 5, Tampere).

Soveltuvuuskokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada koulutusyksiköltä selvitys siitä, mihin kielteinen tulos on hänen kohdallaan perustunut. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua.

Soveltuvuuskoe

ti 7.6. - to 9.6.2016,Tampere.

Tarkempi paikka ilmoitetaan soveltuvuuskokeeseen valittujen kutsukirjeessä sekä sivulla salijaot valintakokeissa osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html toukokuun lopussa.

Soveltuvuuskoe käsittää

 • toiminnallisen ryhmätehtävän (valintajonot 1 ja 2)
 • yksilöhaastattelun (valintajonot 1 ja 2)
 • visuaalisen tehtävän (vain valintajono 2)

Hakijalle soveltuvuuskoe on yksipäiväinen.   

Valintakoevaatimukset

Kirjallinen koe perustuu aineistoon, joka on nähtävissä to 31.3.2016 lähtien VAKAVAn verkkosivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/vakava.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä VAKAVA-kokeessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle hakuajan päättymiseen eli 6.4.2016 klo 15 mennessä. Kasvatustieteiden alan VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita. Katso tarkemmin VAKAVA-sivuilta (linkki sivulle http://www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm).

Erityisjärjestelyhakemuksen toimittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla yliopistolaissa säädetty hakukelpoisuus (Ks. Hakukelpoisuus) ja riittävä suomen kielen taito (Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.)

Valintajonossa 1 voidaan ottaa huomioon hakija, joka on saanut koulusivistyksensä kokonaan tai osittain (vähintään 2 vuotta) muualla kuin Suomessa muulla kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Muut hakijat huomioidaan valintajonossa 2.

Ulkomailla koulusivistyksensä suorittaneita suoritellaan perehtymään heitä mahdollisesti koskevaan hakemuksen käsittelymaksuun.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

Ensimmäisen vaiheen valinta     

Ensimmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintayhteistyöverkostoon osallistuvissa yliopistoissa. Hakija voi samalla kirjallisella VAKAVA-kokeella osallistua usean eri VAKAVA-yhteistyössä mukana olevan koulutuksen valintaan. 

Toisen vaiheen valinnan muodostaa soveltuvuuskoe, jonka jokainen koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Tampereen yliopiston luokanopettajan hakukohteen soveltuvuuskokeisiin kutsutaan enintään 16 valintajonon 1 hakijaa ja valintajonossa 2 enintään kolminkertainen määrä valittavien määrään nähden eli enintään 186 hakijaa hakutoiveen ja VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Ensikertalaisille hakijoille varataan soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien määrästä 162 paikkaa. Voidakseen tulla kutsutuksi Tampereen yliopiston soveltuvuuskokeisiin hakijan tulee saavuttaa vähintään 30% kokeen teoreettisesta maksimipistemäärästä. Tasapisteiden sattuessa kutsutaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Lopullinen valinta 

Lopullinen valinta tapahtuu Tampereen yliopistossa seuraavasti:

Valintajonossa 1 opiskelijat valitaan VAKAVA-kokeen ja soveltuvuuskokeen (ryhmätehtävä ja haastattelu) yhteispistemäärän perusteella. Mikäli tässä valintajonossa jää vapaita paikkoja, ne täytetään valintajonossa 2.

Valintajonossa 2 lopullinen valinta tapahtuu VAKAVA-kokeesta, soveltuvuuskokeesta, ylioppilastutkinnosta sekä taito- ja taideaineen lukiodiplomista saatavien pisteiden yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Tasapisteiden sattuessa otetaan huomioon 1) soveltuvuuskokeen ryhmätehtävän ja haastattelun yhteispistemäärä, 2) VAKAVA-kokeen pistemäärä. Mikäli yhteispistemäärä tämänkin jälkeen on sama, otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Ensin täytetään valintajono 1 ja sen jälkeen loput paikat valintajonossa 2. Valintajonossa 1 voidaan ottaa huomioon hakija, joka on saanut koulusivistyksensä kokonaan tai osittain (vähintään 2 vuotta) muualla kuin Suomessa muulla kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Muut hakijat huomioidaan valintajonossa 2.

Ryhmämuotoisen opetuksen vuoksi kaikkien, jotka hyväksytään opiskelijoiksi kevään yhteishaussa, on aloitettava opinnot syksyllä 2016, ellei opiskelija saa lakisääteisistä syistä poissaolo-oikeutta. Muussa tapauksessa yksikkö ei voi taata opiskelijalle paikkaa ryhmämuotoisissa opinnoissa tulevina lukuvuosina.

Pisteitys

Valintajonossa 1 hakija voi saada enintään 70 pistettä seuraavasti:

 • Kirjallinen VAKAVA-koe, enintään 20 pistettä
 • Soveltuvuuskokeen ryhmätehtävä ja haastattelu, enintään 50 pistettä

Huom! Jos valintajonon 1 hakija haluaa tulla huomioon otetuksi myös valintajonossa 2, hänen tulee osallistua soveltuvuuskokeessa myös visuaaliseen tehtävään.

Valintajonossa 2 hakija voi saada yhteensä enintään 100 pistettä seuraavasti:

 • Kirjallinen VAKAVA-koe, enintään 20 pistettä
 • Soveltuvuuskokeen ryhmätehtävä ja haastattelu, enintään 50 pistettä
 • Soveltuvuuskokeen visuaalinen tehtävä, enintään 10 pistettä
 • Ylioppilastutkinto ja lukiodiplomi, enintään 20 pistettä

Kirjallisesta VAKAVA-kokeesta saatava raakapistemäärä tasoitetaan valintakoepisteiksi välille 0–20 (yhden desimaalin tarkkuudella) siten, että suurin Tampereen yliopiston hakijoiden VAKAVA-kokeessa saavuttama raakapistemäärä tuottaa 20 pistettä ja pienin 0 pistettä.

Soveltuvuuskokeen ryhmätehtävän ja haastattelun arvioi kaksi 2-jäsenistä arviointilautakuntaa antamalla kumpikin pisteitä 1–10, eli kokonaispistemäärä on enintään 20 pistettä. Jokaisen saama pistemäärä kerrotaan 2,5:llä, joten maksimipistemäärä on 50. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada ryhmätehtävästä ja haastattelusta yhteensä vähintään 30 pistettä.

Soveltuvuuskokeen visuaalisen tehtävän arvioi 3-jäseninen arviointilautakunta, jonka jäsenistä kukin antaa pisteitä 1-10. Lopulliseksi pistemääräksi muodostuu annettujen pisteiden keskiarvo.

Lukiodiplomi (Opetushallituksen suoritusohjeiden mukainen)

Taito- ja taideaineen lukiodiplomista voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista. Todistus (alkuperäinen ja jäljennös) on esitettävä soveltuvuuskokeessa, mikäli hakija saa siihen kutsun. Todistuksessa on oltava maininta siitä, että kyse on OPH:n ohjeiden mukaisesta lukiodiplomista. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä äidinkielen ja matematiikan arvosanoista seuraavasti:

Äidinkieli

Arvosana Pisteet
     L     9
     E     8
     M     6
     C     4
     B     2
     A     0

Pitkä matematiikka

Arvosana Pisteet
     L     9
     E     8
     M     7
     C     5
     B     3
     A     2

Lyhyt matematiikka

Arvosana Pisteet
     L     5
     E     4
     M     3
     C     2
     B     0
     A     0

Äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe.

Ks. EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen pisteitys.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

VAKAVA-kokeen tulokset julkistetaan ja soveltuvuuskoekutsut postitetaan viimeistään 18.5.2016. Kutsuttavien luettelo on nähtävissä myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön ilmoitustauluilla (Åkerlundinkatu 5).

Soveltuvuuskokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada koulutusyksiköltä selvitys siitä, mihin kielteinen päätös on hänen kohdallaan perustunut. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua. Mahdollinen oikaisupyyntö on toimitettava viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisen kokeen tulosten julkistamisesta siihen yliopistoon, johon hakija on ensisijaisesti hakenut.

Lopulliset opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2016. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava kasvatustieteiden yksikön johtokunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, täytetään vaputunut paikka valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden edellyttäen, että vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 3.3.2016 14.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti