Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Luokanopettaja 

Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka kelpoistavat toimimaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtävissä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista hankkia kelpoisuus tiettyjen oppiaineiden opetukseen vuosiluokilla 1-9. Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemalla yhden seuraavista kolmesta opintosuunnasta: kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät, kasvatuksen pedagogiset kytkennät tai kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä opiskelijat voivat laaja-alaisesti kouluttautua ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan aktiivisesti kasvatusalan ammattilaisina. Akateemisen yhteisön ajattelu hyötyy moniäänisyydestä ja opiskelijoiden uusista näkökulmista.

Yksikköön voi hakeutua opiskelemaan kolmen hakukohteen kautta:

  • elinikäinen oppiminen ja kasvatus
  • luokanopettaja
  • varhaiskasvatus.

Opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä kandidaattiohjelmasta ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista.

Maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista opiskelija valitsee yhden:

  • kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät
  • kasvatuksen pedagogiset kytkennät
  • kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteesta valmistuneet suuntautuvat tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen myös entistä enemmän teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa on lisännyt kiinnostusta koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin, koulutuspolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.

Luokanopettajan hakukohteesta valmistuneet saavat kelpoisuuden luokanopettajaksi ja valinnaisista opinnoista riippuen lisäksi perusasteen aineenopettajiksi.

Varhaiskasvatuksen hakukohteesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai alan kehittämistehtäviin.

Työelämässä edellytetään elinikäisen oppimisen mukaista valmiutta muutoksiin ja omien tietojen ja taitojen päivittämistä. Nämä lisäävät kasvatustieteellisen koulutuksen tarpeellisuutta.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät -opintosuunta tarjoaa välineitä tulkita kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälisiä toimintaympäristöjä. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää asiantuntijaidentiteettiään. Opintosuunta valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kasvatusta ja koulutusta ohjaavien rakenteiden tuntemusta, kriittisiä toimintavalmiuksia ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunta keskittyy monitieteisen pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opintosuunta vahvistaa kasvattajaidentiteettiä, jossa keskeistä on omaksua ja hyödyntää tutkivaa lähestymistapaa kasvatus- ja opetusalalla. Opintosuunnan opiskelijat osaavat tulkita ja vastata tulevaisuuden yhteiskunnan pedagogisen osaamisen kysyntään ja haasteisiin. Opintosuunta antaa valmiuksia kohdata yhä monimutkaistuvia kasvatus- ja opetustyön vuorovaikutustilanteita, tunnistaa ja kehittää omia kasvatuksellisia ja pedagogisia vahvuuksia ja rajoja sekä johtaa ja kehittää työyhteisöjä yhdessä toisten kanssa.

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuunta soveltuu mediakasvatuksesta  ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta kiinnostuneille. Opintosuunta antaa valmiuksia tulkita ja analysoida kriittisesti erilaisia medioita ja visuaalista kulttuuria. Opinnot painottuvat media- ja kuvallisen ilmaisun kokeilemiseen ja kokemiseen. Lisäksi opintosuunta tarjoaa siihen erillisen valinnan kautta hyväksytyille luokanopettajaopiskelijoille mahdollisuuden pätevöityä kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin.

Yksikössä on mahdollisuus opiskella valinnaisina opintoina laajat puhetekniikan ja vokologian opinnot, jotka antavat valmiudet puhetekniikan ja vokologian tieteelliseen tutkimukseen, puheen ja äänen harjoittamiseen sekä muuhun oppiaineen tietojen soveltamiseen eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla.

Yhteiskunnan ja sen toimintaympäristöjen muutoksilla on välitön vaikutus kasvatuksen arvoihin ja rakenteisiin. Kasvatuksen asiantuntijoilla on jatkuva kysyntä työmarkkinoilla niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pedagoginen kelpoisuus avaa monipuolisia väyliä myös muihin kuin perinteisiin koulutus- ja opetustehtäviin. Toisaalta eri alojen ammattilaisilta edellytetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaista muutosjoustavuutta, pedagogista uudistumista ja osaamisen päivittämistä.

 

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti