Koulutustarjonta

Kansanterveystieteen maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriopinnot suorittanut opiskelija

 • osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä
 • osaa johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia
 • osaa arvioida ja tuottaa terveyttä ja sairautta koskevaa tutkimustietoa.

Koulutuksen sisältö

Kansanterveystieteen maisteriopinnot koostuvat kansanterveystieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelujaksosta, valinnaisista ja vaihtoehtoisista opinnoista sekä pro gradu -tutkielmasta. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Opintojen rakenne

Kansanterveystieteen maisteriopinnot (120 op)

Maisteriopinnot koostuvat kansanterveystieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, valinnaista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta sekä työharjoittelusta.

Syventävät opinnot 105 op

 • Kansanterveystieteen yhteiset opinnot 35 op
  • Harjoittelu 10 op
 • Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot 10 op
 • Tutkimusmenetelmäopinnot 20 op
 • Tutkielmaopinnot 40 op

Valinnaiset opinnot 15 op

Uramahdollisuudet

Terveystieteiden maisteritutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksien karttumiseen. Kansanterveystieteen maisteriopintoihin kuuluu työelämäharjoittelu, joka tapahtuu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan organisaatioissa. Vuosittain järjestetään työelämäpäivä, joissa tutkinnoista valmistuneet alumnit kertovat urapoluistaan ja työelämän ajankohtaisista haasteista. Osallistuminen kansainväliseen harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään.

Kansainvälistyminen

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa opiskellaan aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevia on opettajissa ja tutkinto-ohjelmien opiskelijoissa.Tutkinto-ohjelmien opiskelija voi valita opintoja kansainvälisen maisteriohjelman laajasta opetustarjonnasta ja opiskella monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi myös halutessaan toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina. Lisäksi opiskelija voi tehdä opintoihin liittyvän harjoittelun ulkomailla.

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 op). Siihen soveltuvat opintojaksot on merkitty tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Terveystieteissä painopisteinä on mm. seuraavat teemat:

 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden

 • Kansainväliseen epidemiologian tohtoriohjelmaan
 • Terveystieteiden tohtoriohjelmaan
 • sekä muihin soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Kansainvälisen epidemiologian, lääketieteen ja terveystieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus ja työterveys.

Kansanterveystieteen maisterikoulutus

SALUS on hoitotieteen, kansanterveystieteen sekä terveystieteiden kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden yhteinen vireä ainejärjestö, jolla on oma ainejärjestötila yliopiston ARVO-rakennuksessa.

Tutustu toimintaan osoitteessa  http://salusry.fi/

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Kansanterveystieteen maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelija on valintakelpoinen kansanterveystieteen maisteriopintoihin suoritettuaan terveystieteiden kandidaattitutkinnon, muun soveltuvan yliopistotason kandidaattitutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

Sisäänotto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta voi harkintansa mukaan valita opiskelijoita kansanterveystieteen maisterikoulutukseen yhteishaussa ilman valintakoetta. Vuonna 2018 terveystieteiden tutkinto-ohjelman kansanterveystieteen koulutukseen valitaan yhteensä enintään 8 opiskelijaa yhteishaussa avoimien tai erillisten opintojen perusteella, siirtohaussa sekä yhteishaun maisterivalinnan hakukohteeseen.

Valintaperusteet

Maisterihaussa valituksi voivat tulla aikaisempien opintojen perusteella hakijat, jotka ovat suorittaneet terveystieteiden kandidaatin tutkinnon tai muun yliopistotason kandidaatin tutkinnon soveltuvalta alalta Suomessa tai ulkomailla. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksensa yliopiston hakijapalveluihin 3.7.2018 mennessä.

Hakijoista valitaan ansioituneimmat. Lisäksi valinnassa huomioidaan hakijoiden vapaamuotoisessa perustelukirjeessä esittämät syyt opintoihin hakeutumiselle.

Maisterin tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita hyväksytään vain poikkeustapauksissa ja erittäin painavista syistä.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot voivat olla laajuudeltaan max 60 op.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei ole yleensä varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.