Koulutustarjonta

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 • opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa ja vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä,
 • opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa,
 • opiskelija tuntee ihmistieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida tutkimusprosessin,
 • opiskelija on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa työtehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja
 • opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtyäkseen maisteriopintoihin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on kelpoinen kasvatus-, opetus- tai henkilöstöalan tehtäviin, joiden vaatimuksena on “soveltuva korkeakoulututkinto”. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä, laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiskasvatuksen opinto-oikeuteen sisältyvissä opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan. Koulutuksen lähtökohtana on laaja-alainen kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijuus. Kandidaatin tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä eriytyviä ja valinnaisia opintoja myös yli tiedekuntarajojen. Pääosa kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista ja yleisiä opiskeluvalmiuksia tarjoavat opinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja.

Opintojen rakenne

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opinnot:

Yleiset opiskeluvalmiudet 21 op

 • sisältää orientoivat opinnot, tietotekniikkataidot sekä kieli- ja viestintäopinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op

 • sisältää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot (15 op)

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Valinnaiset opinnot 24 op

 • valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden tiedekuntien opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös kasvatustieteiden tiedekunnassa

Uramahdollisuudet

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Varhaiskasvatuksen työelämäyhteistyö perustuu laajaan vuorovaikutteiseen päiväkotiverkostoon. Päiväkodeissa tapahtuvaa tutkimusperustaista kehittämistoimintaa toteutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Pätevyys

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin. Ko. tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen antamaan esiopetusta sellaiselle opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu oleellisesti kasvatus- ja opetusalan opiskeluun. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa kansainvälistä opetusta, vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun. Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaan tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 opintopistettä). Kokonaisuuteen voi liittää eri tiedekuntien sisällöllisiä opintoja.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjontaan sisältyy tiedekunnan omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt painottuvat monikulttuurisuuteen, mediakasvatukseen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden tiedekunnassa koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena tai yksittäisinä opintosuorituksina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti merkittävää ja kiinnostavaa tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunta on kannustava ja yhteiskunnan muutosta tutkiva oppimis- ja tiedeyhteisö, johon kuuluvat sekä henkilöstö että opiskelijat.  Opetus ja opiskelu on tutkimusperustaista. Opinnäytteet kytketään tiedekunnan painopistealueisiin ja käynnissä olevien tutkimusryhmien toimintaan. Opintosuoritusten lisäksi opiskelijoita pyritään integroimaan julkaisutoimintaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suorittanut voi hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Varhaiskasvatuksen opiskelijana Sinusta tulee alle kouluikäisten lasten kasvun, kehityksen ja pedagogiikan asiantuntija. Kasvatustieteiden opinnoissa tarkastellaan erilaisia kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnassa ja perehdytään kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi lapsuutta ja lapsen arkea, kasvatuksen instituutioita ja erilaisia kasvatusyhteisöjä sekä taito- ja taideaineiden mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot mahdollistavat syventymisen johonkin itseä kiinnostavaan teemaan esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tai sosiaalitieteissä.

Opinnoissa tutustutaan lasten arkeen konkreettisesti työssäoppimisjaksoilla, jotka toteutetaan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa päiväkodeissa asiantuntevien mentorien ohjauksessa.

 

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneille tarjolla omana hakukohteenaan monimuotototeutus

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille suunnatussa varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) hakukohteessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto monimuotototeutuksena.  Päätoimisten opintojen kesto on 2-2,5 vuotta aikaisempien opintojen laajuudesta riippuen. Lähiopetusta on keskimäärin 5 viikkoa lukuvuodessa. Opintojen alussa opetusta on enemmän ja keväästä 2019 alkaen lähiviikkojen opetus voi olla lyhyemmissä jaksoissa.  Ohjattua verkko-/lähiopiskelua voi sijoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin.  Lisäksi opintoihin sisältyy työssäoppimista Pirkanmaan alueella. Osa työssäoppimisesta voidaan suorittaa muilla erikseen määritellyillä paikkakunnilla, tästä tiedotetaan tarkemmin opintojen alkaessa.

Yhteisöllisyyttä oppimiseen myös verkossa

Monimuotototeutuksen opiskelijat eivät jää yksin puurtamaan. Lähiopetusjaksojen lisäksi ryhmässä oppiminen ja opiskelu mahdollistuvat erilaisin opetusteknologisin ratkaisuin opetuksen laadusta tinkimättä. Opettajan ja kanssaopiskelijoiden tuki on läsnä myös silloin, kun vuorovaikutus ei tapahdu yhteisessä fyysisessä tilassa.

Opintojen aikana ei vaadita erityistä laitteistoa, toimivalla verkkoyhteydellä varustettu tietokone ja headset-mikrofoni riittävät. Opiskeluoikeuden kautta opiskelijoilla on pääsy yliopistolla käytössä oleviin ohjelmiin ja erilaisiin verkossa oleviin oppimisympäristöihin.

Opiskelijaelämää

Luentojen välissä voi käydä rentoutumassa VIRTA-rakennuksen yläkerran Edulassa tai Edu´s Cafessa, jotka on tarkoitettu kasvatustieteiden opiskelijoiden käyttöön. Edu´s Cafesta saa silloin tällöin kahvia ja mokkapaloja!

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry järjestää jäsenilleen kaikenlaista ohjelmaa ajankohtaisista alaan liittyvistä keskusteluilloista pipobileisiin ja megazoneretkiin. Käy kurkistamassa lisää nettisivuiltamme ja somesta:

ITU ry Facebookissa
ITU ry Instagrammissa

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden lisäksi kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu  elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen (Mentor ry), luokanopettajan (OKA ry) sekä aineenopettajan pedagogisten opintojen (Tamaus ry) opiskelijoita. Kaikki neljä ainejärjestöä yhdessä kuuluvat tiedekuntajärjestö Kasvo ry:hyn, joka pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta.

tiedekuntajärjestö Kasvo ry:n nettisivut

Tervetuloa opiskelemaan varhaiskasvatusta Tampereelle!

ITU ry

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

EDUn nettisivut
EDU Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • VAKAVA-yhteisvalinta
 • Valinta valintakokeen, soveltuvuuskokeen ja yo-todistuksen perusteella
 • Valinta aiempien avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen tai aiemman korkeakoulututkinnon sekä soveltuvuuskokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisessa suomalaisessa yliopistossa varhaiskasvatuksen tai lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi. Lastentarhanopettajan (varhaiskasvatuksen) koulutusten yhteisvalinnassa hakulomakkeen liitteet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Lastentarhanopettajan (varhaiskasvatuksen) koulutusten yhteisvalinnassa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen.

Mikäli Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittava opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksesta, hän luopuu samalla automaattisesti aiemmasta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskeluoikeudesta.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Sisäänotto

Korkeakoulujen yhteishaussa valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan varhaiskasvatuksen hakukohteen kautta 100 opiskelijaa. Ensikertalaisille on varattu 80 aloituspaikkaa.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Varhaiskasvatuksen hakukohteen sisäänottomäärää on lisätty 20 opiskelijapaikalla opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella. Tieto aloituspaikkamärän nostosta lisätty 20.12.2017.

 

Valintaperusteet

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintayhteistyöhön osallistuvissa yliopistoissa. Hakija voi samalla kirjallisella VAKAVA-kokeella osallistua usean eri VAKAVA-yhteistyössä mukana olevan koulutuksen valintaan. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Toinen vaihe

Toisen vaiheen valinnan muodostaa soveltuvuuskoe, jonka jokainen koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön lastentarhanopettajan (varhaiskasvatuksen) koulutuksen toisen vaiheen kokeeseen. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 80 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa.

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettajan) koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan valittavien määrään nähden vähintään kolminkertainen määrä hakijoita eli 300 hakijaa hakutoiveen ja VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kaikki saman pistemäärän saaneet. Ensikertalaisille hakijoille varataan soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien määrästä 240 paikkaa. Voidakseen tulla kutsutuksi Tampereen yliopiston soveltuvuuskokeeseen hakijan tulee saavuttaa vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Lopullinen valinta

Lopullinen valinta tapahtuu Tampereen yliopistossa seuraavasti: opiskelijat valitaan valtakunnallisesta kirjallisesta kokeesta (VAKAVA-koe), soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden yhteismäärän perusteella.

Jos hyväksyttyjen raja sijoittuu siten, että yhteispistemäärä on usealla henkilöllä sama, sijoituksen ratkaisee 1) soveltuvuuskokeen pistemäärä ja 2) VAKAVA-kokeen pistemäärä. Mikäli yhteispistemäärä tämänkin jälkeen on sama, hyväksytään kaikki samat pisteet saaneet.

Ryhmämuotoisen opetuksen vuoksi kaikkien, jotka hyväksytään opiskelijoiksi kevään 2018 yhteishaussa, on aloitettava opinnot syksyllä 2018, ellei opiskelija saa lakisääteisistä syistä poissaolo-oikeutta. Muussa tapauksessa tiedekunta ei voi taata opiskelijalle paikkaa ryhmämuotoisissa opinnoissa tulevina lukuvuosina.

Pisteitys

Hakija voi saada yhteensä enintään 60 pistettä seuraavasti:

 • Kirjallinen VAKAVA-koe, enintään 20 pistettä
 • Soveltuvuuskoe, enintään 20 pistettä
 • Ylioppilastutkinto, enintään 20 pistettä

 

Kirjallinen VAKAVA-koe

VAKAVA-kokeesta saatava raakapistemäärä tasoitetaan valintakoepisteiksi välille 0–20 yhden desimaalin tarkkuudella siten, että suurin Tampereen yliopiston hakijoiden VAKAVA-kokeessa saavuttama raakapistemäärä tuottaa 20 pistettä ja pienin 0 pistettä.

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeessa arviointi kohdistuu motivoituneisuuteen varhaiskasvatuksen alalle, vuorovaikutustaitoihin, luovaan ongelmanratkaisuun ja itsereflektioon. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä äidinkielen ja matematiikan arvosanoista seuraavasti:

Äidinkieli

Arvosana Pisteet    
L 10
E 9
M 7
C 5
B 3
A 1

 

Pitkä matematiikka

Arvosana Pisteet   
L 10
E 9
M 8
C 6
B 4
A 3

 

Lyhyt matematiikka

Arvosana Pisteet  
L 6
E 5
M 4
C 3
B 0
A 0

 

Äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Vuonna 2018 IB- ja EB-tutkintoa suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden  perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopulliset arvosanansa. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.7.2018.

Valintakoe

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen hakukohde osallistuu kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa valtakunnalliseen kasvatusalojen valintayhteistyöverkostoon (VAKAVA), jossa yhteinen aineistoon perustuva kirjallinen koe (VAKAVA-koe) järjestetään samanaikaisesti kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa.

Kirjallinen VAKAVA-koe

Torstai 26.4.2018 klo 13.00–16.00,
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus, Tampere

Tarkemmat tiedot salijaosta Tampereen yliopistossa julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

Soveltuvuuskoe Tampereen yliopistossa

ti 29.5. - pe 1.6.2018, Tampere.

Tarkempi paikka ilmoitetaan soveltuvuuskokeeseen valittujen kutsussa sivulla salijaot valintakokeissa toukokuun lopussa.

Soveltuvuuskoe sisältää pienryhmätilanteen/-tilanteita, joissa voidaan jakaa oheismateriaalia.

Hakijalle soveltuvuuskoe on yksipäiväinen.

Valintakoevaatimukset

VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

VAKAVA-koetta koskevat erityisjärjestelyt:

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Erityisjärjestelyhakemuksen toimittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan ensimmäisen vaiheen tulokset, eli tieto siitä, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan ti 15.5.2018. Kutsuttavien luettelo on nähtävissä myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustauluilla (Åkerlundinkatu 5).

Soveltuvuuskokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada koulutusyksiköltä selvitys siitä, mihin kielteinen päätös on hänen kohdallaan perustunut. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua. Mahdollinen oikaisupyyntö on toimitettava viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisen kokeen tulosten julkistamisesta siihen yliopistoon, johon hakija on ensisijaisesti hakenut.

Lopulliset valinnan tulokset julkaistaan viimeistään to 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. VAKAVA-kokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä. Tämän vuoksi opiskelijan on esitettävä opintojen aikana rikostaustaote, josta ei saa ilmetä estettä työskennellä lasten kanssa.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan ensikertalaisille varatut paikat huomioiden varasijajärjestyksessä seuraava hakija, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt. Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita.