Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: tutkinto-ohjelmat:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Hakuajat
Tilastoja

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa. 

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.

Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen ja kehittyminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailman kansalainen, minkä vuoksi teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää molemmilla tutkintotasoilla kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta ja yhteistyötä.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet lukuvuodelle 2016-2017Sisäänotto

Tutkintoa suorittamaan valitaan 12-14 opiskelijaa.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku I, 8.1.2016-27.1.2016

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Lisäksi hakijan pitää olla vähintään 18-vuotias sinä vuonna, jolloin opinnot alkavat.

Valintaperusteet valintajonoittain

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä nelivaiheisen valintakokeen perusteella.

Näyttelijäntyössä vaadittava taiteellinen lahjakkuus ja muu soveltuvuus näyttelijän ammattiin ja sen opiskeluun arvioidaan valintakokeen aikana. Valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan seuraaviin ominaisuuksiin:

- näyttämöllinen mielikuvitus ja ilmaisukyky
- musikaaliset valmiudet
- puheen ja äänen laatu
- kehollinen rytmitaju, hahmotus ja hallinta
- kyky toimia ryhmässä ja ottaa vastaan ohjeistusta
- soveltuvuus yliopisto-opintoihin

Valintamenettely

1. valintakoevaihe

Valintojen ensimmäinen vaihe koostuu hakemuksesta sekä kirjallisesta ennakkotehtävästä, jotka on palautettava 27.1.2016 klo 15 mennessä. Hakemus tehdään sähköisesti. Kirjallisen ennakkotehtävän palauttamisesta annetaan tarkemmat ohjeet ennakkotehtävän julkaisemisen yhteydessä. Muuten kuin postitse toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Ennakkotehtävä julkaistaan 1.12.2015 osoitteessa http://naty.uta.fi.

2. valintakoevaihe

II vaiheeseen kutsutaan hakemuksen ja kirjallisen ennakkotehtävän perusteella. Kutsu II vaiheeseen lähetetään keskiviikkona 2.3.2016 sähköpostilla osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeellaan. Toinen vaihe kestää yhden päivän hakijaa kohden ajalla 29.3.-8.4.2016.

3. valintakoevaihe

III vaiheeseen kutsutaan II vaiheen perusteella. Kutsu III vaiheeseen lähetetään viimeistään tiistaina 12.4.2016 sähköpostilla osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeellaan. Kolmas vaihe kestää yhden päivän hakijaa kohden ajalla 18.-21.4.2016.

4. valintakoevaihe

IV vaiheeseen kutsutaan III vaiheen perusteella. Kutsu ilmoitetaan puhelimitse 22.4.2016. Neljäs vaihe on 25.-29.4.2016. Neljännen vaiheen aikana saatetaan tehdä välikarsinta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Teatterityön tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulossa olevia tiedotetaan valinnan tilanteesta 29.4.2016. Valinnan tulos on lopullinen, mikäli hakijalla ei ole ylempiä hakuprioriteetteja korkeakoulujen yhteishaussa. Muutoin valinnan tulos valmistuu viimeistään 1.7.2016.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, tilalle valitaan varasijalta ensimmäinen valitsematta jäänyt hakija edellyttäen, että vuosittainen sisäänottomäärä ei ylity.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 3.3.2016 14.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti