Koulutustarjonta

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 • opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa ja vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä,
 • opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa,
 • opiskelija tuntee ihmistieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida tutkimusprosessin,
 • opiskelija on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa työtehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja
 • opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtyäkseen maisteriopintoihin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on kelpoinen kasvatus-, opetus- tai henkilöstöalan tehtäviin, joiden vaatimuksena on “soveltuva korkeakoulututkinto”. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä, laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiskasvatuksen opinto-oikeuteen sisältyvissä opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan. Koulutuksen lähtökohtana on laaja-alainen kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijuus. Kandidaatin tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä eriytyviä ja valinnaisia opintoja myös yli tiedekuntarajojen. Pääosa kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista ja yleisiä opiskeluvalmiuksia tarjoavat opinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja.

Opintojen rakenne

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opinnot:

Yleiset opiskeluvalmiudet 21 op

 • sisältää orientoivat opinnot, tietotekniikkataidot sekä kieli- ja viestintäopinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op

 • sisältää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot (15 op)

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Valinnaiset opinnot 24 op

 • valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden tiedekuntien opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös kasvatustieteiden tiedekunnassa

Uramahdollisuudet

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Varhaiskasvatuksen työelämäyhteistyö perustuu laajaan vuorovaikutteiseen päiväkotiverkostoon. Päiväkodeissa tapahtuvaa tutkimusperustaista kehittämistoimintaa toteutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Pätevyys

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin. Ko. tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen antamaan esiopetusta sellaiselle opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu oleellisesti kasvatus- ja opetusalan opiskeluun. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa kansainvälistä opetusta, vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun. Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaan tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 opintopistettä). Kokonaisuuteen voi liittää eri tiedekuntien sisällöllisiä opintoja.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjontaan sisältyy tiedekunnan omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt painottuvat monikulttuurisuuteen, mediakasvatukseen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden tiedekunnassa koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena tai yksittäisinä opintosuorituksina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti merkittävää ja kiinnostavaa tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunta on kannustava ja yhteiskunnan muutosta tutkiva oppimis- ja tiedeyhteisö, johon kuuluvat sekä henkilöstö että opiskelijat.  Opetus ja opiskelu on tutkimusperustaista. Opinnäytteet kytketään tiedekunnan painopistealueisiin ja käynnissä olevien tutkimusryhmien toimintaan. Opintosuoritusten lisäksi opiskelijoita pyritään integroimaan julkaisutoimintaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suorittanut voi hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Varhaiskasvatuksen opiskelijana Sinusta tulee alle kouluikäisten lasten kasvun, kehityksen ja pedagogiikan asiantuntija. Kasvatustieteiden opinnoissa tarkastellaan erilaisia kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnassa ja perehdytään kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi lapsuutta ja lapsen arkea, kasvatuksen instituutioita ja erilaisia kasvatusyhteisöjä sekä taito- ja taideaineiden mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot mahdollistavat syventymisen johonkin itseä kiinnostavaan teemaan esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tai sosiaalitieteissä.

Opinnoissa tutustutaan lasten arkeen konkreettisesti työssäoppimisjaksoilla, jotka toteutetaan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa päiväkodeissa asiantuntevien mentorien ohjauksessa.

 

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneille tarjolla omana hakukohteenaan monimuotototeutus

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille suunnatussa varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) hakukohteessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto monimuotototeutuksena.  Päätoimisten opintojen kesto on 2-2,5 vuotta aikaisempien opintojen laajuudesta riippuen. Lähiopetusta on keskimäärin 5 viikkoa lukuvuodessa. Opintojen alussa opetusta on enemmän ja keväästä 2019 alkaen lähiviikkojen opetus voi olla lyhyemmissä jaksoissa.  Ohjattua verkko-/lähiopiskelua voi sijoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin.  Lisäksi opintoihin sisältyy työssäoppimista Pirkanmaan alueella. Osa työssäoppimisesta voidaan suorittaa muilla erikseen määritellyillä paikkakunnilla, tästä tiedotetaan tarkemmin opintojen alkaessa.

Yhteisöllisyyttä oppimiseen myös verkossa

Monimuotototeutuksen opiskelijat eivät jää yksin puurtamaan. Lähiopetusjaksojen lisäksi ryhmässä oppiminen ja opiskelu mahdollistuvat erilaisin opetusteknologisin ratkaisuin opetuksen laadusta tinkimättä. Opettajan ja kanssaopiskelijoiden tuki on läsnä myös silloin, kun vuorovaikutus ei tapahdu yhteisessä fyysisessä tilassa.

Opintojen aikana ei vaadita erityistä laitteistoa, toimivalla verkkoyhteydellä varustettu tietokone ja headset-mikrofoni riittävät. Opiskeluoikeuden kautta opiskelijoilla on pääsy yliopistolla käytössä oleviin ohjelmiin ja erilaisiin verkossa oleviin oppimisympäristöihin.

Opiskelijaelämää

Luentojen välissä voi käydä rentoutumassa VIRTA-rakennuksen yläkerran Edulassa tai Edu´s Cafessa, jotka on tarkoitettu kasvatustieteiden opiskelijoiden käyttöön. Edu´s Cafesta saa silloin tällöin kahvia ja mokkapaloja!

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry järjestää jäsenilleen kaikenlaista ohjelmaa ajankohtaisista alaan liittyvistä keskusteluilloista pipobileisiin ja megazoneretkiin. Käy kurkistamassa lisää nettisivuiltamme ja somesta:

ITU ry Facebookissa
ITU ry Instagrammissa

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden lisäksi kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu  elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen (Mentor ry), luokanopettajan (OKA ry) sekä aineenopettajan pedagogisten opintojen (Tamaus ry) opiskelijoita. Kaikki neljä ainejärjestöä yhdessä kuuluvat tiedekuntajärjestö Kasvo ry:hyn, joka pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta.

tiedekuntajärjestö Kasvo ry:n nettisivut

Tervetuloa opiskelemaan varhaiskasvatusta Tampereelle!

ITU ry

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

EDUn nettisivut
EDU Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • VAKAVA-yhteisvalinta
 • Valinta valintakokeen, soveltuvuuskokeen ja yo-todistuksen perusteella
 • Valinta aiempien avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen tai aiemman korkeakoulututkinnon sekä soveltuvuuskokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisessa suomalaisessa yliopistossa varhaiskasvatuksen tai lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 

Varhaiskasvatus (avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneet)

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Mikäli hakija hakee yhteishaussa sekä Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen (avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneet) hakukohteeseen että lastentarhanopettajan yhteisvalintaan kuuluvaan toiseen Tampereen yliopiston hahkukohteeseen, asettuu ensin mainittu hakukohde hakulomakkeella automaattisesti ylemmäksi hakukohteeksi.

Mikäli Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittava opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksesta, hän luopuu samalla automaattisesti aiemmasta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelu-oikeudesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina tai suorittaneet korkeakoulututkinnon.

Sisäänotto

Korkeakoulujen yhteishaussa valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan varhaiskasvatuksen hakukohteen kautta enintään 40 opiskelijaa avoimessa yliopistossa tai erillisinä suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella tai aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella.

Tämän hakukohteen kautta hyväksytyillä opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen kandidaatintutkinto (KK) monimuotototeutuksena, jossa opetuksen pääpaino on verkko-opinnoissa. Lisäksi KK-tutkintoon sisältyy 15 op työssäoppimisjaksoja.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulututusten yhteisvalintaan kuuluvassa kirjallisessa VAKAVA-kokeessa.

Valintaperusteet

Avoimien, erillisten yliopisto-opintojen tai aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella kutsutaan soveltuvuuskokeeseen enintään kolminkertainen määrä hakijoita eli 120 hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavilta hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op JA lisäksi vähintään 25 op muita korkeakouluopintoja TAI
 • aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai AMK-tutkinto

Opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Jos hakijoita on enemmän kuin soveltuvuuskokeeseen voidaan kutsua, hakijat asetetaan järjestykseen suoritettujen kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakijat ovat tämänkin jälkeen samalla sijalla, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kaikki samalla sijalla olevat hakijat.

Mikäli hakija ei tule valituksi tässä hakukohteessa, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten valtakunnallisessa yhteisvalinnassa mukana olevassa Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen hakukohteessa, edellyttäen että hän on hakenut myös ko. hakukohteeseen ja osallistunut VAKAVA-kokeeseen ja soveltuvuuskokeeseen.

Lopullinen valinta

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeesta saatavan pistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa otetaan huomioon 1) suoritettujen kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen opintojen opintopistemäärä, 2) KK-tutkintoon soveltuvien kieli-ja viestintäopintojen opintopistemäärä. Mikäli hakijat ovat tämänkin jälkeen samalla sijalla, otetaan heidät kaikki.

KK-tutkintoon soveltuvia kieli- ja viestintäopintoja ovat: äidinkielen puheviestintä, äidinkielen kirjallinen viestintä, toisen kotimaisen kielen suullinen taito, toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, vieraan kielen suullinen taito ja vieraan kielen kirjallinen taito.

Ryhmämuotoisen opetuksen vuoksi kaikkien, jotka hyväksytään opiskelijoiksi kevään 2018 yhteishaussa, on aloitettava opinnot syksyllä 2018, ellei opiskelija saa lakisääteisistä syistä poissaolo-oikeutta. Muussa tapauksessa tiedekunta ei voi taata opiskelijalle paikkaa ryhmämuotoisissa opinnoissa tulevina lukuvuosina.

Pisteitys

Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 20 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä.

Soveltuvuuskokeessa arviointi kohdistuu motivoituneisuuteen varhaiskasvatuksen alalle, vuorovaikutustaitoihin, luovaan ongelmanratkaisuun ja itsereflektioon.

Valintakoe

Soveltuvuuskoe Tampereen yliopistossa

ti 29.5. - pe 1.6.2018, Tampere.

Tarkempi paikka ilmoitetaan soveltuvuuskokeeseen valittujen kutsussa sivulla salijaot valintakokeissa toukokuun lopussa.

Soveltuvuuskoe sisältää pienryhmätilanteen/-tilanteita, joissa voidaan jakaa oheismateriaalia.

Hakijalle soveltuvuuskoe on yksipäiväinen.

Valintakoevaatimukset

Ennakkovalmistautumista vaativaa valintakoeaineistoa ei ole.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä soveltuvuuskoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä soveltuvuuskokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tieto siitä, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan ti 15.5.2018. Kutsuttavien luettelo on nähtävissä myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustauluilla (Åkerlundinkatu 5).

Soveltuvuuskokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada selvitys siitä, mihin kielteinen päätös on hänen kohdallaan perustunut. Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua. Mahdollinen oikaisupyyntö on toimitettava viimeistään 14 päivän kuluessa tiedon julkistamisesta.

Lopulliset valinnan tulokset julkaistaan viimeistään to 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä. Tämän vuoksi opiskelijan on esitettävä opintojen aikana rikostaustaote, josta ei saa ilmetä estettä työskennellä lasten kanssa.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan varasijajärjestyksessä seuraava hakija, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt. Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää Tampereen yliopiston toiseen varhaiskasvatuksen yhteishaun hakukohteeseen ensikertalaisuuskiintiöt huomioiden.