Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tiedekunnan kuvaus
Tiedekunnan omat verkkosivut


Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Tilastoja

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Pori)

Katso hakukohteen valintaperusteet

Sosiaalityö on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Se kouluttaa  asiantuntijoita sosiaalityön asiakastyöhön sekä hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin. YTM-tutkinto antaa valmiudet toimia myös muissa yhteiskuntatieteellistä peruskoulutusta edellyttävissä tehtävissä. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaatin ja maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Suomessa sosiaalityön ammattilaiset toimivat paljolti julkisella sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä moniammatillisissa ja monitieteisissä verkostoissa lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja vanhusten parissa. Etenkin haavoittavissa olosuhteissa elävien ihmisten kanssa työskentely ja olosuhteiden muuttaminen ovat sosiaalityön ydintä. Palvelujärjestelmän muutokset ja kansainvälistyvä maailma tarjoavat sosiaalityölle jatkuvasti uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin vastaamiseen yliopistokoulutus antaa monipuolisuudessaan ja tutkimuspohjaisuudessaan hyviä välineitä. Sosiaalityöstä valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen.

Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Sosiaalityön opinnoissa yhdistetään yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden näkökulmia eriarvoisuuden sekä ihmisen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien syntyprosessien ymmärtämiseksi ja lievittämiseksi. Kandidaattiohjelman opinnoissa perehdytään sosiaalityön teoriaan, eettiseen perustaan, ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin, erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan sekä opiskellaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon taitoja sosiaalityön näkökulmista. Opintoihin sisältyy sosiaalityön asiakastyössä suoritettava käytännön opetus. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Sosiaalityön kandidaattiohjelma

  • antaa yleiskuvan sosiaalityöstä ammatillisena käytäntönä ja oppialana
  • antaa valmiudet yhteiskuntatieteiden maisteriopintojen suorittamiseen.

Sosiaalityön kandidaattiohjelma ei yksinään anna sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukaista pätevyyttä sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Sosiaalityön maisteriopinnot

Sosiaalityön maisteriopinnoissa syvennetään sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamista. Opintoihin sisältyy syventävä harjoittelu sosiaalityön vaihtoehtoisilla toiminta-alueilla. Syventävä harjoittelu ja osa muista opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Sosiaalityön maisteriopinnot

  • antavat opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen asiakas-, hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtävissä ja muissa sosiaalialan asiantuntemusta vaativissa tehtävissä
  • antavat valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet yhteishaussa lukuvuodelle 2017-2018Sisäänotto

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan ja maisterikoulutukseen, Poriin valitaan vuonna 2017 avointen yliopisto-opintojen perusteella sekä maisterihaussa yhteensä enintään 15 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

28.8.2017

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 15.3.2017-5.4.2017

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus sekä hakukohteen valintaperusteet. Huom! tämän hakukohteen hautta valitaan opiskelijoita ainoastaan suoritettujen avointen yliopisto-opintojen perusteella. Tässä hakukohteessa ei ole valintaa valintakokeen ja/tai yo-todistuksen perusteella.

Valintamenettely

Koulutukseen voidaan tämän hakukohteen kautta valita avoimia yliopisto-opintoja suorittaneita, joilla on opintoja vähintään 90 op/60 ov, joista sosiaalityössä perus- ja aineopintoja. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. (Huom! Tässä hakukohteessa ei ole valintaa valintakokeen ja/tai yo-todistuksen perusteella.)

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. kuuluminen tässä mainittuun ryhmään ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Valituksi tuleminen edellyttää hakijalta hyvää opintomenestystä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 9.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti