Koulutustarjonta

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

 • opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi
 • opiskelija osaa arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia
 • opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle oivaltavia ajatuksia järjestäytyneen toiminnan erittelyyn. Hallintotieteiden opiskelijana saat tilaisuuden perehtyä monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen, talouteen ja hallintoon sekä hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä luot ymmärryksen hallinnon paikallisista, alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tutustut yritysten ja viranomaisten välisissä yhteyksissä syntyviin uusiin toimintatapoihin ja pystyt löytämään niistä uusia asiantuntemuksen alueita. Saat erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa saat vastauksen siihen, miten monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia voi ratkaista. Sen ansiosta pystyt löytämään syvällistä ymmärrystä ja asiantuntemusta vaativaa arvokasta työtä. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy viiteen eri opintosuuntaan, jotka ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede, kunta- ja aluejohtaminen, julkinen talousjohtaminen, julkisoikeus sekä hallintotiede. Maisterivaiheessa syvennät asiantuntijuuttasi opintosuunnassa, joka valikoituu kandidaattiohjelmassa tekemiesi valintojen mukaisesti.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään yhteen viidestä tutkinto-ohjelman opintosuunnasta toisen lukuvuoden tammikuussa. Tätä varten opiskelijan on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus toisen lukuvuoden syksylle täsmennettävään määräaikaan mennessä. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa ensisijaisuusjärjestyksessä kolme opintosuuntaa.

Opintojen rakenne

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HK)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa hallintotieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön verkkosivuilla.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin viidestä opintosuunnasta.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 15-20 op
 • Hallintotieteiden perusopinnot 30 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 60-80 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Hallintotieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Maisteriopintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 30 op
 • Harjoittelu 10 op

Edellä mainitut opintopisteet vaihtelevat sen mukaan, minkä opintosuunnan opintoja opiskelija suorittaa.

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintopolkua ja tätä kautta suuntautua ko. maisteriopintosuuntaan. Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintopolkua, joiden opintoja hän suorittaa.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa viidessä eri opintosuunnassa:

 1. Hallintotieteen opintosuunta
 2. Julkisoikeuden opintosuunta
 3. Julkisen talousjohtamisen opintosuunta
 4. Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta
 5. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet hallintotieteiden kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Uramahdollisuudet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulussa toimii tutkimuksen huippuyksiköitä sekä tutkimusohjelmia ja -ryhmiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden hallintotieteiden tohtorin tutkintoon.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopistossa hallintotieteitä opetetaan johtamiskorkeakoulussa. Sisäänotto hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 132 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden seuraavista: hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen tai ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan yhdessä edellä mainituista opintosuunnista.

Jos olet jo suorittanut hallintotieteiden tai muun yhteiskuntatieteellisen alan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua suoraan maisteriopintoihin. Tällöin valittavanasi ovat viisi edellä mainittua opintosuuntaa sekä erilliset maisteriohjelmat.

Tervetuloa Tampereelle!

Opiskelijaelämää

Hallintotieteiden opiskelijoilla on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Katso ainejärjestö Staabi ry:n sivuilta ja somekanavista, mitä kaikkea hallintotieteilijät tekevät vapaa-ajallaan.

Staabi Facebookissa
Staabi Twitterissä
Staabi Instagramissa

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Johtamiskorkeakoulu Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmien perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Valintatapajono Aloituspaikat Ensikertalaisille varatut paikat
1. Yo-todistus* 27 27
2. Yo-todistus+valintakoe 70 43
3. Valintakoe 35 22
4. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet** max. 5  

*Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

**Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 4 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Valintaperusteet

Hallintotieteiden opiskelijavalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa (hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri) Tampereen yliopistoon ja Vaasan yliopistoon. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Opiskelijat valitaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen valintajonoista 1, 2, 3 ja 4. Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 2 ja 3, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Valintajonossa 4 (Tampereen yliopisto) valitaan opiskelijoita pelkästään avoimien yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Valinta toteutetaan siten, että valittavista vähintään 70 % tulee valituksi yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Opiskelijat valitaan seuraavista valintajonoista:

Valintajono 1. Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavat

Valintajono 2. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valittavat

Valintajono 3. Valintakokeen perusteella valittavat

Valintajono 4. Avoimien yliopisto-opintojen perusteella valittavat

Hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon valintatapajonoissa 1,2 ja 3 siten, että ensin täytetään pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono 1, sen jälkeen yo-todistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valittavien valintajono 2 ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavien valintajono 3. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, otetaan huomioon valintajonossa 3.

Mikäli IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai RP-tutkinnon keväällä 2018 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi myös valintajonossa 2, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista ensisijaisen hakukohteensa hakijapalveluihin seuraavasti: RP-tutkinto: 7.6.2018 ja IB- ja EB-tutkinnot: 13.7.2018 klo 15.00. Hakija tulee valituksi valintajonossa 2, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä tässä jonossa valituksi tulleella on.

Valinta ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella (valintajono 1)

Aloituspaikoista täytetään enintään 20 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa hakijan on saatava vähintään 30 todistusvalintapistettä. Todistusvalinnassa valintajärjestys määräytyy todistusvalintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan ensin äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten parhaan arvosanan tuottaneen reaalikokeen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten seuraavaksi parhaan pistemäärän antaneen kokeen perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten matematiikan arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut. Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen aloituspaikat ylittyisivät, ketään viimeisen tasapistesäännön mukaisella sijalla olevista ei hyväksytä.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään yhteispistejonoon.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2018 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä ma 21.5.2018. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ma 21.5.2018 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä valmistautua menemään valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella (valintajono 2)

Valinta tehdään niin, että valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottamat pisteet lasketaan yhteen. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 120 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee valintakokeen kokonaispistemäärä. Jos sekin on sama, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Valinta valintakokeen perusteella (valintajono 3)

Valinta tapahtuu valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on molemmista em. ryhmistä sama pistemäärä, tulevat kaikki valituiksi.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet (valintajono 4)

Valinta koskee hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa eikä heillä ole voimassaolevaa opinto-oikeutta. Motivaatiokirjeestä tulee selvitä haluttu opintosuunta. Opintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman ja erityisesti haettavan opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa eikä hänellä ole voimassaolevaa opinto-oikeutta
 • hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja (sisältäen hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot) avoimessa yliopistossa vähintään 90 opintopistettä
 • hakija on osoittanut yliopiston katsomaa hyvää opintomenestystä (erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon)
 • hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen
 • hakija on suorittanut kandidaatin tutkintoon vaadittavat kieliopinnot (suomi, ruotsi, vieras kieli) ennen hakuajan päättymistä.

Avoimien yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa (Tampereen yliopisto). Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 4, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti valintajonossa 1 sekä myös jonoissa 2 ja 3 mikäli hän on osallistunut myös valintakokeeseen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 4 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys

Ylioppilastodistuksen maksimipistemäärä on 60.

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

1) äidinkieli
2) reaalikoe tai reaaliaineen koe
3) toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
4-5) kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta

  L E M C B A
äidinkieli 14 12 9 6 - -
reaalikoe tai reaaliaineen koe 12 10 7 4 - -
toinen kotimainen kieli tai pitkän oppimäärän vieras kieli 10 8 5 2 - -
mikä hyvänsä muu koe 9 7 4 1 - -

Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä –koe katsotaan äidinkielen kokeeksi.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Valintakokeen pisteitys

Hakija voi saada valintakokeesta enintään 60 pistettä. Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä.

Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

Valintakoe

Tiistai 29.5.2018 klo 10.00–14.00

Hakija tekee hallintotieteiden valintakokeen Tampereen tai Vaasan yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa sen mukaan, minkä yliopiston järjestämään koetilaisuuteen hän on hakemuksella ilmoittautunut. Ilmoitus on sitova. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan yliopiston sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Kaikki hakemuksensa jättäneet voivat osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus sekä tavanomaiset kirjoitusvälineet. Valintakoetilaisuuteen voi ottaa mukaan omia eväitä. Omissa eväissä ei saa olla kääreitä tai tekstejä.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe edellyttää valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

Valintakoeteos on julkaistu sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilta osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ 27.2.2018.

Valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Jos todistusvalinnassa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, siirretään vapautunut paikka yhteispistejonoon.