Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Hakuajat
Tilastoja

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Katso hakukohteen valintaperusteet

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti yhteiskuntatieteitä, jotka ovat Tampereen yliopiston vahva alue. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on hallussaan teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinto-ohjelma koostuu kuudesta opintosuunnasta ja temaattisista kokonaisuuksista. Opintosuunnat ovat:

 • sosiaalipolitiikka (Tampere ja Pori)
 • sosiaalipsykologia (Tampere)
 • sosiologia (Tampere ja Pori)
 • sukupuolentutkimus (Tampere)
 • sosiaaliantropologia (Tampere)
 • nuorisotyö ja nuorisotutkimus (Tampere)

Ohjelman ytimessä ovat yksilön ja yhteiskunnan väliset muuttuvat suhteet:

- Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

- Sosiaalipsykologia tutkii ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Opiskelija perehtyy yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edellytyksiin ja jännitteisiin sekä tapoihin, joilla ihminen merkityksellistää ympäristöään

- Sosiologia tutkii yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Opiskelija perehtyy laajasti yhteiskunnan toimintaan arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin.

- Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja maailman kulttuurisesta moninaisuudesta. Opiskelija erikoistuu kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien aihepiireihin.

- Sukupuolentutkimus tutkii, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja yhteiskunnallisen tiedon muodostumista. Opiskelija erikoistuu yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymyksiin.

- Nuorisotyössä ja nuorisotutkimuksessa perehdytään nuoruuteen ja nuorisoon yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opiskelija erikoistuu nuoriin ja nuoruuten liittyvien kysymysten sekä nuorisotyön asiantuntijaksi.

Opetus ja tutkimus on ryhmitelty temaattisiksi aiheiksi. Niitä ovat ammatillinen vuorovaikutus; hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta; hyvinvointipalvelut; lapsuus, perhe ja yhteiskunta; moniammatillinen johtaminen; muuttoliike ja monikulttuurisuus; nuoret ja nuorisotyö; politiikka ja hallinta; ruumiillisuus ja sukupuoli; tiede ja teknologia; työelämän tutkimus; ja yhteiskuntateoria.

Lisätietoja tutkinto-ohjelmasta: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet lukuvuodelle 2016-2017Sisäänotto

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2016 yhteishaussa 100 opiskelijaa. Aloituspaikoista 70 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2016

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 16.3.2016-6.4.2016

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Valintakoe

Perjantai 27.5.2016 klo 12-16

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, eli viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe muodostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskokeen vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Aineistokoe arvostellaan vain kirjallisuuskokeessa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 200 hakijalta. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteenlaskettu pistemäärä.

Kirjallisuuskoe

Kirjallisuuskokeen ennakkomateriaalina ovat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit. Artikkelit julkaistaan 4.4.2016 klo 9.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.uta.fi/yky/opiskelijaksi/opiskelijavalinta/sosiaalitieteiden_valintakoemateriaalit.html. Artikkeleihin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tieteellisiä tekstejä sekä hakijan taitoa kirjoittaa loogisesti etenevää, hyvin jäsenneltyä ja oikeakielistä tekstiä. Kirjallisuuskokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Aineistokoe

Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä analysoida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä soveltaa kirjallisuusosion tarjoamia näkökulmia aineiston tulkinnassa. Aineistokoe edellyttää ennakkomateriaalin tietojen soveltamista. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä eli 20.4.2016 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Opiskelijat valitaan kahdesta valintajonosta:

 1. ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono
 2. valintakokeen perusteella valittavien valintajono

Valintamenettely

1. Todistusvalinta

Ensin valitaan 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Tässä valintajonossa kaikki aloituspaikat on varattu ensikertalaisille. Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä.

Tässä valintajonossa huomioidaan kaikki ne ylioppilastutkinnon suorittaneet ensikertalaiset hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ensin ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan perusteella, sen jälkeen reaalin tai parhaan reaaliaineen arvosanan perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Mikäli tässä valintajonossa peruuntuu paikkoja, vapautuvat paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien ryhmästä.

2. Valintakoevalinta

Seuraavaksi valitaan pelkän valintakokeen perusteella 75 opiskelijaa. Tässä valintajonossa täytetään loput ensikertalaisille varatut paikat ja jäljelle jäävissä aloituspaikoissa huomioidaan kaikki hakijat.

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä.

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä. Valinnassa otetaan huomioon enintään 5 ylioppilastutkinnon arvosanaa seuraavasti:

 1. äidinkieli
 2. reaali tai parhaan reaaliaineen koe
 3. kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Äidinkieli, reaaliaineiden
kokeet,
reaalikoe,
pitkä/laajempi oppimäärä
Keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur                 15         11
eximia cum laude approbatur                 12          8
magna cum laude approbatur                  9          5
cum laude approbatur                  6          2
lubenter approbatur                  -          -
approbatur                  -          -

Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten keskipitkän tai lyhyen oppimäärän koe.

International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) ja Reifeprüfung (RP) –tutkinnon suorittaneet rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin sivulla Hakijaryhmät esitettyjen pisteitysperiaatteiden mukaisesti.

Keväällä 2016 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat).

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Todistusvalinnassa hyväksytyksi tulossa olevia pyritään tiedottamaan valinnan tilanteesta toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Valinnan tulos on lopullinen, mikäli hakijalla ei ole ylempiä hakuprioriteetteja korkeakoulujen yhteishaussa. Muutoin valinnan tulos valmistuu viimeistään 1.7.2016.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintajonosta.

Jos joku valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä valituista peruuttaa opiskelupaikkansa, tilalle kutsutaan valintakokeessa seuraavaksi parhaiten menestynyt hakija kunnes koko opiskelupaikkakiintiö (100) on täytetty.

Vapautuneet paikat täytetään ensikertalaisille varatut paikat huomioiden.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 3.3.2016 14.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti