Koulutustarjonta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan
 • pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana
 • hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet
 • osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä
 • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla
 • pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
 • kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
 • kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
 • ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
 • osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
 • voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

.

Koulutuksen sisältö

Haet tietoa Internetistä, käytät digitaalisia verkkopalveluja tai postaat päivityksiä Instagramiin – aina olet tekemisissä digitaalisen informaation kanssa. Digitalisaatio vaikuttaa niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Digitaalisen informaation taitajia tarvitaan monissa tehtävissä, kuten informaatikkoina, kirjastonhoitajina, arkistonhoitajina, digitaalisten palvelujen suunnittelijoina ja muissa vastaavissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Kiinnostavatko pelit ja pelikulttuurit? Peliala työllistää asiantuntijoita suunnittelu- ja tutkimustehtäviin.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma tarjoaa mainittujen alojen koulutusta. Tutkinto-ohjelmassa voit suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaatin tutkinto tarjoaa laaja-alaisen informaatio- ja Internet-alojen opintojen kokonaisuuden, jossa voit valita seuraavista opintopoluista:

 1. Tietokäytäntöjen opintopolku
 2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku
 3. Arkistoalan ja asiakirjahallinnon opintopolku
 4. Tietohallinnon opintopolku
 5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku.

Maisterin tutkinnossa voit syventää osaamistasi asiantuntijaksi samoilla suuntautumisalueilla. Tutkinto-ohjelma ja yliopiston muut tutkinto-ohjelmat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja suunnata opintoja mielenkiintosi mukaan. Rakenna oma asiantuntijaprofiilisi, jolla on erotut työnhakutilanteissa.

Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista mm. informaatio- ja mediakäytäntöjä, tietoaineistojen organisointia ja hakemista sekä pelien ja interaktiivisen median ilmiöitä. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma antaa laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Opintojen rakenne

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 60 op
 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op 
  Yhteensä 180 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op):

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op 
  Yhteensä 120 op
   

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotain seuraavista opintopoluista:

 1. Tietokäytäntöjen opintopolku
 2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku
 3. Arkistoalan ja asiakirjahallinnon opintopolku
 4. Tietohallinnon opintopolku
 5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku.

Opintopolut ovat suosituksia, joista ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen. Opintopolkujen sisältö ja suhde maisteriopintojen opintosuuntiin on kuvattu opinto-oppaassa.

Maisterin tutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kolmessa eri opintosuunnassa ja yhdessä kv-maisteriohjelmassa:

 1. Tietokäytäntöjen opintosuunta
 2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta
 3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta
 4. Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies

Opinnot tulee suorittaa valitun opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunnan suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Uramahdollisuudet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti kirjastonhoitajina, informaatikkoina, suunnittelijoina tai projektityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tehtävänkuvat sisältävät usein asiakaspalvelua, koulutusta ja ohjausta sekä uusien palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja markkinointia. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimiestehtäviin. Myös tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijalle. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. Tutkijoiden tehtävänkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Työelämässä korostuvat erityisesti yhteistyö- ja organisointitaidot sekä kyky omaksua nopeasti uusia työtehtäviä. Informaatioala muuttuu nopeasti, joten alan ammattilaisilta vaaditaan alan kehityksen jatkuvaa seuraamista ja oman osaamisen kehittämistä. Elinikäinen oppiminen, monipuolinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat avainsanoja informaatioalan ammateissa.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelmaan kuuluu pakollinen 3 kuukauden harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat informaatioalan käytännön työtehtäviin ja työelämässä vaadittaviin ammatillisiin valmiuksiin. Harjoittelun tarkoituksena on täydentää teoriaperustaista opetusta tuomalla opiskelijat lähemmäksi käytännön työtehtäviä. Lisäksi harjoittelu auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia ammatillisia vahvuuksiaan.

Kansainvälistyminen

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä informaatioalalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoihinsa kansainvälistymiskokonaisuuden.

Kansainvälistymiskokonaisuuden voi koota esim. alla olevista vaihtoehdoista: 

Opiskelijavaihto

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa vaihto-opiskelujakso tutkinto-ohjelman tai Tampereen yliopiston yhteistyöylipistossa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alan opetusta tarjoavia vaihtokumppaneita on Euroopassa sekä Erasmus-ohjelman että Nordplus Network for Library and Information Science -verkoston piirissä. Tampereen yliopiston erilaisten vaihto-ohjelmien ja kahdenvälisten sopimusten kautta on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon myös Euroopan ulkopuolelle, mm. Yhdysvaltoihin.

Kansainvälinen harjoittelu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen Erasmus-harjoittelu osana opintojaan.

Kansainvälistymistä tukevat tutkinto-ohjelman opintojaksot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa on tarjolla paljon opetusta myös englanniksi. Interaktiivisen median aine- ja syventävien opintojen opetuskielenä on englanti. Tiedonhaun ja asiakirjahallinnan opiskelijoille on järjestetty Erasmus-rahoituksella kansainvälisiä kesäkouluja, joihin on osallistunut opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa.

Muu kansainvälinen toiminta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoita pyritään kannustamaan kansainvälisyyteen monin eri tavoin. Opiskelijoilla on mahdollisuus toimia kv-tuutoreina Tampereen yliopistoon saapuville vaihto-opiskelijoille. Tarjolla on myös kansainvälisiä projekteja ja tapahtumia, kuten vuosittain järjestettävä kansainvälinen kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnattu Bobcatsss-konferenssi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tiedonhaun, tiedonhankinnan ja pelitutkimuksen tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti näkyviä ja kuuluvat monin osin alueensa kansainväliseen parhaimmistoon. Tutkinto-ohjelmalla on tiivis yhteys TRIM-tutkimuskeskuksessa tehtävään tutkimukseen. Tutkimuskeskuksen tutkijat toimivat usein tutkinto-ohjelman opettajina ja toisaalta erilaiset tutkimushankkeet tarjoavat tutkinto-ohjelman opiskelijoille tehtävänantoja ja toisinaan harjoittelupaikkoja tutkimusapulaisina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

 

Tutkinto-ohjelman Facebook-sivu

Ainejärjestö UDK:n verkkosivut

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa:

Tiedekunnan verkkosivut

Tiedekunnan Facebook-sivu

Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Katso lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmaan ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat ja muista suomalaisista yliopistoista siirtyvät opiskelijat.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 14.–28.3. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Ks. Hakukelpoisuus sekä hakukohteen valintaperusteet.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi siirtohaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Hakukohteen sisäänotto on enintään 1 opiskelija.

Valintaperusteet

Siirtohaussa hakija valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon (LuK+FM).

Siirtohaussa valinta tapahtuu ensisijaisesti aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa voidaan huomioida myös aikaisempi työkokemus ja muu osaaminen.

Valinta tapahtuu seuraavista valintajonoista:

 1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät
 2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Kuuluminen haun valintajonoihin ja minimikriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Siirtohakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Tutkinto-ohjelma voi painottaa valintajonoja harkintansa mukaisesti.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät opiskelijat

Valinta koskee muusta suomalaisesta korkeakoulusta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen että halutun tutkinto-ohjelman omia opintoja vähintään 25 opintopistettä (yht. 50 op), mikäli hakija on siirtymässä tutkinto-ohjelmaan luonnontieteiden eri tieteenalalta. Jos hakija on siirtymässä tutkinto-ohjelmaan samaan tieteenalaan kuuluvasta tutkinnosta, on edellytyksenä yhteensä 25 opintopisteen opinnot halutussa tutkinto-ohjelmassa.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden. 

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Siirtyminen Tampereen yliopistoon edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Valinta koskee Tampereen yliopistossa jossain toisessa tutkinto-ohjelmassa opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Huom. myös tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevien tulee jättää hakemuksensa tässä siirtohaussa.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen että halutun tutkinto-ohjelman omia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa vähintään yhden lukuvuoden.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Tutkinnon/tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Huom. informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (LuK+FM) aiemmin hyväksytty opiskelija voi hakea täsmennetyn maisteriopintosuuntansa vaihtoa ottamalla yhteyttä suoraan tutkinto-ohjelman opintopalveluihin. Jos taas olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa toiseen saman tutkinto-ohjelman maisterikoulutukseen, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemuksella hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisterikoulutuksen vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.