Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Viestintätieteiden tiedekunta

Tiedekunnan kuvaus
Tiedekunnan omat verkkosivut


Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Tilastoja

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät journalistiikan, mediatutkimuksen, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä musiikintutkimuksen oppiaineet. Ohjelmassa käsitellään laajasti median, viestinnän, journalismin ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia monenlaisissa viestinnän ja median asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi toimittajana, kuvajournalistina, tiedottajana sekä viestinnän asiantuntijana ja kouluttajana. Kandidaatin tutkintoon kuuluu runsaasti yhteisiä opintoja, joten kaikki opiskelijat saavat laaja-alaisen perustan viestinnän ja median tutkimuksesta. Tämän lisäksi opiskelija paneutuu syvemmin yhteen neljästä - journalistiikan, kuvajournalismin, puheviestinnän tai media- ja kulttuurintutkimuksen – opintokokonaisuudesta. Kandidaattiopinnoista valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Kandidaattiopinnot luovat pohjan maisteriopinnoille, joissa opiskelijat voivat suuntautua journalistiikkaan ja mediatutkimukseen, visuaaliseen journalismiin tai puheviestintään. Journalistiikasta ja mediatutkimuksesta sekä kuvajournalismista valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja puheviestinnästä filosofian maisteriksi.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet yhteishaussa lukuvuodelle 2017-2018Sisäänotto

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan otetaan yhteensä 71 opiskelijaa. Aloituspaikoista 50 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Tutkinto-ohjelmaan valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Kaikki saavat saman tutkinnonsuoritusoikeuden. Valitut opiskelijat suorittavat ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen joko yhteiskuntatieteiden maisterin tai filosofian maisterin tutkinnon. Tutkintonimike määräytyy maisterikoulutusvaihtoehdon mukaan.

Koulutuksen alkamispäivä

1.8.2017

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 15.3.2017-5.4.2017

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista

Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa liitteitä. Kuvajournalismin valintaväylän kautta hakevien tulee kuitenkin palauttaa ennakkotehtävä valintakokeen yhteydessä.

Valintakoe

Keskiviikko 10.5.2017 klo 10.00-14.00.

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Kaikille yhteinen kirjallinen koe

Yhteiseen kirjalliseen kokeeseen ei lähetetä kutsua. Tehtävät perustuvat ennakolta luettavaan kirjallisuuteen (kirja ja artikkelit) sekä valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja soveltaa teoreettista kirjallisuutta, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta, medialukutaitoa sekä kirjallista ja visuaalista ilmaisua.

Yhteisestä kirjallisesta kokeesta voi saada enintään 150 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 75 pistettä.

Kokeeseen saa ottaa mukaan eväät ja kirjoitusvälineet.

Puheviestinnän erikoiskoe

Puheviestinnän erikoiskokeeseen kutsutaan ylioppilastutkinnon ja yhteisen kirjallisen kokeen yhteispistemäärän perusteella vähintään 45 parasta niistä hakijoista, jotka ovat hakemuksessaan ilmoittaneet halukkuutensa osallistua tähän kokeeseen. Ilmoitus on sitova. Mikäli erikoiskokeeseen valittavilla hakijoilla on sama yhteispistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Mikäli ylioppilastutkinnostakin saatu pistemäärä on sama, kutsutaan kaikki saman ylioppilastutkinnon pistemäärän saaneet hakijat.

Erikoiskoe koostuu haastattelusta ja puheviestintätehtävistä, ja se pidetään 8. ja 9.6.2017. Hakija osallistuu erikoiskokeeseen vain yhtenä päivänä. Henkilökohtainen aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa. Puheviestinnän erikoiskokeessa mitataan hakijoiden valmiutta puheviestinnän opintoihin sekä soveltuvuutta puheviestinnän alalle.

Kuvajournalismin ennakkotehtävät

Kuvajournalismin valintaväylän kautta hakevat tekevät valintakokeen lisäksi ennakkotehtäviä, jotka palautetaan valintakokeen yhteydessä. Samalla hakijat antavat kirjallisen vakuutuksen siitä, että he ovat tehneet tehtävät itse. Ennakkotehtävät julkaistaan torstaina 16.3.2017 tiedekunnan nettisivuilla. Kuvajournalismin ennakkotehtävillä arvioidaan hakijoiden valmiutta tämän alan opintoihin.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe perustuu ennakolta luettavaan materiaaliin (kirja (A) ja artikkelikokoelma (B)) sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin:

A. Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa: Mediayhteiskunta. Vastapaino 2012 tai uudempi painos.

B. Kokoelma artikkeleita ja tieteellisiä tekstejä, joihin julkaistaan linkki maanantaina 27.3.2017 tiedekunnan nettisivuilla.

Kaikille yhteisessa kirjallisessa kokeessa on kaksi osaa - A ja B.

Osan A tehtävät arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta.

Vain kokeen A-osassa parhaiten suoriutuneelta 50 prosentilta, kuitenkin vähintään 300 hakijalta, arvostellaan myös osa B. Mikäli B-osaan valittavilla hakijoilla on sama A-osan pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, valitaan kaikki samat pisteet saaneet.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on osien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 150.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle torstaina 20.4.2017 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Valintamenettely

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoista 39 valitaan yhteispiste- ja valintakoejonoista, 12 kuvajournalismin valintaväylän kautta ja 20 puheviestinnän valintaväylän kautta. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava yhteiseen kirjalliseen kokeeseen. Valintamenettelyssä huomioidaan, että ensikertalaisia tulee valituksi riittävä määrä.

Valintateknisistä syistä ensin valitaan 20 opiskelijaa puheviestinnän valintaväylän kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava vähintään 70 pistettä puheviestinnän erikoiskokeesta. Mikäli hakija tulee valituksi puheviestinnän valintaväylän kautta, hän ei voi tulla enää valituksi missään muussa valintajonossa.

Seuraavaksi valitaan korkeintaan 12 opiskelijaa kuvajournalismin valintaväylän kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava vähintään 45 pistettä ennakkotehtävästä.

Jos hakija ei tule valituksi puheviestinnän tai kuvajournalismin valintaväylän kautta, hänet otetaan huomioon yhteispiste- ja valintakoejonoissa.

Tämän jälkeen valitaan 20 opiskelijaa ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan.

Jos hakija ei tule valituksi yhteispistejonossa, hänet otetaan huomioon valintakoejonossa.

Lopuksi valitaan 19 opiskelijaa pelkän valintakokeen perusteella journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan.

Mikäli jossakin valintajonossa valittavilla on sama lopullinen pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Jos ylioppilastutkinnon pistemääräkin on sama, ratkaisee äidinkielen arvosana. Mikäli äidinkielen arvosanakin on sama, valitaan kaikki saman arvosanan saaneet hakijat.

Pisteitys

Valintakokeen maksimipistemäärä on 150.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys:

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

  • äidinkieli
  • reaali tai jonkin reaaliaineen koe
  • kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Äidinkieli (ml. suomi/ruotsi toisena/vieraana kielenä), reaali, ainereaalikokeet, laaja/pitkä oppimäärä,
A-kielet, pitkä matematiikka

Lyhyt/suppea oppimäärä, B-kieli, lyhyt matematiikka
laudatur                         15                   12
eximia cum laude approbatur                         12                    9
magna cum laude approbatur                          9                    6
cum laude approbatur                          6                    3
lubenter approbatur                          3                    1
approbatur                          1                    -

Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita eritasoisia kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella.

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen taulukon mukaisesti. Näiltä hakijoilta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A1-kielen koe.

Vuonna 2017 International Baccalaureate -tutkinnon suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopulliset arvosanansa. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017.

Enimmäispisteet valintajonoittain

Pisteet ylioppilas- tutkintotodistuksesta max Pisteet yhteisestä kirjallisesta kokeesta max Pisteet puheviestinnän erikoiskokeesta max Pisteet kuvajournalismin ennakkotehtävästä max Pisteet yhteensä max
Yhteispistevalinta             60       150            -             -     210
Valintakoevalinta              -       150            -             -     150
Puheviestinnän valintaväylä             60       150          150             -     360

Kuvajournalismin valintaväylä

            60       150           -           100     310

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkojen täyttöä jatketaan kohdassa Valintamenettely esitettyjen periaatteiden mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, kunnes aloituspaikat on saatu täytettyä. Jos puheviestinnän tai kuvajournalismin valintaväylän kautta hakeneista ei löydy väylän hyväksymiskriteereitä täyttäviä hakijoita, täyttämättömät aloituspaikat siirretään valintakoejonoon.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 24.11.2016 16.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti